Tỉnh ủy: Phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái

Thứ ba - 12/06/2018 19:19 1.147 0
Thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc ban hành hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, ngày 24/4/2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu ban hành Hướng dẫn tới các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh triển khai thực hiện.
Phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái,  "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ
Phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ
Hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nêu rõ mục đích nhằm thống nhất về nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc thực hiện những nội dung, hình thức công khai để nhân dân biết, góp ý và giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện, giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Theo đó, cấp ủy, tổ chức đảng phải công khai 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và các chủ trương, chính sách, quy chế, quy định để thể chế hóa, cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; 19 điều đảng viên không được làm; quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; quy định về vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Kết luận kiểm toán, kiểm tra, thanh tra; kết quả giải quyết những vấn đề bức xúc, phản ánh, kiến nghị; khiếu nại, tố cáo của tổ chức và công dân; kết quả xử lý các vụ, việc tiêu cực, tham nhũng, lãng phí đã được kết luận; hoạt động và kết quả điều tra, truy tố, xét xử (trừ những vụ, việc phải giữ bí mật theo quy định). Nội dung và kết quả tiếp thu ý kiến của Nhân dân; quy trình, thủ tục giải quyết công việc; quy chế tiếp công dân; danh tính, chức vụ, quyền hạn, thông tin liên hệ, trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức trực tiếp giải quyết công việc của tổ chức, công dân. Bản cam kết rèn luyện, giữ gìn đạo đức, lối sống, không suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" của cán bộ, đảng viên; bản kế khai tài sản, thu nhập của cán bộ lãnh đạo, quản lý và người kê khai theo quy định; bản đánh giá, nhận xét, xếp loại đảng viên theo quy định.

Việc công khai các nội dung trên được thực hiện bằng các hình thức: Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử của tỉnh; niêm yết tại trụ sở cơ quan, đơn vị; thông qua họp báo, hội nghị, hội thảo, sinh hoạt chi bộ; thông qua hoạt động của MTTQ, các tổ chức CT-XH; gửi văn bản hoặc bằng các hình thức khác. Cấp ủy, tổ chức đảng có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt để các tổ chức trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân nắm rõ mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, xác định trách nhiệm và tự giác thực hiện. Tuyên truyền, phổ biến, vận động, hướng dẫn các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ về quyền, trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính quyền; nhận diện đúng 27 biểu hiện và tích cực tham gia đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo việc công khai, minh bạch thông tin, phân công trách nhiệm, quy định rõ nội dung, hình thức, phạm vi, thời gian, địa điểm công khai để Nhân dân dễ biết, dễ hiểu, dễ giám sát. Chống lợi dụng dân chủ để gây mất đoàn kết nội bộ, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước.

Hướng dẫn cũng chỉ rõ những nội dung Nhân dân góp ý đối với tổ chức đảng như việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; dự thảo các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn, quy chế, quy định của cấp ủy, tổ chức đảng và dự thảo văn bản quy định của cơ quan nhà nước để cụ thể hóa nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết; mối quan hệ giữa cấp ủy, tổ chức đảng với Nhân dân. Nhân dân góp ý đối với cán bộ, đảng viên về những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, vai trò tiên phong, gương mẫu, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền; việc thực hiện cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; trách nhiệm thực hiện công vụ, thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên, mối quan hệ với Nhân dân.

Nhân dân góp ý bằng hình thức trực tiếp gặp cấp ủy, lãnh đạo MTTQ và các tổ chức CT-XH để phản ánh; tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng với Nhân dân; tiếp xúc cử tri; tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất; góp ý với cán bộ, đảng viên nơi cư trú trước khi kiểm điểm cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên. Thông qua hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; kiểm điểm hằng năm; kiểm điểm tập thể cấp ủy, tổ chức đảng và cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; khi chuẩn bị làm quy trình đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu đề cử, ứng cử đối với cán bộ, đảng viên. Thông qua thư góp ý trực tiếp đến MTTQ, các tổ chức CT-XH và các cơ quan, tổ chức đảng.

