Tỉnh ủy Lai Châu

http://laichau.dcs.vn


Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc tại tỉnh

Trong 02 ngày 09-10/8, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Trần Viết Lưu - Vụ trưởng Vu Tổng hợp BTG Trung ương làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW về công tác lý luận và định hướng công tác nghiên cứu đến năm 2030 và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại tỉnh Lai Châu.
Đoàn công tác Ban tuyên giáo TW làm việc với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy và các ngành liên quan
Sáng ngày 09/8, Đoàn làm việc với Ban tuyên giáo Tỉnh ủy và các ngành liên quan, dự buổi làm việc về phía tỉnh Lai Châu có các đồng chí: lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Báo Lai Châu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Trường Chính trị tỉnh, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh…

Báo cáo với Đoàn công tác, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định, trong thời gian qua, về thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, Tỉnh ủy Lai Châu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện đảm bảo kịp thời, nghiêm túc và chất lượng. Nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về nội dung Nghị quyết cũng như vai trò, vị trí của công tác tư tưởng, lý luận của Đảng đối với quá trình lãnh đạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được nâng lên. Các cấp ủy đảng chú trọng, nâng cao chất lượng hiệu quả học tập, quan tâm lãnh đạo tổ chức học tập, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh; tăng cường giáo dục lý luận chính trị, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp... Trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. Góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 

Công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống cách mạng của dân tộc; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được chú trọng thực hiện, đạt hiệu quả thiết thực. Công tác nắm tình hình diễn biến tư tưởng và tâm trạng xã hội được tăng cường, cơ bản kịp thời phát hiện và giải quyết những vấn đề nảy sinh tại cơ sở. Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn được quan tâm, thực hiện có hiệu quả; quan tâm triển khai nghiên cứu các đề tài, dự án khoa học; áp dụng các kết quả nghiên cứu, sáng kiến, mô hình hay mang lại hiệu quả thiết thực trong thực tiễn đời sống. 

Về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy Lai Châu quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị; kịp thời ban hành kế hoạch thực hiện toàn khóa, kế hoạch hằng năm về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, học tập đến cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân, đưa việc thực hiện Chỉ thị đi vào nền nếp; việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hằng quý, hằng tháng thành việc làm thường xuyên. Có nhiều đổi mới trong tổ chức học tập, quán triệt, đảm bảo nghiêm túc, tỷ lệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được học tập cao. Đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, nhất là tuyên truyền miệng, tuyên truyền bằng tiếng dân tộc thiểu số, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; chủ động xây dựng tài liệu tuyên truyền để phù hợp với địa phương; hầu hết đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân được tuyên truyền, phổ biến. 

Việc rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cơ quan, đơn vị và xây dựng kế hoạch học tập, làm theo Bác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ngày càng phù hợp, thiết thực, hiệu quả; thực hiện các nội dung đột phá tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; xác định và giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, nổi cộm, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên, học viên, sinh viên, học sinh nhất là thế hệ trẻ được triển khai nghiêm túc, chất lượng. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW góp phần thực hiện thành công các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm.

