Nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội

Thứ sáu - 19/07/2019 09:02 2.525 0
5 năm qua, quán triệt và triển khai thực Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư (khóa XI) về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội đã góp phần phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Tăng cường nắm bắt cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả
Tăng cường nắm bắt cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả
Bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy đã ban hành văn bản, lãnh đạo, chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Kết luận số 100-KL/TW trong toàn Đảng bộ bằng nhiều hình thức phong phú như: hội nghị báo cáo viên các cấp, hội nghị của cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, hội nghị cán bộ chủ chốt (01 hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh/115 người dự; 08 hội nghị cấp huyện/1.017 lượt người dự; 975 hội nghị cấp cơ sở/42.842 lượt người dự), qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, cấp ủy, chính quyền các cấp về vai trò, tầm quan trọng của công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội trong công tác lãnh đạo, quản lý.

Các cấp ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác dư luận xã hội (cấp tỉnh, huyện); ban hành quy chế hoạt động, quyết định công nhận cộng tác viên dư luận xã hội hằng năm đảm bảo số lượng, cơ cấu, thành phần, lĩnh vực, địa bàn, đồng thời thường xuyên kiện toàn, thay thế những cộng tác viên hoạt động chưa tích cực, không hiệu quả; giao ban tuyên giáo cấp tỉnh, cấp huyện quản lý, chỉ đạo định hướng hoạt động theo quy chế. Đa số cộng tác viên được lựa chọn là những đồng chí có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, bản lĩnh vững vàng, kiên định, có uy tín trong cộng đồng dân cư, đại diện cho các ngành, lĩnh vực và các giai tầng trong xã hội.

Lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội thông qua đội ngũ báo cáo viên (gắn hoạt động tuyên truyền miệng với nắm bắt dư luận xã hội và giao ban công tác tư tưởng tại hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh, huyện hằng tháng), cộng tác viên dư luận xã hội các cấp; sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, khu dân cư; các cuộc kiểm tra, giám sát, khảo sát làm việc ở cơ sở, tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân; giao ban báo chí hằng quý, họp báo định kỳ và đột xuất... kịp thời phát hiện những vấn đề bất cập, nảy sinh, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất là các chương trình, dự án của Trung ương, địa phương, qua đó đề xuất các giải pháp giúp cho việc lãnh đạo, chỉ đạo sát với tình hình thực tế, tạo sự đồng thuận xã hội, trong đó tập trung vào các địa bàn phức tạp, nhạy cảm, trước các sự kiện, vấn đề trong nước, trong tỉnh dư luận quan tâm, các hoạt động tuyên truyền, kích động, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước ta của các thế lực thù địch; những thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội... 

Thường xuyên tổ chức các cuộc điều tra, thăm dò dư luận xã hội trong đó tập trung vào việc triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các lĩnh vực dư luận xã hội đặc biệt quan tâm như: công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; chính sách về đất đai, thuế, cải cách hành chính, xây dựng nông thôn mới; chính sách hỗ trợ của Nhà nước với Nhân dân vùng sâu, vùng xa, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương hằng năm (05 năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy phối hợp với cơ quan, địa phương thực hiện 19 cuộc điều tra xã hội học với tổng số phiếu điều tra 43.750 phiếu). Các cuộc điều tra được tiến hành nghiêm túc, phản ánh cơ bản chính xác, khách quan, trung thực tình hình thực tiễn, là thông tin tham khảo quan trọng giúp cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo và kịp thời có biện pháp giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh.

