Nâng cao hiệu quả việc mua, đọc và làm theo báo Đảng ở Lai Châu

Chủ nhật - 30/12/2018 04:47 1.611 0
Quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng việc mua, đọc và vận dụng báo Đảng, trong 05 năm (2012-2017), các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; số lượng báo, tạp chí phát hành thông qua bưu điện tỉnh được các địa phương, đơn vị trong tỉnh đặt mua đã tăng lên đáng kể, Báo Nhân dân tăng trên 890.000 tờ, Báo Lai Châu tăng gần 653.200 tờ, Tạp chí Cộng sản tăng 56.500 cuốn.
Việc sử dụng báo, tạp chí của Đảng đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng của các cấp ủy, tổ chức đảng
Việc sử dụng báo, tạp chí của Đảng đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng của các cấp ủy, tổ chức đảng
Để triển khai hiệu quả Kết luận số 29-KL/TW, ngày 25-8-2012, của Ban Bí thư (Khóa XI) về việc tiếp tục mua, đọc báo, tạp chí của Đảng, những năm qua, Tỉnh ủy Lai Châu đã tập trung lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh nghiêm túc thực hiện theo chỉ đạo của Trung ương. Hằng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy tham mưu cấp ủy hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng đặt mua và sử dụng báo, tạp chí của Đảng như một nguồn tư liệu quan trọng phục vụ công tác tuyên truyền, vận động trong Nhân dân; đưa việc mua, đọc và làm theo báo Đảng là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá xếp loại tổ chức đảng và đảng viên… 

Để nâng cao hiệu quả sử dụng báo Đảng, ngành Bưu điện đã chú trọng nâng cao chất lượng phát hành, do đó báo và tạp chí của Đảng được chuyển phát đến tận chi bộ thôn, xóm, tổ dân phố trong toàn tỉnh, thời gian chuyển phát báo đến cơ bản kịp thời, đúng địa chỉ. Hiện nay, báo chí đến tay độc giả trong ngày đối với các xã, thị trấn trên địa bàn thành phố và dọc các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, còn lại các xã vùng sâu, vùng xa do địa hình hiểm trở, đi lại khó khăn, nhất là vào mùa mưa báo đến chậm hơn 01 đến 02 ngày. 

Trong 05 năm (2012-2017), số lượng báo, tạp chí phát hành thông qua bưu điện tỉnh được các địa phương, đơn vị trong tỉnh đặt mua đã tăng lên đáng kể, Báo Nhân dân tăng trên 890.000 tờ, Báo Lai Châu tăng gần 653.200 tờ, Tạp chí Cộng sản tăng 56.500 cuốn. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2018, số lượng đặt mua Báo Lai Châu đạt trên 318.500 tờ, Báo Nhân Dân là 469.217 tờ và gần 33.000 cuốn Tạp chí Cộng sản. Việc quản lý và sử dụng báo, tạp chí của Đảng được các cấp ủy thường xuyên quan tâm đổi mới theo hướng tập trung, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đọc, nghiên cứu, học tập. Các cơ quan, trường học, đơn vị đều quản lý báo tại phòng đọc. Các xã, phường, thị trấn quản lý báo tại văn phòng Đảng uỷ, HĐND, UBND xã, phường, thị trấn; báo của các chi bộ thôn, xóm, tổ dân phố đều được quản lý tại nhà văn hoá hoặc bí thư, phó bí thư chi bộ. Các đơn vị lực lượng vũ trang quản lý tại phòng họp giao ban và tổ chức đọc báo trong các buổi giao ban hàng ngày, hoặc được chuyển đến văn phòng của cơ quan, đơn vị để thủ trưởng, cán bộ, công chức cùng nghiên cứu. 

Công tác kiểm tra, đôn đốc việc mua, sử dụng báo, tạp chí của Đảng tại các chi bộ, đảng bộ cơ sở được quan tâm, trong 05 năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức 02 cuộc kiểm tra việc đặt mua và phát hành báo, tạp chí của Đảng tại 04 đảng bộ cấp huyện Mường Tè, Sìn Hồ, Phong Thổ và Thành phố Lai Châu, qua đó kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đặt mua và phát hành. Nhờ vậy, sau 5 năm thực hiện Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực và từng bước đi vào nền nếp, nhiều đảng bộ, chi bộ trước đây không có báo đến nay đã có ít nhất là 2 tờ báo là Báo Nhân dân và Báo Lai Châu; cuốn Thông tin nội bộ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn được phát hành đến các chi bộ, đảng bộ cơ sở để phổ biến đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong các kỳ sinh hoạt chi bộ hằng tháng. Một số đảng bộ tỷ lệ mua và đọc báo, tạp chí của Đảng đạt cao như: huyện Than Uyên, huyện Tam Đường, thành phố Lai Châu, Bộ đội Biên phòng tỉnh.... 

