Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Thứ tư - 05/02/2020 14:49 1.082 0
Ngày 30/01/2020, UBND tỉnh đã có Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Ban Biên tập trân trọng giới thiệu toàn văn của Chỉ thị.
Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; là năm cuối của nhiệm kỳ, kế hoạch 5 năm 2016­ - 2020, là năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; là năm tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Để phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2019 và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm của tỉnh năm 2020, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn (2016 - 2020), UBND tỉnh phát động Phong trào thi đua yêu nước năm 2020 tới toàn thể các tầng lớp Nhân dân, cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang trong toàn tỉnh với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biển và triển khai sâu rộng về đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; 05 nội dung thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây đựng và bảo vệ Tổ quốc”, đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, tạo ra những đột phá, tháo gỡ khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của từng ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, quản trị hành chính công, đạo đức công vụ, nâng cao niềm tin của người dân và mức độ hài lòng của ngưòi dân và doanh nghiệp. Tập trung sắp xếp bộ máy hành chính, sự nghiệp theo Nghị quyết 18 và 19 của Hội nghị Trung ương 6, trong đó tập trung vào sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố; các cơ quan hành chính, sự nghiệp theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Tích cực triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiêu dùng hàng Việt Nam". Các địa phương đẩy mạnh quản lý hoạt động du lịch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các điểm du lịch. Mở rộng phát triền quan hệ giao lưu kinh tế thương mại, xuất nhập khẩu...

Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, tạo sự chuyển biển mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác thi đua, khen thưởng.

2. Tiếp tục quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy là “Hành động, kỷ cương, hiệu quả” phấn đấu năm 2020 đạt và vượt các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, các Chương trình MTQG về giảm nghèo, giải quyết việc làm; nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, dạy nghề; phấn đấu đẩy mạnh cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tăng cường đảm bảo quốc phòng, an ninh, tiếp tục xây dựng thế trận quổc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tăng cường đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy, trật tự xã hội,... Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc...

3. Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể và thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong tổ chức triển khai phong trào thi đua và công tác khen thưởng; tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức và hoạt động của các khối thi đua trong toàn tỉnh theo hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Các khối thi đua tiếp tục hoàn chỉnh, xây dựng kế hoạch, quy chế hoạt động sát thực, phù hợp với đặc điểm của từng khối, đơn vị, đảm bảo các nội dung, các tiêu chí thi đua theo đúng quy định.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chi thị số 34-CT/TW, ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị (khoá XI) và Chỉ thị số 32-CT/TU, ngày 26/6/2014 của Tỉnh uỷ “về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”.

4. Đẩy mạnh các phong trào thi đua chuyên đề như: Phong trào thi đua “Dân vận khéo”; "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh"; “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lai Châu thi đua thực hiện văn hóa công sở”; "Lai Châu chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2016 - 2020; “Doanh nghiệp Lai Châu hội nhập và phát triển” giai đoạn 2017 - 2020 và các phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nâng cao hiệu quả công tác; cải tiến lề lối làm việc; thi đua đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò làm chủ của cộng đồng dân cư; thi đua bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông... gắn các phong trào thi đua với việc thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

5. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả đợt thi đua đặc biệt, lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V, đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; phong trào thi đua “Cán bộ công chức, viên chức tỉnh Lai Châu thi đua thực hiện văn hóa công sở”; Tổ chức sơ kết 02 phong trào thi đua: “Lai Châu chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Lai Châu hội nhập và phát triến” để đánh giá, rút kinh nghiệm triển khai thực hiện tốt hơn trong giai đoạn tiếp theo; xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua “xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025. Làm tốt công tác tổng kết, đánh giá kết quả phong trào thi đua, công tác khen thưởng; phải tập trung chỉ đạo từ khâu đề xuất, lựa chọn, phải thực sự dân chủ, công khai, đảm bảo đúng quy trình, đúng thành tích, đúng đối tượng và tiêu chuẩn quy định, thành tích đến đâu khen thưởng đến đó; chú ý khen thưởng người trực tiếp lao động sản xuất, cán bộ cơ sở, cán bộ công tác ở những lĩnh vực, địa bàn khó khăn, người dân, đồng bào dân tộc thiểu sổ; kịp thời biểu dương, tôn vinh khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

6. Nâng cao vai trò quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện các chủ trương, đưòng lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị, địa phưong trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Thông tư số 12/2019/TT- BNV, ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ; các thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo phối họp chỉ đạo điều hành theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh.

