Tiếp tục nâng cao chất lượng tuyên truyền trên báo chí góp phần xây dựng Lai Châu phát triển bền vững

Thứ sáu - 19/06/2020 11:32 117 0
Cùng với sự phát triển của báo chí cả nước, những năm qua được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự hỗ trợ, giúp đỡ của các cấp các ngành, báo chí Lai Châu phát triển khá toàn diện, chất lượng hoạt động được nâng lên, góp phần xây dựng niềm tin trong nhân dân, củng cố khối đoàn kết các dân tộc, nhân nên sức mạnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Các phóng viên luôn bám sát các sự kiện tuyên truyền, phản ánh kịp thời
Các phóng viên luôn bám sát các sự kiện tuyên truyền, phản ánh kịp thời
Báo chí luôn được Đảng, Nhà nước ta quan tâm, coi là công cụ đắc lực để tuyên truyền, vận động nhân dân, đưa những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với các giai tầng xã hội, cổ vũ, động viên, góp phần làm cho chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống, thành những phong trào hành động cách mạng sôi động. Đồng thời, chính từ thực tiễn cuộc sống, báo chí đã kịp thời chỉ ra những khiếm khuyết, tồn tại của các chủ trương, chính sách đã ban hành; đề xuất, kiến nghị với Đảng và Nhà nước cần phải sửa đổi, bổ sung để đáp ứng nhu cầu cuộc sống, nguyện vọng của Nhân dân.
 
Là một bộ phận quan trọng cấu thành nền báo chí cách mạng Việt Nam, trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, hoạt động báo chí Lai Châu tiếp tục có sự đổi mới và phát triển, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Báo Lai Châu thường kỳ đã tăng lên 5 kỳ/tuần (trong đó có 01 số cuổi tuần), số lượng phát hành duy trì trên 2.700 tờ/số; báo dành cho đồng bào các dân tộc vùng cao tăng lên 3 kỳ/tháng, Báo Lai Châu điện tử chính thức đi vào hoạt động từ tháng 1/2011. Lĩnh vực phát thanh, truyền hình được quan tâm đầu tư và có sự phát triển. Toàn tỉnh hiện có 01 Đài PT - TH tỉnh, 7 Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện và 01 Đài Truyền thanh Thành phố; 85 trạm phát sóng FM của xã, phường, thị trấn; 73 cụm loa truyền thanh không dây; tháng 9/2018 Truyền hình Lai Châu đã được phát sóng trên vệ tinh (Vinasat), góp phần nâng cao tỷ lệ hộ dân được nghe đài phát thanh đạt 95%, tỷ lệ hộ được xem truyền hình đạt gần 90%. Tuy còn nhiều khó khăn, song đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đã có nhiều cố gắng trong việc tự sản xuất chương trình, đến nay thời lượng chương trình tự sản xuất được nâng lên trên 240 phút/ngày; duy trì các chương trình thời sự phát thanh - truyền hình tiếng phổ thông và 4 tiếng dân tộc Thái, Mông, Dao, Hà Nhì; tổ chức tốt việc tiếp sóng chương trình phát thanh, truyền hình trung ương; phối hợp, cộng tác tuyên truyền về địa phương trên Đài tiếng nói Việt Nam và Đài truyền hình Việt Nam.

Đội ngũ những người làm báo được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đến nay tỷ lệ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí của tỉnh có trình độ chuyên môn Đại học trở lên đạt 71%; trên 61% có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên. Cùng với, Tạp chí văn nghệ Lai Châu, 8 ấn phẩm mang tính báo chí và hàng trăm cổng, trang thông tin điện tử của các sở, ngành, đoàn thể, địa phương đã tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức tuyên truyền.

Báo chí trong tỉnh đã làm tốt vai trò là nguồn cung cấp thông tin hữu ích, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát hiện nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo, những điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội; trực tiếp tác động đến tâm tư, nguyện vọng của nhân dân các dân tộc; nâng cao lòng yêu nước, tình yêu quê hương bản làng; khơi dậy, phát huy được tinh thần đoàn kết dân tộc, ý chí tự lực tự cường, vượt khó vươn lên của cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc. Trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, báo chí tỉnh có sự chuyển biến tích cực hơn. Báo Lai Châu đã có những bài viết chất lượng, lập luận sắc bén của cộng tác viên và trích lục được đăng tải, cung cấp thông tin, định hướng dư luận. Đồng thời báo chí cũng tích cực, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, những khó khăn, bất cập ở cơ sở. Qua đó đã làm cho các cấp, các ngành có thêm căn cứ, điều kiện thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ sở; củng cố niềm tin của Nhân dân các dân tộc đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, xây dựng khối đoàn kết các dân tộc; làm thay đổi nhận thức của người dân, từng bước khắc phục được tính ỷ lại, trông chờ vào Nhà nước; thay đổi nếp nghĩ, cách làm, đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất và cuộc sống; từng bước đẩy lùi các tệ nạn xã hội, các phong tục tập quán lạc hậu, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc, góp phần ổn định chính trị, kinh tế - xã hội phát triển.

