Ngành Tuyên giáo Lai Châu vững tin bước vào năm mới

Thứ sáu - 01/02/2019 14:42 546 0
Trong niềm vui hân hoan đón chào xuân mới Kỷ Hợi - 2019, ngành Tuyên giáo Lai Châu phấn khởi, tự hào với những kết quả đạt được khá toàn diện trên các lĩnh vực trong năm qua, góp phần quan trọng cùng Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, tiếp tục vững tin bước vào năm mới với tinh thần quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Đồng chí Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chí đạo tại Hội nghị Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019
Đồng chí Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chí đạo tại Hội nghị Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019
Năm 2018, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2015 - 2020), trong điều kiện có nhiều thuận lợi, song cũng không ít khó khăn, thách thức toàn ngành Tuyên giáo Đảng bộ tỉnh đã tận dụng và phát huy tốt thời cơ, thuận lợi từ sự định hướng, chỉ đạo kịp thời của Ban Tuyên giáo Trung ương; sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh uỷ, các cấp uỷ đảng; sự phối kết hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành và những sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong năm, phát huy tốt truyền thống đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, thực hiện có hiệu quả phương châm hành động: "Tiếp tục đổi mới, tăng cường kỷ cương, bám sát thực tiễn, chủ động - sáng tạo, tham mưu đúng, trúng, kịp thời" và có những đóng góp quan trọng cùng Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra. 

Toàn Ngành đã chủ động tham mưu cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016 - 2020" và Đề án “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng”, trọng tâm là đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực; tuyên truyền, quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các nghị quyết hội nghị Trung ương 6, 7, 8 (khóa XII); đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị và các cơ sở đào tạo trong toàn tỉnh. 

Chỉ đạo, định hướng và tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng đảm bảo thiết thực, ý nghĩa, hiệu quả; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, động viên các tầng lớp nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, tư lực, tự cường khắc phục khó khăn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 60-KH/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền đấu tranh phản bác các luận điệu lợi dụng tôn giáo tuyên truyền đạo trái pháp luật, tuyên truyền thành lập “Nhà nước Mông”. Chủ động phối kết hợp với các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, tham mưu đề xuất giải quyết, xử lý kịp thời những băn khoăn, vướng mắc, bức xúc tại cơ sở, tuyên truyền định hướng dư luận, không để xảy ra điểm nóng về chính trị, giữ vững và ổn định chính trị, tư tưởng trên địa bàn. Tổ chức thành công 03 cuộc điều tra xã hội học, kịp thời cung cấp thông tin về tâm trạng, thái độ, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân các dân tộc trong tỉnh về việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, kết quả thực hiện các chương trình, dự án, các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng củng cố hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh..., qua đó giúp cấp uỷ, chính quyền các cấp, các ngành nắm được thực trạng việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị từ đó rút ra những kinh nghiệm và xác định giải pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Tích cực, chủ động tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nhất là trong việc tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH TW (khóa XI) về văn hóa; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc; tăng cường thanh tra, kiểm tra ngăn chặn sự xâm nhập văn hóa phẩm độc hại vào địa bàn tỉnh; thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Chú trọng công tác tổng kết thực tiễn, nhất là việc tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; công tác giáo dục truyền thống được tăng cường, hệ thống tuyên giáo các cấp đã tham mưu cấp ủy tổ chức nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương, lịch sử truyền thống ban, ngành, đoàn thể (năm 2018 đã có 19 công trình lịch sử được nghiên cứu, biên soạn, trong đó có 8 công trình đã hoàn thành), đặc biệt Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã hoàn thành việc nghiên cứu, biên soạn Lịch sử ngành Tuyên giáo Lai Châu, giai đoạn 1952 - 2017; tham mưu phát động Cuộc thi viết “Tìm hiểu 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 15 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu” trong toàn tỉnh.

Làm tốt công tác tham mưu cấp ủy các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng, trọng tâm là học tập và thực hiện chuyên đề năm năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tự soi - tự sửa”, giúp cho cán bộ, chuyên viên của Ban tự tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Lĩnh vực khoa giáo tiếp tục có sự đổi mới, tích cực, chủ động tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết về lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ và các vấn đề xã hội, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Đảng bộ tỉnh năm 2018.