 
7 6 18
Cấp ủy, tổ chức đảng có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức để lấy ý kiến góp ý của Nhân dân được thuận lợi, nhanh chóng, phù hợp với quy định của Đảng, Nhà nước

Trong việc góp ý của Nhân dân, cấp ủy, tổ chức đảng có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức để lấy ý kiến góp ý của Nhân dân được thuận lợi, nhanh chóng, hiệu quả, phù hợp với quy định của Đảng, Nhà nước. Các ý kiến góp ý đối với cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thuộc cấp nào thì cấp đó có trách nhiệm tiếp nhận, tiếp thu, giải trình trực tiếp qua tiếp xúc, đối thoại bằng văn bản thông qua MTTQ, các tổ chức CT-XH. Các ý kiến chưa thể giải đáp được ngay thì ghi nhận, tiếp thu, xem xét và hẹn thời gian trả lời. Khi có ý kiến góp ý, có trách nhiệm thực hiện các bước: Thống nhất nội dung góp ý và yêu cầu tập thể, cá nhân được góp ý báo cáo, giải trình cụ thể về những nội dung được góp ý; tổ chức xác minh làm rõ các nội dung và kết luận cụ thể; kiểm điểm, xử lý nghiêm những khuyết điểm, sai phạm (nếu có); thông báo đến chủ thể góp ý về kết quả tiếp thu và xử lý ý kiến góp ý; công khai nội dung tiếp thu ý kiến góp ý (nếu cần thiết); nghiêm túc tiếp thu, rút kinh nghiệm bằng các việc làm, hành động thiết thực, cụ thể khi các ý kiến góp ý là đúng, hợp lý.

Về nội dung Nhân dân giám sát đối với cấp ủy, tổ chức đảng, Hướng dẫn nêu cụ thể: Việc triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch, quy chế, quy định thực hiện cũng như việc khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm của cấp ủy, tổ chức đảng trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; việc lãnh đạo thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác tổ chức, cán bộ; công tác kiểm toán, kiểm tra, thanh tra; hoạt động và kết quả điều tra, truy tố, xét xử (trừ những vụ, việc phải giữ bí mật theo quy định của pháp luật); việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; giải quyết các điểm nóng, các vụ, việc bức xúc, nổi cộm tại địa phương, đơn vị, nhất là những vụ, việc Nhân dân quan tâm.

Nhân dân giám sát đối với cán bộ, đảng viên về 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; 19 điều quy định đảng viên không được làm; trách nhiệm thực thi công vụ; kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Việc thực hiện cam kết hằng năm tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, không suy thoái,"tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; thực hiện quy định về đảng viên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Việc tiếp thu, khắc phục, sửa chữa khuyết điểm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Trên cơ sở các nội dung đó, Nhân dân giám sát bằng hình thức thông qua MTTQ và các tổ chức CT-XH theo Quy chế giám sát và phản biện xã hội; thông qua gửi đơn, thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo đến cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; qua phản ánh của các phương tiện thông tin đại chúng, qua phản ánh của người có uy tín trong cộng đồng dân cư; thông qua ban thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng, các hình thức tổ tự quản tại cộng đồng dân cư.

Để phát huy vai trò giám sát của Nhân dân, cấp ủy, tổ chức đảng có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung, đối tượng được giám sát; trao đổi những vấn đề liên quan theo đề nghị của chủ thể giám sát; yêu cầu đối thoại để làm rõ nội dung kiến nghị giám sát khi cần thiết; tổ chức thực hiện và trả lời kiến nghị giám sát bằng văn bản cho chủ thể giám sát theo quy định. Lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, phản ánh, kiến nghị của Nhân dân theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước. Phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức CT-XH, ban thành tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng, tổ nhân dân tự quản, người có uy tín trong cộng đồng. Khi có đơn, thư, ý kiến phản ánh của Nhân dân và phương tiện truyền thông đại chúng đối với cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thuộc cấp nào quản lý thì cấp ủy, tổ chức đảng cấp đó có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý; khẩn trương chỉ đạo các tổ chức, cá nhân có liên quan giải quyết và có văn bản để trả lời chủ thể gửi đơn, thư, ý kiến phản ánh theo quy định. Kiên quyết xử lý người có hành vi cản trở hoạt động giám sát hoặc trả thù, trù dập người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu việc phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ phải được tiến hành sâu rộng, thường xuyên, kiên trì, thiết thực, hiệu quả. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải gương mẫu, nghiêm túc thực hiện, cầu thị lắng nghe ý kiến, chịu sự giám sát của Nhân dân./.
 

Tác giả: Trung Tâm

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Văn bản mới

Số 152-KH/TU

Kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

lượt xem: 10 | lượt tải:1

Số 1712-KH/HVCTQG

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023

lượt xem: 268 | lượt tải:59

Số 1228-CV/TU

Công văn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

lượt xem: 1100 | lượt tải:310

Số 04-TB/HĐ

Thông báo kết quả chấm thi kỳ thi nâng ngạch công chức trong cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022

lượt xem: 865 | lượt tải:83

Số:67/2022/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

lượt xem: 5004 | lượt tải:1057
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập154
  • Hôm nay25,436
  • Tháng hiện tại809,707
  • Tháng trước1,119,475
  • Tổng lượt truy cập18,882,692
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down