Đề cao vai trò nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp

Thứ hai - 24/01/2022 02:08 311 0
Tư tưởng, đạo đức, phong cách là tài sản vô giá mà Bác đã để lại cho Đảng ta, cho dân tộc ta. Những tài sản đó là chuẩn mực về giá trị đạo đức để xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh. Tích cực học tập và làm theo Bác, trong những năm qua, Đảng bộ tỉnh xác định việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016, của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là nhiệm vụ và giải pháp quan trọng, xuyên suốt để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, xây dựng tỉnh Lai Châu phát triển toàn diện, nhanh và bền vững.
Đồng chí Lê Đức Dục - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt nội dung Chuyên đề năm 2022 tại Hội nghị quán triệt, triển khai học tập và làm theo Bác Chuyên đề năm 2022
Đồng chí Lê Đức Dục - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt nội dung Chuyên đề năm 2022 tại Hội nghị quán triệt, triển khai học tập và làm theo Bác Chuyên đề năm 2022
Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng kịp thời ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị trong toàn khóa và hằng năm, gắn việc thực hiện Chỉ thị với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương về công tác xây dựng đảng; tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị và các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo Bác vào chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm. Xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”. Việc cam kết rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, gắn với trách nhiệm nêu gương được triển khai đồng bộ, sâu rộng và trở thành việc làm thường xuyên, thiết thực của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, cán bộ giữ cương vị lãnh đạo. Nhiều đảng bộ, địa phương, đơn vị đã xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo; quyết liệt đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện trách nhiệm nêu gương, đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm công tác cán bộ, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện rất tích cực, 5 năm qua trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác trên nhiều lĩnh vực, có sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Đã có 3.279 tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng; 3.013 tập thể, cá nhân được biểu dương, trong đó có 3 tập thể, 5 cá nhân tiêu biểu được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Qua đó, kịp thời cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và mọi tầng lớp Nhân dân tích cực học tập, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Kinh tế, xã hội phát triển nhanh và khá toàn diện, đời sống của nhân dân được cải thiện đáng kể, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo giảm nhanh; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. 

Triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và học tập chuyên đề toàn khóa “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu xác định: Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác; tạo chuyển biến mạnh mẽ từ “học tập” sang “làm theo”, hiện thực hoá bằng những chương trình hành động cụ thể, việc làm thiết thực, trong đó cần tập trung làm tốt ba 3 khâu: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị gắn với nhiệm vụ đột phá của giai đoạn 2021-2025, cụ thể là: “Thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nâng cao ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Lai Châu phát triển nhanh và bền vững”. Trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Một là, cấp ủy các cấp thường xuyên tổ chức các hoạt động học tập, quán triệt, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân về nội dung, ý nghĩa của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nhu cầu tự thân, ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện, văn hóa tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Hai là, kết hợp chặt chẽ giữa “học tập” với “làm theo” Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch hằng năm gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng, chỉnh đốn đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và giải quyết dứt điểm vấn đề bức xúc trong thực tiễn.

Ba là, đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; cán bộ có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, nhằm khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu “trên trước, dưới sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Gắn trách nhiệm nêu gương trong việc học tập và làm theo Bác với phong trào đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Xây dựng kế hoạch cá nhân về học tập, làm theo và nêu gương giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch từng năm, tập trung vào việc khắc phục hạn chế, khó khăn, thiếu sót kéo dài; việc đột phá, đổi mới, sáng tạo.

Bốn là, quan tâm chăm lo, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, cách làm sáng tạo vì sự phát triển của đất nước, của tỉnh, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân; các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo Bác.

Năm là, đưa việc giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào giảng dạy trong các cơ sở giáo dục và đào tạo. Khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Lai Châu phát triển nhanh và bền vững trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là trong thế hệ trẻ.

Sáu là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương nhằm phát hiện, nhân rộng, lan tỏa những tấm gương, những điển hình tiên tiến, đồng thời kịp thời ngăn chặn những biểu hiện vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm cho việc học tập và làm theo Bác được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất. Có hình thức biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân, đơn vị làm tốt./.

Tác giả: Lê Đức Dục - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số 04-TB/HĐ

Thông báo kết quả chấm thi kỳ thi nâng ngạch công chức trong cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022

lượt xem: 256 | lượt tải:52

Số:67/2022/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

lượt xem: 2861 | lượt tải:649

Số: 91/2022/NĐ-CP

Nghị định số sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

lượt xem: 3006 | lượt tải:1707

Số: 12/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng màu khô năm 2022-2023

lượt xem: 710 | lượt tải:49

Số: 57/2022/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 148/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ

lượt xem: 2312 | lượt tải:708
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập163
  • Hôm nay31,206
  • Tháng hiện tại261,031
  • Tháng trước1,727,703
  • Tổng lượt truy cập17,214,541
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down