Công tác củng cố tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo được tăng cường và đạt được những kết quả tích cực. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW 6 khóa XII về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, toàn ngành đã tích cực, chủ động phối hợp tham mưu triển khai thực hiện; tính đến tháng 6/2018 toàn tỉnh có 8/8 Đảng bộ huyện, thành phố đã quyết định phân công đồng chí Trưởng Ban tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm BDCT cấp huyện. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tuyên giáo được quan tâm, năm 2018 toàn ngành đã mở được 11 lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho 1.134 lượt cán bộ công chức, viên chức ngành tuyên giáo, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh.
đồng chí Trần Đức Vương - UV BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giấy khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2018
Đồng chí Trần Đức Vương - UV BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giấy khen
cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2018
Bước vào năm 2019, năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng. Đặc biệt là kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 15 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu và nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh; các cấp ủy đảng tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị TW 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH Trung ương khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, tạo ra những thời cơ, vận hội mới cho công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh. Tuy nhiên, cũng còn không ít khó khăn thách thức: thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều vấn đề bất ổn về chính trị, xã hội; cuộc cách mạng khoa học 4.0; biến đổi khí hậu; cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lợi ích nhóm sẽ ngày càng quyết liệt; trong tỉnh các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, kích động di cư tự do, tuyên truyền đạo trái pháp luật, tuyên truyền lập “Nhà nước Mông” đặt ra nhiều thách thức cho công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh.

Để hoàn thành trọng trách năm 2019, ngành Tuyên giáo Đảng bộ tỉnh cần bám sát sự định hướng, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh uỷ, cấp ủy các cấp và nhiệm vụ chính trị của địa phương, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác tuyên giáo. Trọng tâm là: Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016 - 2020", của BCH Đảng bộ tỉnh. Coi trọng việc tổng kết thực tiễn, nhất là các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác tuyên giáo, từ đó rút ra những bài học, kinh nghiệm quý để nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh. Chủ động tham mưu cấp ủy các cấp tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyên truyền, quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của cấp ủy các cấp. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện và các cơ sở đào tạo trong toàn tỉnh.

Tăng cường công tác nắm tình hình diễn biến tư tưởng và nghiên cứu dư luận xã hội, thông qua nhiều kênh và bằng nhiều phương pháp phù hợp. Chú trọng phát huy tốt vai trò của cả hệ thống chính trị, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội các cấp, sớm phát hiện những vấn đề nảy sinh, chủ động tham mưu và xử lý các điểm nóng, các vấn đề nhạy cảm, kịp thời định hướng dư luận xã hội, đảm bảo ổn định chính trị tư tưởng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Phối hợp, tham mưu thực hiện có hiệu quả việc quản lý không gian mạng trên địa bàn và công tác tuyên truyền đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; việc lợi dụng tôn giáo tuyên truyền đạo trái pháp luật, tuyên truyền thành lập “Nhà nước Mông”. 

Tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh; trọng tâm là việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm lớn của tỉnh như: chương trình xây dựng nông thôn mới; công tác xóa đói giảm nghèo; công tác xây dựng Đảng; công tác quốc phòng, an ninh... Làm tốt công tác giáo dục truyền thống, nhất là tuyên truyền kỷ niệm 110 năm, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 15 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu; tuyên truyền nêu gương các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực đời sống xã hội; cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Tăng cường thông tin đối ngoại giới thiệu, quảng bá về vùng đất, văn hóa, con người Lai Châu phục vụ nhiệm vụ phát triển của tỉnh. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khoa giáo của Đảng bộ tỉnh; tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và thực hiện chuyên đề năm 2019 theo tinh thần Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"...

Phát huy những kết quả đạt được năm 2018, trong niềm vui đón mừng xuân mới, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo Đảng bộ tỉnh với tinh thần quyết tâm đoàn kết, đổi mới, chủ động, sáng tạo phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng là người chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng của Đảng./.

Tác giả bài viết: Đặng Thanh Sơn - Phó Trưởng ban TT BTG Tỉnh ủy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Đề cường tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền t

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2020)

lượt xem: 1276 | lượt tải:174

Thông báo số 764-TB/BTCTU, ngày 15/7

Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện

lượt xem: 1627 | lượt tải:166

Vị trí truyển dụng theo Thông báo 764-TB/BT

Vị trị tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện

lượt xem: 1387 | lượt tải:129

ĐCTT

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

lượt xem: 1653 | lượt tải:36
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down