Tuy nhiên, đánh giá một cách khách quan thì chất lượng tuyên truyền trên báo chí tỉnh cũng còn những hạn chế: nội dung, tin, bài của các loại hình báo chí chưa thực sự hấp dẫn, chưa sinh động, phong phú, chưa giải đáp kịp thời những vấn đề thiết thực đặt ra trong đời sống nhân dân. Công tác biên tập của một số chương trình, một vài số báo còn sai sót ảnh hưởng đến chất lượng tuyên truyền. Một số bài báo phản ánh về những băn khoăn, bức xúc, hạn chế ở cơ sở và trong nhân dân mới dừng ở mức độ phản ánh chưa đề xuất được những giải pháp. Số lượng tác phẩm báo chí xuất sắc chưa nhiều. Các tác phẩm báo chí có tính chiến đấu cao còn ít, nhất là việc phản ánh những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ sở và trong đấu tranh phản bác các luận điệu tuyên truyền sai trái, thù địch.
 
Trước yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới với những dự báo có nhiều thời cơ, thuận lợi, song cũng không ít những khó khăn, thách thức, đòi hỏi các cấp, các ngành và toàn xã hội phải đoàn kết, nỗ lực, đổi mới sáng tạo, với tinh thần quyết tâm, quyết liệt trong tổ chức thực hiện. Trong đó, báo chí có vai trò quan trọng tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh; xây dựng niềm tin trong nhân dân các dân tộc; cổ vũ, động viên phát triển các phong trào thi đua, tạo lên sức mạnh tổng hợp toàn xã hội thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Để thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ đòi hỏi báo chí trong tỉnh cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền.

Trọng tâm là, tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết TW5 (khóa X) về “Công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trước yêu cầu mới”, Chỉ thị 37-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới”; Kết luận số 23-KL/TW, ngày 22/11/2017 của Ban Bí thư “Về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tăng cường đoàn kết, xây dựng Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí trong tỉnh thật trong sạch, vững mạnh. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ những người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, có nghiệp vụ, trung thực và sáng tạo, ngang tầm với yêu cầu của thời kỳ mới. Đặc biệt coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ những người làm báo, nâng cao nhận thức lý luận chính trị, đạo đức nghề nghiệp, thấm nhuần quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng gắn với tiếp tục đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đội ngũ những người làm báo, phải thường xuyên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tự giác học hỏi trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, lăn lộn, đắm mình trong thực tiễn, sâu sát với cơ sở, phản ánh kịp thời hơi thở cuộc sống, phát hiện kịp thời những nhân tố mới, những vấn đề có ý nghĩa xã hội sâu sắc, có nhiều bài viết, phóng sự hay với hàm lượng thông tin cao, phong phú và hấp dẫn. Đồng thời, tích cực đấu tranh, phản bác, phê phán những quan điểm sai trái, thù địch, các tệ nạn xã hội, các hủ tục lạc hậu, lỗi thời…

Để có được những bài báo hay, hấp dẫn ngoài việc phấn đấu, rèn luyện, tích cực học hỏi, người làm báo cần nghiên cứu, học tập, thấm nhuần những lời dạy về cách viết báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người thường nhắc nhở những người làm báo, báo chí không phải để cho một số ít người xem, mà để phục vụ nhân dân, để tuyên truyền, giải thích đường lối của Đảng và Chính phủ. Người dạy các nhà báo phải chú ý đến đối tượng bạn đọc. Cần viết sao cho phù hợp với trình độ của đại đa số dân chúng Việt Nam, cho người ta thích đọc, đọc rồi hiểu và dễ dàng vận dụng, làm theo. Muốn thực hiện được những yêu cầu đó, đòi hỏi các nhà báo phải thực sự có lòng yêu nghề và cần phải có “cái tâm, cái tầm, cái tài”.

Phấn khởi tự hào kỷ niệm 95 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020), những người làm báo Lai Châu cần nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình; quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, thực sự là kênh thông tin quan trọng, góp phần xây dựng niềm tin, tạo lên sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Lai Châu phát triển toàn diện và bền vững./.

Tác giả bài viết: Trường Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thông báo số 764-TB/BTCTU, ngày 15/7

Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện

lượt xem: 368 | lượt tải:71

Vị trí truyển dụng theo Thông báo 764-TB/BT

Vị trị tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện

lượt xem: 264 | lượt tải:36

ĐCTT

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

lượt xem: 611 | lượt tải:18

Kế số 210-KH/TU, ngày 29 tháng 6 năm 2019 v

Kế hoạch của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

lượt xem: 5953 | lượt tải:619
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down