Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên

Chủ nhật - 05/03/2023 03:38 7.709 0
Nhận thức rõ được tầm quan trọng của công tác củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên quyết định đến việc xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo Nhân dân các dân tộc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, thời gian qua Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, đạt được những kết quả quan trọng.
Công tác phát triển đảng viên vùng nông thôn được quan tâm
Công tác phát triển đảng viên vùng nông thôn được quan tâm
Với tư cách là cơ sở của Đảng, tổ chức cơ sở đảng có vai trò hết sức quan trọng đối với sức mạnh của Đảng; là hạt nhân chính trị cơ bản, thể hiện toàn diện, trực tiếp và chính xác nhất mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân. Vì vậy củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, quyết định đến việc tổ chức thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của đảng ở cơ sở. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”, đảng viên là “sợi dây chuyền để liên hệ Đảng với quần chúng”. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam cũng nêu rõ: “Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở”; “Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam”. Nhận thức rõ được tầm quan trọng đặc biệt đó, những năm qua Đảng bộ tỉnh luôn coi trọng, quan tâm lãnh đạo củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và đạt được những kết quả quan trọng.

 Các ấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh đã cụ thể hóa và quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng về công tác xây dựng dựng Đảng nói chung, công tác củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên nói riêng. Tỉnh ủy đã ban hành nhiều Nghị quyết, Chương trình kế hoạch về củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và hệ thống chính trị cơ sở, như: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng; Chương trình hành động số 24-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo, quản lý người dân tộc thiểu số và cán bộ chủ chốt cấp xã giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và các kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư khóa X “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới... Triển khai thực hiện công tác xây dựng dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung lãnh đạo thực hiện nghiêm túc kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hằng năm gắn với nhận diện 84 biểu hiện (Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa từ 27 biểu hiện được xác định trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII) suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong sinh hoạt định kỳ. Năm 2022 đã có 653/1.020 (64%) cơ quan, đơn vị rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; trên 96,55% cán bộ, đảng viên xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu ngắn gọn, sát với chức trách, nhiệm vụ được giao.
Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy đã phân công các đồng chí cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo các ngành tỉnh, lãnh đạo chủ chốt cấp huyện dự sinh hoạt  cấp ủy cấp xã và dự theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ khu dân cư; phân công cấp ủy viên phụ trách, giúp đỡ cơ sở, tăng cường công tác kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Qua đó, chất lượng hoạt động của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể quần chúng ở cơ sở được nâng lên, theo đánh giá xếp loại năm 2022 có 92,3%  đảng bộ cấp xã xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 91,1% chính quyền cơ sở xếp loại khá trở lên; 96,57% Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội xếp loại khá trở lên. Chất lượng sinh hoạt chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực, tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ được phát huy. Nhiều nơi cấp ủy cơ sở đã làm tốt việc định hướng nội dung sinh hoạt cho chi bộ trực thuộc, triển khai sinh hoạt chuyên đề, vai trò lãnh đạo của chi bộ đối với hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhất là thôn, bản, tổ dân phố được nâng lên.
Cùng với đó, công tác cán bộ cơ sở được chú trọng. Cấp ủy các cấp thường xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, các chức danh lãnh đạo cấp xã. Tính riêng năm 2022 toàn tỉnh đã kiện toàn 102 cấp ủy viên cấp xã, cơ bản đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng; điều động, luân chuyển 8 cán bộ cấp huyện về cơ sở. Quan tâm tạo nguồn đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là cán bộ người dân tộc thiểu số; hằng năm tỉnh dành 40% chỉ tiêu để tuyển dụng người dân tộc thiểu số, trong 2 năm (2021-2022)  toàn tỉnh đã tuyển dụng 211 công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số, chiếm 61,51% so với tổng số được tuyển dụng, tiếp nhận 49 viên chức và cán bộ, công chức cấp xã là người dân tộc thiểu số vào làm công chức cấp tỉnh, cấp huyện, chiếm 36,3% so với tổng số được tiếp nhận. Thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cấp ủy viên cơ sở, tổ chức mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, kỹ năng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ cho đội ngũ cấp ủy viên, bí thư chi bộ cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ (năm 2022 toàn tỉnh đã mở 19 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho 1.382 lượt cán bộ, đảng viên); chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý người dân tộc thiểu số và cán bộ chủ chốt cấp xã từng bước được nâng lên. Đến nay đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã đã được kiện toàn cơ bản đầy đủ, 100% được bồi dưỡng theo chức danh. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương thường trực cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND cấp xã; đến nay, có 101/106 xã, phường, thị trấn thường trực cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND cấp xã (trong đó có 63 bí thư, 36 phó bí thư, khuyết 2); có 278/957 bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, bản, tổ dân phố đạt 29,05%; 716/957 trưởng thôn, bản, tổ dân phố là đảng viên đạt 74,82%.

