Ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh chủ động, sáng tạo quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019

Thứ năm - 07/03/2019 14:02 422 0
Năm 2018 dù phải tham mưu cấp ủy giải quyết nhiều việc mới, việc khó nhạy cảm, nhưng Ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Lai Châu đã chủ động, tích cực đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Đ/c Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND trao Bằng khen cho các tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh 5 năm liền
Đ/c Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND trao Bằng khen cho các tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh 5 năm liền
Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2018, Ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, tiếp tục chủ động tham mưu thường trực, ban thường vụ cấp ủy các cấp tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Trọng tâm là lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau kiểm điểm năm 2017; xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên; cụ thể hóa Quy định số 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, số 19-NQ/TW về sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW về tinh giản biên chế đạt được những kết quả tích cực, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở từng bước được sắp xếp tinh gọn, hạn chế được sự chồng chéo hoặc bỏ sót chức năng, nhiệm vụ (năm 2018 toàn tỉnh đã sắp xếp giảm được 137 tổ chức, 77 cấp trưởng, 43 cấp phó; 8/8 huyện, thành phố Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị; thực hiện thí điểm Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố Lai Châu)... Chủ động làm tốt công tác tham mưu sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Tỉnh ủy về công tác tổ chức, xây dựng Đảng.

Tham mưu tốt về công tác cán bộ theo phương châm thực hiện đồng bộ, tiến hành thận trọng, chặt chẽ, khách quan, đảm bảo theo quy hoạch, kế hoạch; tiếp tục mở rộng dân chủ, đổi mới phương pháp, quy trình và cách làm trên tất cả các khâu. Trong năm đã tham mưu cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, chỉ định, giới thiệu bầu cử theo phân cấp quản lý đối với 680 trường hợp đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định. Công tác nhận xét, đánh giá, lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ được tiến hành nghiêm túc, đúng quy trình, quy định; rà soát, tham mưu điều chỉnh, bổ sung, hiệp y quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2015 cho 4.179 lượt cán bộ; thực hiện luân chuyển, điều động 273 cán bộ. Tham mưu thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, năm 2019 toàn tỉnh mở được 172 lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị cho trên 700 cán bộ, đảng viên; mở 159 lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, tiếng Mông và nghiệp vụ chuyên ngành cho 12.317 lượt học viên.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và xây dựng đội ngũ đảng viên tiếp tục được tham mưu thực hiện có hiệu quả. Duy trì tốt kết quả 100% thôn, bản, tường học, trạm y tế  trong tỉnh có chi bộ độc lập. Rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, các chức danh lãnh đạo cấp xã; thực hiện bổ sung 112 đồng chí cấp ủy viên, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở từng bước được nâng lên. Triển khai thực hiện nghiêm túc các kết luận, hướng dẫn của Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Năm 2018 toàn tỉnh đã thành lập mới được 04 tổ chước cơ sở đảng, 47 tổ chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; thực hiện xong việc sắp xếp tổ chức đảng các cơ quan, đơn vị, trường học sáp nhập và đi vào hoạt động ổn định. Công tác kết nạp đảng viên mới tiếp tục được quan tâm, trong năm toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được 1.608 đảng viên. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là công tác thẩm định tiêu chuẩn chính trị cán bộ, đảng viên được thực hiện cơ bản chặt chẽ, đúng thẩm quyền. Toàn ngành đã quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ trong ngành, tiếp tục đổi mới phong cách, lề lối làm việc từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, bên cạnh đó công tác tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh cũng còn những hạn chế, yếu kém đã được Hội nghị toàn tỉnh về công tác Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh năm 2019 được tổ chức ngày 5/3/2019 vừa qua thống nhất đánh giá: Một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị cụ thể hóa và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Tỉnh ủy còn chậm, nhất là việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, số 19-NQ/TW, một số nhiệm vụ chưa đảm bảo theo lộ trình, một số nơi chưa tích cực sáp nhập thôn, bản, trường học; việc rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa đội ngũ cán bộ công chức xã theo tinh thần Nghị quyết số 07-NQ/TU của Tỉnh ủy còn hạn chế; chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, hiệu quả hoạt động của chi bộ, thôn, bản, tổ dân phố ở một số địa bàn còn yếu... Một số nơi ban hành văn bản cụ thể hóa các quy định của tỉnh về công tác cán bộ, về tổ chức đảng, đảng viên chưa kịp thời, nội dung chưa đầy đủ. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức đảng còn hạn chế. Một số tổ chức đảng thực hiện chế độ sinh hoạt chưa nghiêm; chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ chuyển biến chậm; công tác quản lý đảng viên có nơi chưa chặt chẽ, nắm tình hình tư tưởng đảng viên có lúc, có nơi chưa kịp thời. Một số cán bộ, đảng viên xây dựng cam kết còn có biểu hiện hình thức; công tác kiểm tra, giám sát thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên ở một số tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên.

Để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trên, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh trong năm 2019, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh xác định 9 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, nhiệm vụ thứ nhất được xác định là tiếp tục tham mưu thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp theo lộ trình thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, số 19-NQ/TW về sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế. Hai là, làm tốt công tác tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2015, trọng tâm là công tác nhân sự, quy trình tổ chức đại hội. Ba là, Tiếp tục tham mưu triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với công tác bảo vệ chính trị nội bộ; quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Trọng tâm là tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch khắc phục khuyết điểm đã được chỉ ra sau kiểm điểm năm 2018; việc cán bộ, đảng viên thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng năm 2019; duy trì thường xuyên việc đưa nội dung tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết trung ương 4 khóa XI, khóa XII và nội dung các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với 27 biểu hiện suy thoái vào sinh hoạt chi bộ. Bốn là, Tham mưu có hiệu quả việc cụ thể hóa các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng. Năm là, tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo sơ kết 2,5 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở giai đoạn 2016 - 2020. Sáu là, coi trọng hơn nữa công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là vấn đề chính trị hiện nay. Bảy là, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng; phát huy hiệu quả các phương tiện truyền thông trong việc tuyên truyền về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tám là, Tiếp tục quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Tổ chức xây dựng Đảng các cấp đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng. Nâng cao đạo đức nghề nghiệp, văn hóa công sở, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, cải tiến phương pháp, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chín là, tăng cường công tác kiểm tra nắm tình hình, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, chương trình, kế hoạch của Đảng, cấp ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Phát huy kết quả đạt được năm 2018, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Lai Châu với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh lãnh đạo Nhân dân các dân tộc xây dựng Lai Châu ổn định và phát triển vững mạnh toàn diện./.

Tác giả bài viết: Trường Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Đề cường tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền t

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2020)

lượt xem: 1412 | lượt tải:185

Thông báo số 764-TB/BTCTU, ngày 15/7

Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện

lượt xem: 1771 | lượt tải:185

Vị trí truyển dụng theo Thông báo 764-TB/BT

Vị trị tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện

lượt xem: 1522 | lượt tải:147

ĐCTT

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

lượt xem: 1836 | lượt tải:40
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down