Tăng cường công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao chất lượng nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội ở cơ sở cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên các cấp; hình thức tập huấn chủ yếu lồng ghép trong chương trình bồi dưỡng, tập huấn công tác tuyên giáo, báo cáo viên, tuyên truyền miệng (từ năm 2014 đến nay đã tổ chức: cấp tỉnh 03 lớp/503 người, cấp huyện 21 lớp/1.398 người). Đa số các đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên đều được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng và có khả năng nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng, dư luận ở cơ sở; có phương pháp phân tích, tổng hợp thông tin; tích cực bám nắm cơ sở, gặp gỡ, trực tiếp đối thoại với Nhân dân để giải đáp những thắc mắc, kiến nghị chính đáng và tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội trong những năm qua của tỉnh vẫn còn một số hạn chế, khó khăn như: công tác nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng, dư luận xã hội ở các địa phương, đơn vị có thời điểm, vấn đề chưa kịp thời, chưa mang tính thời sự; năng lực phát hiện, dự báo, tham mưu giải pháp định hướng dư luận xã hội ở một số địa phương, đơn vị trước những vấn đề mới, nảy sinh và các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, địa phương có nội dung còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn đề ra; một số cộng tác viên chưa thực sự chủ động, kịp thời trong việc nắm bắt, cung cấp thông tin mới nảy sinh, nhất là những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong Nhân dân; việc theo dõi, đánh giá kết quả xử lý, giải quyết những vấn đề được cộng tác viên dư luận xã hội cung cấp, phản ánh có nội dung, thời điểm hiệu quả chưa cao; việc tổ chức triển khai các cuộc điều tra xã hội học có mặt chưa thật sự khoa học, các cuộc điều tra xã hội học ở các huyện, thành phố, ban, ngành còn khiêm tốn.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân, góp phần định hướng dư luận, tạo sự ổn định trên địa bàn, sự cần thiết phải: Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư (khóa XI) “về việc đổi mới và nâng cao chất lượng điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”, xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, là trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo nắm bắt, phân tích, dự báo diễn biến tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, Nhân dân. Chủ động, kịp thời nắm bắt, tổng hợp, phân tích trước các sự kiện, vấn đề quốc tế, trong nước, địa phương được dư luận xã hội quan tâm; kịp thời cung cấp thông tin và định hướng công tác tuyên truyền góp phần ổn định tư tưởng dư luận xã hội. 

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc điều tra xã hội học; tăng cường các cuộc điều tra xã hội học tại đảng bộ các huyện, thành phố phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, trong đó nội dung điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội phải bám sát việc xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của địa phương; những vấn đề được đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm. Đối với các chủ trương, dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng có ảnh hưởng sâu rộng, trước khi xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện và sau một thời gian thực hiện phải tiến hành điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội các cấp đảm bảo số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, đặc biệt chú trọng cán bộ có trình độ chính trị, hiểu biết toàn diện về các lĩnh vực, có trách nhiệm và khả năng nắm bắt, xử lý thông tin, có khả năng đối thoại, thuyết phục, giải thích và định hướng thông tin đối với dư luận xã hội; kịp thời động viên, khen thưởng những cộng tác viên hoạt động tích cực, có hiệu quả, đồng thời thay thế các cộng tác viên không đáp ứng yêu cầu; thường xuyên bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội trong toàn tỉnh.

Tăng cường phối hợp giữa các địa phương, đơn vị trong công tác nắm bắt dư luận xã hội phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương; nâng cao chất lượng xử lý, tổng hợp thông tin, đảm bảo kịp thời, chính xác, khách quan, toàn diện; hằng tháng, chủ động theo dõi, đánh giá kết quả xử lý, giải quyết những vấn đề được cộng tác viên dư luận xã hội phản ánh, đề xuất, kiến nghị. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện Kết luận số 100-KL/TW trong toàn Đảng bộ.../.

Tác giả bài viết: Đức Hiếu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số 02 -TB/HĐ

Thông báo nội dung ôn thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020

lượt xem: 288 | lượt tải:26

Số 03-TB/HĐ

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020

lượt xem: 282 | lượt tải:33

Số 08-TB/HĐ

Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện đợt 2 năm 2019

lượt xem: 975 | lượt tải:89

Kế hoạch số 14-KH/TU

Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 1464 | lượt tải:52
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down