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Báo Lai Châu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Trường Chính trị tỉnh, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, giải đáp, làm rõ các nội dung Đoàn khảo sát đề nghị: Tỷ lệ đội ngũ phóng viên, biên tập viên học lý luận chính trị; việc xét trình độ lý luận chính trị tương đương theo Quy định 256-QĐ/TW; khó khăn trong  triển khai thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; lực lượng nòng cốt, cách làm của Lai Châu trong đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; việc quảng bá tại địa phương sau khi hoàn thành Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí viết về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt I (2015 - 2018) và tình hình, hướng dẫn về triển khai hoạt động Giải thưởng giai đoạn II (2018 - 2020); vai trò của tuyên giáo đối với vấn đề phòng ngừa Nhân dân vượt biên trái phép sang Trung Quốc cũng như tuyên truyền cho Nhân dân khi quay về Việt Nam để ổn định lao động, sản xuất; việc triển biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương; khó khăn, thách thức đối với việc việc quy hoạch báo chí; tình hình tuyên truyền trên báo, đài Lai Châu về 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; những khó khăn, vướng mắc trong công tác tuyên giáo khi thực hiện các văn bản chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Đức Vương - ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trân trọng cảm ơn Ban Tuyên giáo Trung ương đã cử đoàn công tác lên khảo sát nắm tình hình thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW về công tác lý luận và định hướng công tác nghiên cứu đến năm 2030 và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại Lai Châu. Đây là việc hết sức quan trọng giúp Lai Châu khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện. Đồng thời đồng chí làm rõ thêm một số nội lãnh đạo các sở, ngành đã giải đáp các kiến nghị của đoàn.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Viết Lưu - Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao tỉnh Lai Châu trong điều kiện tỉnh mới, gặp rất nhiều khó khăn... đã triển khai nghiêm túc, đã có những sáng tạo, sát hợp với địa phương trong thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Nhờ đó đã góp phần cho Lai Châu ổn định chính trị, tư tưởng, tạo môi trường chính trị đảm bảo để phát triển. Đồng thời Trần Viết Lưu hoan ngênh sự thẳng thắn, khách quan của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu, các cơ quan trong khối tư tưởng văn hóa tỉnh đã nêu ra những khó khăn,vướng mắc trong thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, cũng như nêu ra nguyên nhân khách quan, chủ quan những hạn chế của tinh trong việc thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị , trong đó có cả nguyên nhân chủ quan về cơ chế chính sách... Đồng chí Trần Viết Lưu khẳng định: Các kiến nghị về cơ chế chính sách,  xây dựng kế hoạch công tác tuyên giáo sớm, về tổ chức bộ máy TTBD cấp huyện, liên thông đào tạo bồi dưỡng , thông tin, phản ánh của đội ngũ phóng viên, biên tập viên báo chí có động cơ không trong sáng, Đoàn công tác tiếp thu để tổng hợp báo cáo và tham mưu Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương có những lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp. 

Đồng thời, đồng chí Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đề nghị lực lượng làm công tác tuyên giáo Lai Châu thời gian tới nắm vững đặc thù địa bàn, tiếp tục đổi mới công tác học tập, quán triệt, thực hiện chỉ thị, nghị quyết, tăng cường kiểm tra đôn đốc thực hiện, nhất là các chỉ thị, nghị quyết, kết luận liên quan đến tuyên giáo, tiến hành sơ tổng kết một cách bài bản; tăng cương công tác nghiên cứu vận dụng thực tiễn, đúc kết thực tiễn; tổ chức, kết nối lực lượng, lựa chọn hình thức hữu hiệu, đa dạng hình thức áp dụng thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; thể hiện rõ vai trò của công tác tuyên giáo trong việc góp ý vào xây dựng nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Đại hội XIII của Đảng; tếp tục đẩy mạnh công tác biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương; nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị ở TTBD chính trị cấp huyện; đánh giá tổng quan, khách quan đối với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong 3 năm qua; phản ánh chặng đương 15 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu mới có cách làm, mô hình hay trong công tác tuyên giáo; báo, đài tập trung tuyên truyền sâu rộng kết quả 50 năm Lai Châu thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kết quả 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; tổ chức tốt Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí viết về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; lãnh đạo, chỉ đạo công tác khoa giáo hiệu quả, nhất tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội Đảng các cấp, quy hoạch báo chí, định hướng tuyên truyền công tác chuẩn bị cho năm học mới, chăm sóc sức khỏe, y tế, phòng tránh thiên tai, bồi dưỡng đội ngũ chuyên môn làm công tác tuyên giáo, tham gia tích cực cuộc thi 90 năm Ngày thành lập Đảng, 90 năm Ngày thành lập tuyên giáo…

Sau khi làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các ngành liên quan, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ khảo sát tại một số cơ quan trong khối tư tưởng văn hóa tỉnh và một số địa phương trong tỉnh./.

Tác giả bài viết: Cảnh Võ

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down