Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức cơ sở đảng khu vực nông thôn

Thứ năm - 01/08/2019 03:32 1.220 0
Nhận thức rõ được vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị tại cơ sở. Trong những năm qua, Đảng bộ tỉnh đã quan tâm lãnh đạo củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nhất là khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa và đạt được những kết quả quan trọng.
Lễ kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ 20 - Đảng bộ xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên
Lễ kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ 20 - Đảng bộ xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên
Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Để lãnh đạo cách mạng Đảng phải mạnh, Đảng mạnh là do chi bộ tốt”. Muốn vậy, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng phải không ngừng nâng cao chất lượng, lãnh đạo đảm bảo ngang tầm với nhiệm vụ của thời kỳ phát triển mới.

Quán triệt tinh thần đó, những năm qua Đảng bộ tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng nói chung và tổ chức cơ sở đảng xã, phường, thị trấn. Sau khi chia tách thành lập tỉnh năm 2004 tình hình tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ tỉnh, nhất là khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn, có tới 26/86 xã chưa đủ điều kiện thành lập đảng bộ cấp xã (mới có chi bộ xã); trên 600 thôn, bản, tổ dân phố chưa có chi bộ, trong đó 141 thôn, bản chưa có đảng viên; tỷ lệ đảng bộ cấp xã xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, yếu kém chiếm tới 40% trong tổng số tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ tỉnh, thậm chí một số nơi yếu kém kéo dài; do đó công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị ở một địa phương còn hạn chế. 

Vì vậy, mặc dù còn nhiều khó khăn và nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng cần tập trung lãnh đạo thực hiện, Tỉnh ủy lâm thời vẫn quan tâm ban hành quy định cụ thể một số điểm về kết nạp đảng viên đối với người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; theo đó đến năm 2006 tiếp tục ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU về tăng cường chỉ đạo công tác kết nạp đảng viên và phát triển tổ chức đảng tại các thôn, bản chưa có chi bộ (giai đoạn 2006 - 2010) và năm 2011 chỉ đạo xây dựng Đề án về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2011 - 2015... 

Trên cơ sở các văn bản lãnh đạo của Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp đã cụ thể hóa vào từng địa phương, đơn vị, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, hướng mạnh về cơ sở, nắm chắc cơ sở theo phương châm tỉnh nắm xã, huyện nắm bản, xã nắm đến hộ dân; tăng cường sâu sát, làm việc trực tiếp với cơ sở, với dân, nắm tình hình cơ sở để cùng cơ sở giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Chú trọng công tác kết nạp đảng viên, thành lập tổ chức đảng; các huyện ủy, thị ủy (Thành ủy) xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên đến từng cấp ủy cơ sở để triển khai thực hiện; quan tâm chỉ đạo mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú; một số huyện đã mở lớp bồi dưỡng theo cụm xã phù hợp với điều kiện ở vùng sâu, vùng xa. Đẩy mạnh hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội gắn với tổ chức tốt các phong trào thi đua, qua đó lựa chọn những quần chúng ưu tú tạo nguồn phát triển đảng viên, nhất là ở khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong điều kiện khó khăn về nguồn kết nạp đảng viên ở thôn, bản, một số cấp ủy đã phân công đảng viên là cán bộ, công chức xã, giáo viên về sinh hoạt tại thôn, bản để thành lập tổ chức đảng và làm nòng cốt trong công tác phát triển đảng viên. 

Với sự quyết tâm cao của các cấp ủy, tổ chức đảng, bằng những giải pháp và cách làm cụ thể, hiệu quả, công tác kết nạp đảng viên, thành lập tổ chức đảng ở cơ sở đã đạt được những kết quả quan trọng. Từ năm 2004 đến tháng 6/2019, toàn tỉnh đã kết nạp được 13.979 đảng viên thuộc đảng bộ cấp xã (trong đó tỷ lệ kết nạp đảng viên ở nông thôn chiếm 45%); nâng tổng số đảng viên thuộc đảng bộ cấp xã năm 2019 lên 18.765, tăng trên 3 lần so với năm 2004; một số dân tộc đặc biệt ít người trước đây có rất ít đảng viên, đến nay số lượng đã tăng lên; thành lập mới 18 tổ chức đảng cấp xã; nâng cấp 29 chi bộ xã thành đảng bộ xã; năm 2015 Đảng bộ tỉnh đã hoàn thành mục tiêu 100% thôn, bản, tổ dân phố, trường học, trạm y tế có chi bộ.

Cùng với việc phát triển tổ chức đảng, đảng viên, chất lượng đảng viên cũng được quan tâm, bằng nhiều biện pháp thiết thực, phù hợp. Các cấp ủy đã chú trọng nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên (đầu vào); quan tâm đào tạo, bồi dưỡng về văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ sở; thường xuyên rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; qua đó, chất lượng đảng viên toàn Đảng bộ nói chung, đảng viên khu vực nông thôn nói riêng từng bước được nâng lên. Tính đến tháng 6/2019, tỷ lệ đảng viên có trình độ Trung học phổ thông tăng 9%; tỷ lệ đảng viên có trình độ từ trung cấp trở lên tăng trên 6% so với năm 2015...

Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh cũng được quan tâm lãnh đạo, trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công 136 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, lãnh đạo chủ chốt huyện, thành phố dự sinh hoạt với đảng ủy cấp xã và dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ khu dân cư. Nhiều cấp ủy đã ban hành nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chi bộ mẫu và ban hành quy định về trách nhiệm, quyền hạn, phân công cấp ủy viên, cán bộ cấp huyện, xã dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt tại các chi bộ khu dân cư. Qua theo dõi, tổng hợp nội dung sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ cơ bản được chuẩn bị tốt, các bước tiến hành nhìn chung đảm bảo theo quy định, chất lượng từng bước được nâng lên. Các chi bộ cơ bản chấp hành nghiêm chế độ sinh hoạt định kỳ hằng tháng, nhiều nơi cấp ủy cơ sở đã làm tốt việc định hướng nội dung sinh hoạt cho chi bộ trực thuộc, triển khai sinh hoạt chuyên đề.

Cùng với đó, Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy ban hành kế hoạch rà soát, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng; thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện. Tỉnh ủy chọn 01 Đảng bộ xã yếu kém kéo dài, tập trung chỉ đạo làm điểm để củng cố toàn diện; mỗi đảng bộ huyện, thành phố lựa chọn từ 1 đến 2 đảng bộ xã yếu kém để tập trung củng cố, tổ chức rút kinh nghiệm và thực hiện trong toàn Đảng bộ. Nhằm tăng cường cán bộ các cấp xuống giúp đỡ, củng cố cơ sở và phát huy vai trò của cán bộ được tăng cường tại cơ sở, năm 2013 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định về trách nhiệm, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các đồng chí Tỉnh ủy viên, lãnh đạo sở, ngành phụ trách đảng bộ xã; phân công 28 đồng chí Tỉnh ủy viên, lãnh đạo sở, ngành phụ trách 28 đảng bộ xã đặc biệt khó khăn. Do có sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt bằng những biện pháp cụ thể, thiết thực, đến nay tình trạng tổ chức cơ sở đảng khu vực nông thôn yếu kém giảm đảng kể, không còn tổ chức cơ sở đảng yếu kém kéo dài. 

Từ năm 2016, cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo thực hiện tốt chủ trương bí thư chi bộ kiêm trưởng bản; đến nay toàn tỉnh đã bố trí 166 bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, bản, tổ dân phố, đạt 14,56%; trưởng thôn, bản, tổ dân phố là đảng viên đạt 57,6%. Nội dung, phương thức lãnh đạo của cấp ủy cơ sở từng bước được đổi mới và nâng cao chất lượng; phong cách lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện hơn; cơ bản đã khắc phục được tình trạng bao biện làm thay hoặc buông lỏng vai trò lãnh đạo của Đảng ở cơ sở. Góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ cơ sở xã, phường, thị trấn; lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương cơ sở; công tác cải cách hành chính có nhiều đổi mới, công tác dân vận chính quyền được tăng cường, chất lượng phục vụ Nhân dân ngày một tốt hơn; quyền làm chủ của Nhân dân được phát huy.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số cấp ủy cơ sở phương thức lãnh đạo chậm đổi mới; cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên vào tình hình thực tiễn có việc chưa kịp thời; lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị có lúc chưa thật sự sâu sát, thiếu quyết liệt; một số nơi kiểm tra, giám sát của cấp ủy còn mang tính hình thức; một số chi bộ thôn, bản chưa phát huy được vai trò lãnh đạo; phân công nhiệm vụ cho đảng viên chưa rõ trách nhiệm; một số đảng viên chưa thực sự gương mẫu, chưa tạo được niềm tin trong quần chúng nhân dân.

Để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng xã, phường, thị trấn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đòi hỏi cấp ủy các cấp cần: tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện với tinh thần kiên quyết, kiên trì, quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường, xây dựng chỉnh đốn Đảng và Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 30/9/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, gắn với thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Tỉnh ủy về sáp nhập thôn, bản, tổ dân phố, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Tăng cường, nâng cao trách nhiệm chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; sâu sát, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc ngay tại cơ sở. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ cơ sở, trọng tâm là nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, nơi có ít đảng viên; củng cố tổ chức đảng yếu kém; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, công chức, đảng viên ở cơ sở. Đề cao trách nhiệm, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các đồng chí ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành đảng bộ cấp trên được phân công phụ trách đảng bộ cấp xã; gắn trách nhiệm với kết quả hoạt động của cấp ủy cấp dưới, coi đó là một tiêu chí để đánh giá cán bộ hằng năm. 

Phát huy kết quả đạt được trong những năm qua, quyết tâm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định, nhất định chúng ta sẽ đạt được mục tiêu xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng khu vực nông thôn; lãnh đạo Nhân dân các dân tộc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần xây dựng lai Châu ổn định và phát triển toàn diện, nhanh và bền vững trong giai đoạn tiếp theo./.

Tác giả: Trường Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số 1712-KH/HVCTQG

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023

lượt xem: 258 | lượt tải:57

Số 1228-CV/TU

Công văn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

lượt xem: 1015 | lượt tải:285

Số 04-TB/HĐ

Thông báo kết quả chấm thi kỳ thi nâng ngạch công chức trong cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022

lượt xem: 854 | lượt tải:83

Số:67/2022/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

lượt xem: 4919 | lượt tải:1037

Số: 91/2022/NĐ-CP

Nghị định số sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

lượt xem: 5305 | lượt tải:2657
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập116
  • Hôm nay30,154
  • Tháng hiện tại713,147
  • Tháng trước1,119,475
  • Tổng lượt truy cập18,786,132
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down