Tỉnh ủy Lai Châu

http://laichau.dcs.vn


Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới

Nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng trong công tác tư tưởng của Đảng, trong những năm qua Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, tuyên truyền miệng với phương châm đa dạng, thiết thực, thuyết phục, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.
t/c Trần Đức Vương, UVBTV - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2019
Nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng trong công tác tư tưởng của Đảng, những năm qua, Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng với phương châm đa dạng, thiết thực, thuyết phục, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn.

Cấp ủy các cấp tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới” đến cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp. Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới đảm bảo thống nhất, đồng bộ trong toàn tỉnh. Đặc biệt là Đề án “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng”, Đề án “Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016 - 2020”. Nhằm tăng cường công tác quản lý và phát huy hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên các cấp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Quy chế hoạt động báo cáo viên của Đảng bộ tỉnh; hướng dẫn tổ chức và quản lý hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng trong Đảng bộ tỉnh. Các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch; đồng thời tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng.

Công tác xây dựng, củng cố kiện toàn đội ngũ báo cáo viên được quan tâm thường xuyên theo hướng tinh gọn, chất lượng và hướng về cơ sở. Đến nay, toàn tỉnh có 5 báo cáo viên Trung ương, 50 báo cáo viên cấp tỉnh, 334 báo cáo viên cấp huyện và tương đương, 249 báo cáo viên của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, cùng với hàng nghìn tuyên truyền viên các cấp là lực lượng đông đảo triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền miệng trong toàn Đảng bộ tỉnh. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ bản đảm bảo về tiêu chuẩn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh; nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có trình độ hiểu biết chung về các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học; có phương pháp vận động, thuyết phục quần chúng, ý thức tổ chức kỷ luật cao, đặc biệt là kỷ luật phát ngôn; có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, tâm huyết với công việc được giao. Các địa phương đã chú trọng lựa chọn cán bộ, đảng viên là người dân tộc thiểu số, cán bộ địa phương, cán bộ hưu trí, giáo viên, lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ vùng biên giới....Để đảm bảo cung cấp kịp thời và định hướng thông tin cho báo cáo viên, ban tuyên giáo các cấp chủ động tham mưu cấp ủy biên soạn tài liệu cung cấp cho báo cáo viên hoạt động. Trong đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn, phát hành Thông tin chuyên đề 45 bản/01 số/tháng; Thông tin phục vụ lãnh đạo 24 số/năm; Thông tin nội bộ 2.656 bản/01 số... Chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 28/12/1996 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về mua, đọc báo, tạp chí của Đảng”;100% chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở được trang bị Báo Nhân dân, Báo Lai Châu, Tạp chí Cộng sản,... đây là những tài liệu chính thống của Đảng, là nguồn tư liệu quan trọng phục vụ công tác tuyên truyền của đội ngũ báo cáo viên.

Việc tổ chức hội nghị báo báo cáo viên định kỳ hằng tháng được duy trì thường xuyên;giai đoạn 2015-2019, toàn tỉnh tổ chức được gần 20.270 hội nghị báo cáo viên, thông tin thời sự cho gần 421.500 lượt người. Đại đa số báo cáo viên các cấp tích cực tham gia tiếp thu thông tin tại hội nghị để tuyên truyền tại cơ sở. Hình thức tuyên truyền khá phong phú, tổ chức hội nghị, tọa đàm, sinh hoạt chi bộ, nói chuyện thời sự, hội nghị chuyên đề, kết hợp trình bày miệng với trình chiếu…Đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã có những hình thức thiết thực tham gia công tác tuyên truyền miệng thực hiện phương châm huyện nắm thôn bản, xã nắm hộ dân; phân công nhiệm vụ cho đảng viên phụ trách địa bàn để tuyên truyền vận động, phát huy vai trò của người có uy tín, tiến hành gặp gỡ, tuyên truyền, vận động cá biệt...Công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được các cấp ủy đảng quan tâm. Hằng năm, đều chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Giai đoạn 2016 - 2019 toàn tỉnh đã mở 57 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiêp vụ cho trên 2.800 lượt báo cáo viêncác cấp; tổ chức thành công 02 Hội thi báo cáo viên giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Đến nay, 100% báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện và đa số tuyên tryền viên cấp cơ sở đã được tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ.

