Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của Đảng bộ tỉnh

Thứ hai - 20/01/2020 17:04 1.948 0
Năm 2019, tuy còn nhiều khó khăn, song Ban Chỉ đạo Thông tin đối ngoại tỉnh Lai Châu đã phát huy tốt vai trò, triển khai thực hiện khá hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Hoạt động thông tin đối ngoại được tích cực lồng ghép trong các hoạt động ngoại của tỉnh.
Hoạt động thông tin đối ngoại được tích cực lồng ghép trong các hoạt động ngoại của tỉnh.
Bước vào năm 2019, bên cạnh những thuận lợi như nhiều sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh diễn ra; tình hình kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục ổn định và phát triển; hoạt động đối ngoại của tỉnh được tăng cường, tạo ra các cơ hội để Lai Châu giới thiệu, quảng bá và hội nhập. Song cũng còn nhiều khó khăn, thách thức nổi lên: Các thành viên Ban Chỉ đạo đều là lãnh đạo các ban, ngành hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Cùng với những khó khăn của tỉnh miền núi, biên giới; tình hình an ninh trật tự ở một số địa bàn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp; các thế lực thù địch, phản động tiếp tục lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo thực hiện âm mưu "Diễn biến hòa bình”, tuyên truyền đạo trái pháp luật, tuyên truyền lập "Nhà nước Mông", kích động chia rẽ khối đoàn kết các dân tộc... đã tác động đến tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, đặt ra yêu cầu công tác thông tin đối ngoại của Đảng bộ tỉnh phải luôn chính xác, kịp thời, linh hoạt, đa dạng, sát thực.

Trước thực trạng đó, Ban Chỉ đạo Thông tin đối ngoại tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy mạnh các hoạt động thông tin đối ngoại; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc về vị trí, tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới. Bám sát kế hoạch hoạt động năm 2019 các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh chủ động triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. Trọng tâm là: tuyên truyền, quán triệt quan điểm, đường lối, chính sách đối ngoại của Việt Nam, Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020, Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020 và các văn bản kế hoạch, đề án, chương trình của Trung ương, của tỉnh về công tác thông tin đối ngoại.

Thành viên thuộc các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh, miền đất con người Lai Châu theo thế mạnh của ngành; duy trì các chuyên mục “Vì chủ quyền an ninh biên giới”, “Chính sách pháp luật”, “Thông tin chính sách và đối thoại chính sách”, “An ninh Lai Châu”, “Sắc màu văn hóa các dân tộc”. Phối hợp tuyên truyền trên Đài tiếng nói Việt Nam và một số kênh Truyền hình Việt Nam. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng 02 chương trình truyền hình “Người Hà Nhì nơi cuối trời Tây Bắc”, “Chinh phục Putaleng mùa hoa đỗ quyên” để tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, con người Lai Châu; những giá trị văn hóa, lịch sử, thành tựu, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh phát trên kênh VTV4 Đài Truyền hình Việt Nam; các cổng, trang thông tin điện tử tỉnh, các ấn phẩm mang tính báo chí, website của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các huyện, thành phố đăng tải nhiều tin, bài về chủ trương, đường lối, các hoạt động thông tin đối ngoại của Đảng, Nhà nước, của tỉnh; hình ảnh, con người, văn hóa các dân tộc Lai Châu. Thành viên sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch, tham mưu chỉ đạo duy trì tổ chức các lễ hội, ngày hội mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc; tham gia các chương trình văn hóa, thể thao của đất nước, các vùng, miền; phát huy thế mạnh bằng các hình thức tuyên truyền phong phú, hấp dẫn, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn như: lồng ghép tuyên truyền trong các buổi chiếu bóng vùng cao, thông tin lưu động, biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp....

Đồng thời, hoạt động thông tin đối ngoại thông qua các hoạt động thương mại, xúc tiến hợp tác phát triển kinh tế; cung cấp thông tin về kinh tế, xã hội, môi trường đầu tư, kinh doanh; tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Tích cực quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, hàng hóa của tỉnh tới cộng đồng doanh nghiệp trong nước và quốc tế thông qua việc tham gia các hội chợ thương mại ở các tỉnh và khu vực. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, quảng bá về tỉnh thông qua các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức nước ngoài; các đoàn đến công tác tại tỉnh và các đoàn cán bộ tỉnh đi công tác tại nước ngoài.

Duy trì thường xuyên hoạt động kết nghĩa, giao lưu văn hóa giữa chính quyền, cư dân hai bên biên giới tỉnh Lai Châu với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và 03 tỉnh Bắc Lào, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển...

