Lai Châu: Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh

Thứ năm - 30/11/2023 08:54 461 0
Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Kết luận số 01-KL/TW), dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Tỉnh ủy, 2 năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, các địa phương đơn vị trong tỉnh đã chú trọng kết hợp chặt chẽ việc học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Sau 2 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị tại Đảng bộ thành phố Lai Châu đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác
Sau 2 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị tại Đảng bộ thành phố Lai Châu đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác
Chú trọng xây dựng kế hoạch, xác định nhiệm vụ đột phá.
Triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 44-KH/TU, ngày 29/10/2021 về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW giai đoạn 2021-2025, trong đó xác định nhiệm vụ đột phá là “Thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nâng cao ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Lai Châu phát triển nhanh và bền vững”. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong toàn tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW sát với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; xác định nhiệm vụ đột phá, mô hình tiêu biểu và tập trung giải quyết dứt điểm vấn đề bức xúc, dư luận quan tâm mang lại hiệu quả thiết thực, rõ nét. Đưa nội dung thực hiện Kết luận số 01-KL/TW vào chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; đồng thời đưa vào nội dung  các phong trào thi đua.

Tỉnh ủy tập trung triển khai nhiệm vụ đột phá trong giai đoạn 2021-2025 thông qua các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận, chỉ thị thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh; các ban cán sự đảng, đảng đoàn, huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh, cấp ủy cơ sở thực hiện nhiệm vụ đột phá của cấp trên đồng thời chỉ đạo triển khai nhiệm vụ đột phá, nhiệm vụ trọng tâm của cấp mình, tập trung vào các nội dung: Xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ; cải cách hành chính; đổi mới mô hình phát triển kinh tế - xã hội; giải quyết dứt điểm các vấn đề bức xúc, dư luận quan tâm; phòng chống tham nhũng.

Kết hợp chặt chẽ với việc triển khai hiệu quả các nhiệm vụ đột phá, trọng tâm; giải quyết tốt các vấn đề bức xúc trong Nhân dân.
Xác định phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân vào vai trò lãnh đạo của cấp uỷ, quản lý, điều hành của chính quyền là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, Tỉnh uỷ, các cấp ủy tiếp tục tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ đột phá đã xác định. Trọng tâm là phát triển sản phẩm nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, liên kết tiêu thụ nông sản; giữ vững trận địa an ninh ở cơ sở; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở. Sau 2 năm triển khai thực hiện, các nhiệm vụ đột phá, trọng tâm được triển khai thực hiện hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực. Tiêu biểu như, huyện Than Uyên “đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung gắn với xây dựng nông thôn mới”, đã xây dựng được thương hiệu sản phẩm như: gạo đặc sản Séng cù, thịt trâu, thịt lợn gác bếp Thiết Hà. Thành ủy Lai Châu “xây dựng khu dân cư tự quản, phát triển toàn diện”; Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh “nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở”…

Các cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu đã phát huy vai trò nêu gương, thường xuyên sâu sát cơ sở, quan tâm, chăm lo đời sống của Nhân dân; tăng cường đối thoại với Nhân dân; tập trung chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề bức xúc trong Nhân dân. Tăng cường đối thoại trực tiếp với người dân để giải quyết những vấn đề về chế độ bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án thủy điện Bản Chát; giải quyết các vấn đề về công tác giải phóng mặt bằng trên trục đường tỉnh lộ 129; kịp thời chỉ đạo giải quyết khiếu nại liên quan đến giải phóng mặt thủy điện Nậm Lụm II, ... qua đó, góp phần ổn định tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Kết hợp chặt chẽ với việc thực hiện phong trào thi đua, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo.
Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp uỷ, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị kết hợp chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng mô hình, điển hình học tập và làm theo Bác, góp phần tạo không khí sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia. Tiêu biểu như các phong trào thi đua: “Xây dựng phụ nữ Lai Châu nhân ái, tự tin, sáng tạo, khát vọng phát triển”; “Thi đua quyết thắng”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025; các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”; ; ...

Cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đưa việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào thực chất thông qua xây dựng, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng 1.093 mô hình thực hiện xuyên suốt trong giai đoạn 2021-2025. Trong đó có nhiều mô hình tốt, cách làm hay được nhân rộng, như: “Câu lạc bộ bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc ở trường học tại các xã, thị trấn”; mô hình “Trồng chanh leo, trồng và chăm sóc chè”; “Trồng sâm Ngọc Linh, chanh leo” và “Cánh đồng không vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật”; “Nuôi bò sinh sản” ... Các mô hình được triển khai đã góp phần giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; khuyến khích các hộ nông dân mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, xóa đói, giảm nghèo bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Gắn học tập với xây dựng, thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị triển khai bổ sung chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”; niêm yết công khai tại trụ sở để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân theo dõi, giám sát việc thực hiện. Toàn tỉnh có 99,7% tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị xây dựng chuẩn mực đạo đức. Trong đó có 588 đơn vị khái quát thành khẩu hiệu ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và công khai tại trụ sở. Hằng năm tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện để phù hợp yêu cầu trong tình hình mới. Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 87-KH/TU về thực hiện Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung nhằm khuyến khích cán bộ, đảng viên, đoàn viên tích cực đổi mới, sáng tạo; đồng thời, chỉ đạo Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xây dựng Đề án về thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng phát triển của thanh niên Lai Châu trong tình hình mới.

Có thể khẳng định sau 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, trọng tâm là  kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế - xã hội. 11 tháng đầu năm 2023, tổng thu ngân sách địa phương đạt đạt 12.902 tỷ đồng, vượt 26% so với dự toán Trung ương và 21% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước; tỉnh duy trì 39 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đồng thời tập trung chỉ đạo nâng cao tiêu chí/xã đạt 12,5 (theo bộ tiêu chí mới). Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Hoạt động đối ngoại được duy trì và phát triển có chiều sâu. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng. Những kết quả đó là động lực để Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc Lai Châu phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển, quyết tâm xây dựng xây dựng tỉnh Lai Châu phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc, đến năm 2045 là tỉnh có kinh tế, xã hội đạt mức trung bình của cả nước./.
 

Tác giả: Phạm Minh Hải - Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 337 | lượt tải:43

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2058 | lượt tải:71

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3096 | lượt tải:1138

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3136 | lượt tải:428

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3378 | lượt tải:497
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập64
  • Hôm nay13,062
  • Tháng hiện tại531,163
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,292,929
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down