Kết quả nổi bật 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về công tác kiểm tra, giám sát Đảng

Chủ nhật - 30/12/2018 19:56 1.228 0
Trong 10 năm qua, các cấp ủy đảng trong tỉnh đã nghiêm túc quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của cấp ủy, tổ chức, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; cụ thể hóa các nhiệm vụ của Nghị quyết bằng các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm; ban hành, sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy định, quy chế, hướng dẫn để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị.
Phát huy vai trò nòng cốt của UBKT các cấp trong việc tham mưu giúp cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát
Phát huy vai trò nòng cốt của UBKT các cấp trong việc tham mưu giúp cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát
Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm được xây dựng có trọng tâm, trọng điểm, sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; nội dung tập trung vào việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; việc thực hiện quy chế làm việc, chức trách nhiệm vụ được giao, công tác cán bộ, phòng chống tham nhũng... Phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ cấp ủy làm trưởng đoàn kiểm tra, giám sát của cấp ủy; phát huy vai trò nòng cốt của UBKT các cấp trong việc tham mưu giúp cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. 

Hằng năm, cơ bản hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát đã đề ra. Các cuộc kiểm tra, giám sát bảo đảm quy trình, phương pháp, qua đó chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân; kịp thời uốn nắn, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng, chủ động ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm từ trong nội bộ, ngay từ cơ sở; chú trọng thẩm tra xác minh, kết luận rõ đúng sai, xác định trách nhiệm tập thể, cá nhân và kịp thời xử lý kỷ luật đảng các trường hợp vi phạm tới mức phải xử lý; giúp cấp ủy, tổ chức đảng đề ra biện pháp hữu hiệu để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Từ năm 2008 đến tháng 6-2018, Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 2.731 tổ chức đảng, 5.747 đảng viên; giám sát 3.421 tổ chức đảng, 7.733 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát, kết luận 243 tổ chức đảng, 159 đảng viên thực hiện chưa tốt, trong đó 210 tổ chức đảng, 125 đảng viên có khuyết điểm, phát hiện 34 tổ chức đảng, 16 đảng viên có dấu hiệu vi phạm và chuyển kiểm tra dấu hiệu vi phạm 17 tổ chức đảng, 12 đảng viên. Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, huyện ủy và tương đương theo chức năng nhiệm vụ đã kiểm tra 453 tổ chức đảng, 12 đảng viên; giám sát 98 tổ chức đảng, 9 đảng viên. Các ban cán sự đảng, đảng đoàn tích cực lãnh đạo công tác kiểm tra việc tổ chức quán triệt và thực hiện Cương lĩnh chính trị, đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và giám sát thường xuyên.

UBKT các cấp đã kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 1.238 tổ chức đảng. Qua kiểm tra kết luận 373 tổ chức đảng làm tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; 309 tổ chức đảng làm tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, 305 tổ chức đảng chưa làm tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.

Chú trọng khảo sát, thu thập thông tin, nắm tinh hình tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm, đã kiểm tra 191 tổ chức đảng và 445 đảng viên. Qua kiểm tra kết luận 79 tổ chức đảng và 219 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 4 tổ chức đảng, 117 đảng viên, đã thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng, 115 đảng viên.

107 12 18
Các cuộc kiểm tra, giám sát bảo đảm quy trình, phương pháp, qua đó chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm
và nguyên nhân; kịp thời uốn nắn, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm

 
Kiểm tra 257 tổ chức đảng thực hiện việc thi hành kỷ luật trong Đảng, về cơ bản, các tổ chức đảng được kiểm tra đã kịp thời xem xét, xử lý nghiêm đảng viên vi phạm theo thẩm quyền và nguyên tắc, thủ tục quy định, đồng bộ với kỷ luật hành chính; 181 tổ chức đảng làm tốt, 38 tổ chức đảng làm chưa tốt việc thi hành kỷ luật trong Đảng. Giai đoạn 2007-2018, toàn Đảng bộ không có tổ chức đảng khiếu nại kỷ luật, có 2 đảng viên khiếu nại về hình thức kỷ luật. Công tác giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng được thực hiện bảo đảm nguyên tắc, quy trình, khách quan, dân chủ, tập trung giải quyết dứt điểm, không có trường hợp khiếu nại kéo dài và khiếu nại phải giải quyết qua nhiều cấp.

Kiểm tra việc quản lý, sử dụng ngân sách Đảng đối với 358 tổ chức đảng. Kiểm tra việc thu, nộp, quản lý sử dụng đảng phí đối với 1.820 tổ chức đảng, về cơ bản, các tổ chức đảng được kiểm tra đã quản lý, sử dụng ngân sách theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Trung ương, thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí theo quy định.

Xem xét giải quyết tố cáo đối với 5 tổ chức đảng và 105 đảng viên. Nội dung tố cáo chủ yếu về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm; lợi dụng chức vụ quyền hạn; tham nhũng, lãng phí; đạo đức lối sống; công tác cán bộ, tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, thi hành án dân sự; kỷ luật đảng viên không đúng quy định. Đơn tố cáo được UBKT các cấp phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, đoàn thể CT-XH xem xét, xử lý kịp thời, theo quy trình, quy định, coi trọng thẩm tra, xác minh, kết hợp giữa đấu tranh với thuyết phục, khơi dậy tinh thần tự giác, tự phê bình và phê bình của tổ chức đảng, đảng viên; kết luận rõ đúng, sai, xác định nguyên nhân, trách nhiệm; kịp thời xử lý hoặc kiến nghị cấp ủy xử lý nghiêm đảng viên có vi phạm. Qua giải quyết tố cáo kết luận: Chưa có cơ sở kết luận 22 đảng viên; tố sai 2 tổ chức đảng, 21 đảng viên; tố đúng và đúng một phần 3 tổ chức đảng, 49 đảng viên.

Cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp đã xem xét, kết luận và thi hành kỷ luật 11 tổ chức đảng, 1.529 đảng viên vi phạm. Việc thi hành kỷ luật được thực hiện theo thẩm quyền, bảo đảm nguyên tắc, quy trình, thủ tục; giúp đảng viên nhận rõ khuyết điểm, vi phạm và kịp thời khắc phục, sửa chữa, góp phần giữ nghiêm kỷ luật Đảng.

Tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đảng viên đảm bảo quy trình quy định; chú trọng thẩm tra, xác minh; kết luận rõ nội dung tố cáo đúng, sai, xác định nguyên nhân, trách nhiệm; kịp thời xử lý hoặc kiến nghị cấp ủy xử lý nghiêm đảng viên có vi phạm; đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, hạn chế tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp, không đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

UBKT, cơ quan ƯBKT các cấp được Tỉnh ủy, cấp ủy các đảng bộ kịp thời kiện toàn, cơ bản đủ về số lượng, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng. Đảng bộ tỉnh có 194 UBKT các cấp, với 674 ủy viên UBKT và cán bộ kiểm tra các cấp, tăng 3 UBKT huyện ủy và tương đương, 47 UBKT cấp cơ sở với 191 ủy viên UBKT và cán bộ kiểm tra các cấp so với năm 2008; trong đó trình độ chuyên môn từ đại học trở lên chiếm 55,2%, lý luận chính trị từ trung cấp trở lên chiếm 85%. Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng cơ bản đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, cơ cấu; có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng; có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

108 12 18
Quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan UBKT các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra
có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực đáp ứng yêu câu nhiệm vụ

 
Cùng với những kết quả đáng ghi nhận, nhìn lại 10 năm thực hiện Nghị quyết còn cho thấy một số cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là cấp cơ sở tổ chức tuyên truyền quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 5 khóa X chưa sâu rộng, ban hành chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm chưa toàn diện, chưa sát với nhiệm vụ chính trị, địa phương, cơ quan, đơn vị; hiệu quả kiểm tra, giám sát còn hạn chế. Kiểm tra, giám sát của các ban đảng cấp huyện còn ít. Một số tổ chức đảng quản lý, giáo dục, kiểm tra, giám sát đảng viên chưa chặt chẽ, có nơi chưa chủ động phát hiện, phòng ngừa khuyết điểm, vi phạm. Một số UBKT đảng ủy cơ sở chậm phát hiện khuyết điểm của đảng viên và tổ chức đảng đế thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; xử lý vi phạm có trường hợp chưa chặt chẽ về quy trình, thủ tục.

Nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm trên là do một số cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu thiếu quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; chưa làm tốt công tác nắm tình hình, xử lý không kịp thời; công tác phối hợp giữa cơ quan chủ trì và các cơ quan thành viên trong công tác kiểm tra, giám sát có nơi chưa thường xuyên, thiếu chặt chẽ. Một bộ phận cán bộ kiểm tra còn hạn chế về năng lực, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Từ những kết quả và hạn chế khuyết điểm nêu trên, kinh nghiệm rút ra cho công tác kiểm tra, giám sát Đảng là cấp ủy các cấp phải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, quy định, quyết định, chỉ thị, kết luận của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp, cán bộ, đảng viên và Nhân dân; kịp thời cụ thể hóa phù họp với điều kiện thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện thống nhất, hiệu quả.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát bảo đảm toàn diện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, nội dung có trọng tâm, trọng điểm, phục vụ thiết thực nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Tăng cường giám sát thường xuyên, chủ động phát hiện và phòng ngừa vi phạm; kịp thời kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Thực hiện đúng phương châm, phương pháp kiểm tra, giám sát của Đảng.

Quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan UBKT các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực đáp ứng yêu câu nhiệm vụ. Thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng. Kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra, giám sát trong Đảng với thanh tra, kiểm tra của Nhà nước và giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và giám sát của Nhân dân. Chú trọng sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của đảng hàng năm và cuối nhiệm kỳ; sơ kết, tổng kết các văn bản của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát.

Tăng cường kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên đối với cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ được giao; lãnh đạo, chỉ đạo UBKT các cấp thực hiện toàn diện nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra dấu hiệu vi phạm. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh./.

Tác giả: La Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số 729-CV/BTGTU

Công văn v/v tuyên truyền, triển khai Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (Kèm theo Thể lệ Cuộc thi)

lượt xem: 2849 | lượt tải:464

Số 173-KH/BTGTU

Kế hoạch tuyên truyền Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII, Giải báo chí tỉnh Lai Châu về xây dựng Đảng - năm 2023

lượt xem: 2312 | lượt tải:76

Số 171-KH/BTGTU

Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện lịch sử, sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh trong năm 2023 - 2024

lượt xem: 2430 | lượt tải:86

Số 19-CT/TU

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

lượt xem: 3040 | lượt tải:307

Số 615-CV/BTGTU

Công văn v/v tuyên truyền công tác Hội Người cao tuổi năm 2023

lượt xem: 3269 | lượt tải:81
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập91
  • Hôm nay18,929
  • Tháng hiện tại807,154
  • Tháng trước700,931
  • Tổng lượt truy cập22,785,931
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down