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đấu tranh, phản bác những thông tin sai trái của các thế lực thù địch. Trong đó chú trọng tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; các hoạt động hợp tác quốc tế; duy trì hoạt động đối ngoại Nhân dân, giao lưu văn hóa giữa chính quyền, nhân dân hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc và các tỉnh phía Bắc nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào... góp phần quan trọng đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, thù địch nhằm phủ nhận những thành tựu của đất nước, của tỉnh, giúp cho các nước hiểu rõ hơn về tình hình của Việt Nam, nhất là vấn đề dân chủ, nhân quyền, tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

Tuy nhiên, hoạt động của Ban chỉ đạo thông tin đối ngoại tỉnh cũng còn bộ lộ những hạn chế như: Tính chủ động trong hoạt động thông tin đối ngoại của một số thành viên chưa cao. Công tác tuyên truyền, giới thiệu quảng bá hình ảnh miền đất, con người, tiềm năng, thế mạnh của Lai Châu tuy có sự đổi mới song nội dung, hình thức chưa thực sự phong phú, thiếu tính hấp dẫn. Chất lượng nắm bắt, dự báo tình hình, chủ động định hướng dư luận trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm; tính chủ động đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc, xuyên tạc của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, nhất là trên không gian mạng có nội dung, có thời điểm chưa kịp thời, hiệu quả còn hạn chế.

Để khắc phục những hạn chế trên, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động công tác thông tin đối ngoại, phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh, Ban Chỉ đạo Thông tin đối ngoại tỉnh xác định: phát huy tốt vai trò các thành viên Ban Chỉ đạo. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại theo hướng đa dạng, hấp dẫn, hướng mạnh về cơ sở. Tăng cường giới thiệu, quảng bá hình ảnh, truyền thống lịch sử, văn hóa, tiềm năng, thế mạnh của đất nước, của địa phương; phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nâng cao chất lượng nắm bắt, dự báo tình hình, chủ động định hướng dư luận trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Chủ động đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc, xuyên tạc của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, nhất là trên không gian mạng. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ thông tin đối ngoại theo tinh thần Kết luận số 16-KL/TW, ngày 14/02/2012 của Bộ Chính trị về chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020; Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020 và các kế hoạch, chương trình, thỏa thuận, đề án liên quan đến công tác thông tin đối ngoại của các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương.

Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp, cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc về vị trí, vai trò, ý nghĩa quan trọng của công tác thông tin đối ngoại, nhất là các vấn đề dư luận quan tâm, về chủ quyền biên giới, lãnh thổ, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước, địa phương, đối ngoại Nhân dân. Tích cực tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung, Lai Châu nói riêng trên các phương tiện thông tin đại chúng đảm bảo sinh động, hấp dẫn, hướng mạnh về cơ sở. Duy trì tốt các hoạt động giao lưu văn hóa, ngoại giao Nhân dân khu vực 2 bên biên giới nhằm vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị, tăng cường sự hợp tác về kinh tế - xã hội tạo điều kiện quan trọng cho việc giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.

Chủ động, thường xuyên nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, nâng cao năng lực dự báo; đấu tranh phản bác kịp thời trước những thông tin, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch kích động, chống phá Đảng, Nhà nước. Nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh với những âm mưu thủ đoạn của các thế lực cơ hội, cực đoan, thù địch lợi dụng một số điểm bất đồng về chủ quyền biển, đảo giữa Việt Nam và Trung Quốc và với các nước có liên quan để kích động chống phá, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là khu vực biên giới; chia rẽ mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Với những kết quả đạt được trong năm qua, nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định, nhất định hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh Lai Châu năm 2020 sẽ tiếp tục đạt được những thành công mới. Góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh, xây dựng Lai Châu ổn định, ngày càng phát triển toàn diện và bền vững./.

Tác giả bài viết: Đặng Ngọc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số 80-TB/VPTU

Thông báo lịch tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh tháng 10/2021

lượt xem: 179 | lượt tải:6

Số: 15/CT-UBND

Chỉ thị Phát động phong trào thi đua đặc biệt "Lai Châu đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19"

lượt xem: 332 | lượt tải:8

Số: 2991/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021

lượt xem: 898 | lượt tải:42

Số 662-QĐ/BTGTW

Quyết định về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "Biên cương Tổ quốc tôi"

lượt xem: 796 | lượt tải:39
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down