Thông qua hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, việc chuyển tải thông tin có định hướng của Đảng đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên và toàn thể nhân dân đảm bảo kịp thời, đầy đủ, bám sát thực tiễn; phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp. Từ đó tạo ra hiệu ứng xã hội tích cực, nhân dân phấn khởi, tin tưởng, đồng thuận với cấp ủy, chính quyền trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế- xã hội ở địa phương. Nhất là các chủ trương lớn, đột phá của tỉnh, như: (1) Đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm; (2) Di dân tái định cư các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh; (3) Đẩy mạnh phát triển các loại cây công nghiệp như: cao su, chè,...; (4) Chương trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; (5) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; (6) Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cấp cơ sở; củng cố, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận, tin tưởng trong nhân dân. 

Tuy nhiên, bên cạnh đó công tác tuyên truyền miệng của Đảng bộ tỉnh vẫn còn một số hạn chế: Một số cấp ủy và một bộ phận cán bộ đảng viên chưa nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng, nên chưa thực sự chú trọng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và kiểm tra việc thực hiện công tác tuyên truyền miệng. Công tác xây dựng, tổ chức, quản lý đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có mặt chưa thật sự chặt chẽ. Trình độ, năng lực của một số báo cáo viên, tuyên truyền viên còn hạn chế, phương pháp truyền đạt, báo cáo nặng về thuyết trình, thiếu phân tích, chứng minh nên thiếu tính thuyết phục, hấp dẫn.Chất lượng một số hội nghị báo cáo viên các cấp, nhất là ở cơ sở còn hạn chế; chưa có nhiều chuyên đề hay, tính chiến đấu chưa cao. Công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là trước những vấn đề nhạy cảm có thời điểm còn chậm dẫn đến tham mưu chỉ đạo, giải quyết một số vấn đề vướng mắc, phát sinh ở cơ sở chưa kịp thời.


Trước yêu cầu thực tiễn của công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới, đòi hỏi phải thực hiện thống nhất, đồng bộ nhiều giải pháp, phù hợp với điều kiện và tình hình cụ thể của từng địa phương, đơn vị góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng: Trong đó cần tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức cho các cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng; coi công tác tuyên truyền miệng là kênh thông tin quan trọng giữa Đảng với Nhân dân. Thường xuyên, quan tâm kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đảm bảo các tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, kiến thức, kinh nghiệm, trình độ năng lực, nghệ thuật truyền đạt và uy tín cá nhân. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền, đảm bảo tính toàn diện, đa dạng, phong phú, định hướng đúng đắn và kịp thời. Tăng cường tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Duy trì chế độ hội nghị báo cáo viên, thông tin thời sự định kỳ hằng tháng, kết hợp thông báo tình hình với trao đổi kinh nghiệm công tác và nắm dư luận xã hội.Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, năng lực, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, nghệ thuật tuyên truyền miệng cho đội ngũ báo cáo viên; trang bị cơ sở vật chất, phương tiện nghiệp vụ hỗ trợ cho công tác tuyên truyền miệng.Tăng cường kiểm tra, giám sát, khảo sát việc tổ chức thực hiện gắn với nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội. Kịp thời phát hiện, nhân rộng những điển hình, cách làm có hiệu quả ở các địa phương, cơ quan, đơn vị; nhắc nhở, uốn nắm những tổ chức, cá nhân có biểu hiện lệch lạc, hình thức. Định kỳ sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng đáp ứng yêu cầu, tình hình mới./.

Tác giả bài viết: Mai Lý

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down