Các ngành, các cấp, cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức Đại hội Thi đua, Hội nghị điển hình tiên tiến, biểu dương người tốt, việc tốt; lựa chọn những cá nhân điển hình xuất sắc đi dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V. Tổ chức chỉ đạo điểm và rút kinh nghiệm trong chỉ đạo thực hiện. Tham mưu UBND tỉnh tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V, lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tổ chức tốt Hội nghị tổng kết Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc tại tỉnh Lai Châu; tổ chức Chương trình giao lưu, gặp mặt các điển hình tiên tiến của Cụm thi đua tạo sức lan tỏa và mang tính tôn vinh cao. Tiếp tục tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác thi đua, khen thưởng cho đối tượng là lãnh đạo các sở, ngành, các phòng, ban, xã, phường, thị trấn; trưởng phòng tổ chức hành chính (hoặc chánh văn phòng) và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng tại các huyện, thành phố.

7. Thi đua xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, thạo chuyên môn; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyến hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị vững mạnh. Nêu cao tinh thần trách nhiệm “xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, chăm lo đời sống Nhân dân” trong mọi cán bộ, công chức, viên chức.

8. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giữa cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng với cơ quan thông tin, truyền thông. Các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; đưa tin, bài về những thành quả đạt được qua các phong trào thi đua; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục và dành thời lượng phát sóng đáng kể để biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt, các điển hình và nhân tố mới, tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh giai đoạn 2016 - 2020.

9. Tổ chức thực hiện

a) Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch, phát động phong trào thi đua trên tinh thần cụ thể hóa nhũng nội dung của Chỉ thị này. Tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết và tuyên dương khen thưởng kịp thời để động viên các nhân tố mới, những tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, tạo sự phấn khởi và động viên tinh thần hăng hái thi đua lao động sản xuất, học tập và công tác của các đối tượng tham gia thi đua; Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, quan tâm đến chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; Giao Sở Nội vụ tính điểm các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố báo cáo định kỳ tiến độ thực hiện và kêt quả của phong trào thi đua theo quy định về UBND tỉnh (qua Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ).

b) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội và các tổ chức xã hội nghề nghiệp chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để tham gia thực hiện các phong trào thi đua của tỉnh. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân; sự phối hợp và giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị đối với công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới.

c) Giao Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Thường trực Ban Tổ chức các ngày lễ lớn) chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh và địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động về phong trào thi đua yêu nước, kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến và nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh.

d) Trưởng khối các khối thi đua thuộc tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động khối; bảng tiêu chí chấm điểm thi đua; xây dựng nội dung sinh hoạt chuyên đề thi đua gắn với nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời tổ chức tốt các phong trào phát huy sáng kiến các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao để tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp ở các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.

e) Giao Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) tổ chức triển khai và theo dõi việc thực hiện Chỉ thị này; đồng thời có nhiệm vụ phối hợp với các đồng chí thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thường tỉnh tổ chức kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết và báo cáo kịp thời tình hình, tiến độ triển khai và kết quả thực hiện phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị, địa phương; giúp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh thẩm định thành tích để xem xét biểu dương, khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng chính xác, kịp thời đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp tích cực trong phong trào thi đua của tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, báo cáo kịp thời Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ)./.

Tác giả bài viết: Ban Biên tập

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số 61-KH/TU

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 224-KL/TU, ngày 18/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Đề án "Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh"

lượt xem: 430 | lượt tải:79

Số 91-TB/VPTU

Thông báo kết quả chỉ định thầu

lượt xem: 1672 | lượt tải:210

Số: 4049/KH-UBND

Kế hoạch triển khai phong trào thi đua đặc biệt "Lai Châu đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19"

lượt xem: 1343 | lượt tải:160

Số: 17/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2021-2022

lượt xem: 1921 | lượt tải:36
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down