Công tác nâng cao chất lượng đảng viên được coi trọng. Cấp ủy các cấp tập trung chỉ đạo rà soát các thôn, bản, tổ dân phố có ít đảng viên, ban hành kế hoạch giao chỉ tiêu, tạo nguồn kết nạp đảng viên cụ thể đến từng chi, đảng bộ cơ sở. Năm 2022, toàn tỉnh kết nạp 1.003 đảng viên mới, trong đó kết nạp được 686 đảng viên nông thôn , chiếm 68,39%; góp phần duy trì bền vững chi bộ thôn, bản, tổ dân phố. Công tác quản lý đảng viên tiếp tục được tăng cường, cơ bản các cấp ủy, chi bộ thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên đảm bảo cụ thể, phù hợp với trình độ, năng lực, sức khỏe của đảng viên; coi trọng việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên sát thực tế. Quản lý tốt đảng viên đi làm ăn xa nơi cư trú, đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú; gắn với thực hiện nghiêm túc việc rà soát, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng (năm 2022 có 2 đảng viên được công nhận tiến bộ, đưa ra khỏi danh sách đảng viên được chi bộ giáo dục, giúp đỡ).
Một số đảng bộ đã duy trì và tiếp tục có cách làm sáng tạo nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, giải quyết khó khăn, vướng mắc ở cơ sở như: Tổ chức giao ban hằng quý giữa thường trực huyện ủy với bí thư đảng ủy xã, thị trấn; giao nhiệm vụ cho chi, đảng bộ cơ sở cơ quan giúp đỡ các chi bộ thôn, bản còn khó khăn; mở các lớp nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới kết nạp, tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp ủy viên, bí thư chi bộ theo xã, cụm xã tạo thuận lợi cho quần chúng, học viên tham gia; giới thiệu đảng viên tham gia sinh hoạt tại chi bộ bản khó khăn, phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình… Chất lượng tổ chức cơ sở đảng có nhiều chuyển biến tích cực, qua đánh giá, xếp loại năm 2022 có trên 94% tổ chức cơ sở đảng được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ không hoàn thành nhiệm vụ giảm xuống chỉ còn 0,19%; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng lên rõ rệt; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, xây dựng tỉnh Lai Châu phát triển toàn diện và bền vững.
Trước yêu cầu phát triển của tỉnh trong tình hình mới, nhất là quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; củng cố, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, khai thác tiềm năng, lợi thế của tỉnh....  xây dựng tỉnh Lai Châu phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc, đến năm 2045 là tỉnh có kinh tế, xã hội đạt mức trung bình của cả nước”. Đảng bộ tỉnh xác định nhiệm vụ củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên giai đoạn tiếp theo, với trọng tâm là: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Triển khai thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Kế hoạch số 73-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trọng tâm là: Duy trì, thực hiện nghiêm quy chế làm việc, các nguyên tắc trong tổ chức và hoạt động của Đảng; các quy định về chế độ tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân, quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền; thực hiện có hiệu quả việc đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân; các tập thể xây dựng và thực hiện kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra sau kiểm điểm hằng năm; cán bộ, đảng viên thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ cấp cơ sở gắn với thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo, quản lý người dân tộc thiểu số và cán bộ chủ chốt cấp xã. Thực hiện bố trí, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, quy định. Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ bảo đảm chất lượng, đúng quy định. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo quy hoạch và đảm bảo tiêu chuẩn chức danh. Xây dựng quy chế làm việc mẫu của cấp ủy cơ sở; triển khai thực hiện hiệu quả mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát về lĩnh vực công tác cán bộ, tổ chức đảng, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ. Đổi mới, nâng cao chất lượng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy cơ sở; đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Quan tâm chăm lo làm tốt công tác kết nạp đảng viên, nhất là ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; thực hiện có hiệu quả chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, tổ dân phố; duy trì bền vững tổ chức đảng ở thôn, bản, tổ dân phố. Tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý đảng viên; thường xuyên rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng./.

Tác giả: Thanh Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 875 | lượt tải:108

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2420 | lượt tải:74

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3629 | lượt tải:1239

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3660 | lượt tải:502

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3932 | lượt tải:588
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập245
  • Hôm nay25,505
  • Tháng hiện tại781,556
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,543,322
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down