Các báo, tạp chí của Đảng nói chung, Báo Lai Châu nói riêng đã từng bước có sự đổi mới, nâng cao chất lượng cả về nội dung lẫn hình thức. Qua đọc báo, tạp chí đã giúp cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm bắt kịp thời, đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận dụng lý luận vào thực tiễn để thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tại địa phương, đơn vị; áp dụng những tiến bộ khoa học, kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới,... Nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những kinh nghiệm tốt, cách làm hay; mô hình mới được biểu dương, nhân rộng thông qua những bài viết, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trên các báo, tạp chí của Đảng. Đa số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đều nhận thấy tác dụng hữu hiệu của việc đọc báo, tạp chí của Đảng trong nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng; đáp ứng kịp thời việc tìm hiểu nắm bắt, xử lý, nghiên cứu thông tin có tính định hướng về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nêu cao tinh thần, ý thức cảnh giác đấu tranh, phản bác trước các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội. Việc sử dụng báo, tạp chí của Đảng đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng của các cấp ủy, tổ chức đảng, cung cấp kịp thời thông tin và định hướng dư luận, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong nội bộ Đảng và trong xã hội, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, qua đó nâng cao vị thế báo, tạp chí của Đảng trong xã hội và độc giả.

97 12 18 mly
Qua đọc báo, tạp chí đã giúp cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm bắt kịp thời,
đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

 
Tuy nhiên qua khảo sát thực tế và báo cáo của các địa phương, đơn vị cho thấy vẫn còn một số chi, đảng bộ cơ sở chưa thực hiện nghiêm túc việc đặt mua báo, tạp chí của Đảng theo quy định; nhiều chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở không đặt mua hoặc mua không đầy đủ; tình trạng sử dụng báo, tạp chí của Đảng không đúng mục đích vẫn còn phổ biến. Việc đọc và sử dụng báo, tạp chí của Đảng tại nhiều chi bộ, cơ quan, đơn vị chưa đi vào nề nếp, hiệu quả chưa cao. Ý thức mua và đọc báo, tạp chí của Đảng của một bộ phận cán bộ, đảng viên, đoàn viên chưa cao, nhất là ở các thôn, bản vùng sâu, vùng xa, do đó chưa phát huy được tác dụng của việc học và làm theo báo Đảng. Công tác phát hành đến các thôn bản có lúc, có nơi chưa kịp thời, vì vậy thông tin trong các báo, tạp chí của Đảng đến với cơ sở có lúc còn chậm...

Báo, tạp chí của Đảng là những ấn phẩm đặc biệt, là tiếng nói của Đảng, chính quyền, là diễn đàn tin cậy của các tầng lớp Nhân dân trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy, việc nâng cao chất lượng, hiệu quả việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng không chỉ là nhiệm vụ của từng tổ chức cơ sở đảng, từng cán bộ, đảng viên mà đòi hỏi phải có sự tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền trong toàn Đảng bộ tỉnh. Phải làm sao để cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên coi việc đọc báo Đảng là nhiệm vụ chính trị, là nhu cầu thường xuyên để từ đó nắm bắt thông tin, học tập phương pháp tư duy lý luận và vận dụng những kinh nghiệm thực tiễn vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đồng thời, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng để có những giải pháp sáng tạo, phù hợp tiếp tục tăng sản lượng phát hành, khích lệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân  tích cực mua và đọc báo, tạp chí của Đảng góp phần nhanh chóng đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Xây dựng phong trào đọc và làm theo báo Đảng trở thành nền nếp trong sinh hoạt chi bộ và hoạt động của cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng trực thuộc; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc phát hành, sử dụng báo, tạp chí của Đảng ở cơ sở; quan tâm biểu dương những đơn vị sử dụng báo Đảng hiệu quả, sáng tạo và kịp thời xử lý những địa phương, đơn mua, sử dụng báo, tạp chí của Đảng không đúng quy định; để báo, tạp chí của Đảng thực sự trở thành tài liệu sinh hoạt, học tập và là kênh thông tin định hướng chính thống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, là cầu nối giữa Dân với Đảng./.

Tác giả: Mai Lý

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 541 | lượt tải:62

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2207 | lượt tải:71

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3298 | lượt tải:1166

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3338 | lượt tải:450

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3588 | lượt tải:523
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập67
  • Hôm nay24,635
  • Tháng hiện tại624,422
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,386,188
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down