Tỉnh ủy Lai Châu

http://laichau.dcs.vn


Ủy ban nhân dân tỉnh công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2017

Sáng 31/5, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu.
Quang cảnh họp báo
Đồng chí Đỗ Ngọc An - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) tỉnh. Dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các thành viên của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và 8 điểm cầu của các huyện, thành phố.

 
Đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch UBND tỉnh-Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác CCHC năm 2017

Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) tỉnh Lai Châu năm 2017

Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC cấp tỉnh được chia thành 8 lĩnh vực đánh giá, 38 tiêu chí, 81 tiêu chí thành phần. Trong đó, tỉnh tự đánh giá, chấm điểm là 31 tiêu chí, 61 tiêu chí thành phần, với tổng số điểm tối đa là 65,50 điểm; Bộ Nội vụ đánh giá qua điều tra xã hội học qua 7 tiêu chí, 20 tiêu chí thành phần, với tổng số điểm đánh giá là 34,50 điểm.

Theo Quyết định số 716/QĐ-BNV ngày 24/4/2018 của Bộ Nội vụ về phê duyệt và công bố kết quả xếp hạng chỉ số CCHC thì tỉnh Lai Châu được 71.94 điểm (tăng 2.03 điểm so với năm 2016), xếp hạng: 57/63 tỉnh, thành phố cả nước (giảm 4 bậc so với năm 2016) và xếp 6/6 tỉnh, thành khu vực miền núi phía Tây Bắc.

Nguyên nhân của việc suy giảm kết quả xếp hạng là do công tác tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính của một số ngành chưa được quyết liệt; việc tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, quyết định của UBND tỉnh, Ban chỉ đạo CCHC tỉnh ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa được thường xuyên, kịp thời. Một số các hoạt động liên quan đến các nội dung đánh giá, chấm điểm của tỉnh đang ở bước đầu thực hiện, nên chưa có kết quả để đánh giá; thiếu nguồn kinh phí đầu tư từ ngân sách của tỉnh cho các dự án, đề án, chương trình, kế hoạch phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trên địa bàn tỉnh; đầu tư kinh phí cho ứng dụng CNTT tại các cơ quan nhà nước còn thấp so với yêu cầu; kinh phí đầu tư cho triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh, nhất là kinh phí cho công tác xây dựng hạ tầng kỹ thuật CNTT và công tác đảm bảo an toàn và an ninh thông tin còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu đầu tư nhằm đảm bảo điều kiện về hạ tầng ứng dụng CNTT để triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trình độ ứng dụng CNTT của cán bộ chuyên trách về CNTT còn nhiều hạn chế, nhiều cán bộ đang làm việc theo hình thức kiêm nhiệm, chưa đáp ứng được yêu cầu về triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại các cơ quan, đơn vị. Trình độ ứng dụng CNTT trong nhân dân còn thấp, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa. Người dân chưa có thói quen sử dụng mạng internet để nộp hồ sơ thủ tục hành chính hoặc không biết sử dụng dịch vụ…

Bên cạnh đó, nhận thức của một bộ phận lãnh đạo, cán bộ về vị trí, vai trò của việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại các cơ quan, đơn vị chưa đầy đủ; vẫn còn một số lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chưa gương mẫu trong việc ứng dụng CNTT, ngại sử dụng máy tính và thay đổi thói quen làm việc cũ trong công việc. Các ứng dụng CNTT được triển khai chưa đồng bộ, thiếu trọng tâm, chưa đẩy mạnh được sự quan tâm của các cấp, các ngành tham gia vào việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng thông tin điện tử tỉnh. Trình độ dân trí và mức độ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh còn thấp dẫn đến kết quả điều tra, khảo sát đối với đối tượng là người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đánh giá công tác cải cách hành chính chưa cao.

Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS 2017) của tỉnh Lai Châu

Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2017 (được gọi tắt sipas 2017) được Bộ Nội vụ tổ chức triển khai thực hiện nhằm đưa ra các nhận định, đánh giá, mức độ hài lòng và sự mong đợi của người dân tổ chức đối với việc cung ứng dịch vụ hành chính công của cơ quan hành chính nhà nước. Trong năm 2017, tỷ lệ người dân, tổ chức giải quyết công việc và nhận kết quả cung ứng dịch vụ hành chính côngcủa tỉnh Lai Châu tại tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả là 55,60% (giá trị trung vị là 62,60% ); tại cơ quan hành chính nhà nước là 44,40% (giá trị trung vị là 37,40%). Theo quy định việc giải quyết TTHC, cung ứng dịch vụ hành chính công cho người dân, tổ chức phải thực hiện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan chuyên môn, UBND các cấp để tạo điều kiện thuận lợi, dễ dàng cho người dân, tổ chức đồng thời tránh được các tiêu cực phát sinh. Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy tỷ lệ tổ chức giải quyết công việc và nhận kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công tại cơ quan hành chính còn cao (44,40%). Vì vậy, các đơn vị, địa phương cần chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và thực hiện đảm bảo đúng quy định về giải quyết TTHC, cung ứng dịch vụ hành chính công tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh, tỷ lệ người dân, tổ chức biết về cơ quan tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC được sử dụng nhiều nhất là qua chính quyền xã đạt 74,60% (giá trị trung vị là 72,00%), tiếp đến lần lượt là qua cơ quan thông tin đại chúng đạt 13,40% (giá trị trung vị là 13,60%), qua người thân bạn bè đạt 11,50% (giá trị trung vị 16,40%), qua mạng Internet là 3,40% (giá trị trung vị là 4,40%), qua kênh thông tin khác (0,70%)…

Tỷ lệ đúng hẹn trả kết quả giải quyết TTHC của cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh Lai Châu cũng khá cao đạt 92,30% trong đó tỷ lệ trả kết quả sớm hẹn là 1,20% (giá trị trung vị là 91,80%), tuy nhiên tỷ lệ cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh Lai Châu trả kết quả giải quyết TTHC trễ hẹn khá cao đạt 7,70% trong khi giá trị trung vị là 5,90%...

Từ kết quả sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh Lai Châu, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục xác định, nghiên cứu và thực hiện các giải pháp để khắc phục các tồn tại, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức.

Để chỉ số cải cách hành chính ngày càng đạt cao hơn, đồng chí Đỗ Ngọc An - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh đã yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh quyết tâm thực hiện để chỉ số CCHC năm 2018 cao hơn năm 2017; nâng cao công tác chỉ đạo điều hành của các cấp, các ngành đặc biệt là người đứng đầu; rà soát lại các thủ tục hành chính đặc biệt là đối với các giấy phép nhỏ của các ngành Văn hóa, Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Công thương để giảm thủ tục hành chính; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đẩy mạnh trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện chính phủ điện tử; tăng cường mối quan hệ giữa các cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết công việc…

Tại Hội nghị, có 13 tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác CCHC năm 2017./.

Tác giả bài viết: Kim Anh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down