Sử dụng hiệu quả cuốn Thông tin nội bộ góp phần xây dựng tổ chức đảng vững mạnh

Thứ bảy - 05/01/2019 15:39 1.296 0
Trong những năm qua, cuốn Thông tin nội bộ do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phát hành luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, sự giúp đỡ của các cấp uỷ Đảng, tham gia đóng góp nhiệt tình của các đồng chí cán bộ, đảng viên, đặc biệt là sự tích cực viết, gửi bài của các đồng chí cộng tác viên. Thông tin đã chuyển tải được những nội dung quan trọng phục vụ có hiệu quả việc sinh hoạt Đảng ở cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.
Cuốn Thông tin đã phát huy hiệu quả trong định hướng tư tưởng, cung cấp thông tin hữu ích cho các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh
Cuốn Thông tin đã phát huy hiệu quả trong định hướng tư tưởng, cung cấp thông tin hữu ích cho các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh
Từ 2010 đến nay, số lượng bản in cuốn Thông tin nội bộ được thực hiện theo yêu cầu thực tế và sự phát triển các tổ chức cơ sở đảng tăng lên hằng năm. Từ năm 2010 - 2011 xuất bản 2.439 cuốn/tháng, năm 2012 xuất bản 2.550 cuốn/tháng, năm 2013 xuất bản 2.698 cuốn/tháng, từ 2014 đến tháng 6/2017 xuất bản 2.656 cuốn/tháng, từ tháng 7/2017 đến nay xuất bản 2.812 cuốn/tháng. Từ 01/2010 đến hết tháng 12/2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã xuất bản 108 số với 283.680 cuốn.

Không chỉ tăng về số lương, chất lượng nội dung cuốn tài liệu cũng không ngừng được nâng lên, các thông tin đăng tải được định hướng, chọn lọc song phản ánh khá toàn điện các lĩnh lực của đời sống xã xội cơ bản phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tháng, nêu bật, làm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó cung cấp nhiều thông tin chính thống đảm bảo tính Đảng, tính chính trị, nhận định đúng bản chất sự việc, hiện tượng. Ngoài đăng tải những nội dung theo quy định, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, cuốn Thông tin còn đăng tải các thông tin của địa phương… 

Cách thức sử dụng cuốn “Thông tin nội bộ” khá đa dạng và linh hoạt phụ thuộc từng loại hình chi bộ. Đa số các chi bộ, đảng bộ cơ sở sử dụng để chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ hằng tháng và coi đó là một tài liệu không thể thiếu của sinh hoạt chi bộ. Để phát huy hiệu quả cuốn tài liệu, một số chi bộ, trước khi sinh hoạt đã luân chuyển trong các thành viên cấp ủy đọc, kết hợp với sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên thống nhất nội dung sinh hoạt chi bộ và những nội dung thông tin chủ yếu tại kỳ sinh hoạt chi bộ hằng tháng.

Ngoài sử dụng làm tài liệu chính trong sinh hoạt chi bộ thường kỳ, nhiều đồng chí báo cáo viên, giảng viên, tuyên truyền viên cơ sở sử dụng cuốn Thông tin làm tài liệu nghiên cứu để khai thác thông tin phục vụ cho công tác tuyên truyền miệng, định hướng tuyên truyền, đấu tranh phản bác luận điệu sai trái của các thế lực thù địch...; các đồng chí giảng viên, giáo viên ở các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng như Trường Chính trị tỉnh, Trường Quân sự tỉnh, Trung tâm BDCT các huyện, thành phố... sử dụng cuốn tài liệu để bổ sung thông tin về lý luận, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tình hình thời sự quốc tế, trong nước, trong tỉnh làm cho các bài giảng sinh động, hiệu quả cao. Sau các kỳ sinh hoạt, cuốn tài liệu còn được luân chuyển cho nhiều đảng viên của chi bộ đọc và làm công tác tuyên truyền trong Nhân dân.

Qua đó khẳng định cuốn Thông tin đã phát huy hiệu quả trong định hướng tư tưởng, cung cấp thông tin hữu ích cho các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất tư tưởng, tích cực học tập, tự tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ của đảng viên theo quy định Điều lệ Đảng, các nhiệm vụ cụ thể do cấp trên và chi bộ giao, xây đựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, của chi bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Qua các kênh thông tin từ Ban Tuyên giáo (tuyên huấn) các Đảng ủy trực thuộc, các cuộc khảo sát chuyên môn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đa số các cấp ủy, đảng viên đều cho rằng việc biên soạn, phát hành cuốn Thông tin nội bộ phục vụ sinh hoạt Đảng ở cơ sở là nhiệm vụ quan trọng và cần thiết; nội dung thông tin mang tính tổng quát, thời sự cơ bản phù hợp với điều kiện sinh hoạt Đảng ở cơ sở và trình độ đảng viên ở địa bàn tỉnh miền núi. Tuy nhiên, chất lượng một số tin, bài tính khái quát, tổng hợp chưa cao; nội dung thông tin chưa phong phú; chưa có nhiều bài viết phân tích sâu để đấu tranh, phản bác các âm mưu, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; chưa có hình ảnh minh họa ở các tin, bài. Các gương điển hình chủ yếu tuyên truyền chủ yếu ở các chi bộ, đảng bộ khối nông thôn. Chưa có định hướng nội dung sinh hoạt cho từng loại hình chi bộ. Hình thức trình bày còn đơn điệu nên chưa hấp dẫn, lôi cuốn độc giả; công tác phát hành đến các địa phương, đơn vị, nhất là các chi bộ bản ở vùng sâu, vùng xa nhiều khi còn chậm. Mức độ sử dụng khai thác cuốn Thông tin nội bộ trong sinh hoạt chi bộ có lúc, có nơi còn khác nhau. Hiệu quả sử dụng cuốn tài liệu ở một số địa phương, đơn vị chưa đồng đều; còn lúng túng trong việc lựa chọn nội dung, chưa nêu lên được các vấn đề trọng tâm cần tập trung trong các kỳ sinh hoạt…

Năm 2019 và những năm tiếp theo đất nước và địa phương sẽ có nhiều sự kiện chính trị quan trọng; thực hiện những nhiệm vụ, mục tiêu còn lại của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đại hội XIII của Đảng tỉnh… Đảng tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong nước gặp nhiều khó khăn, thách thức; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí diễn biến phức tạp; đạo đức xã hội có mặt xuống cấp đáng lo ngại, làm giảm lòng tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng. Kinh tế - xã hội của Lai Châu còn nhiều khó khăn; các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để thực hiện các hoạt động chống phá, ảnh hưởng đến việc giữ gìn và củng cố khối đoàn kết các dân tộc, an ninh trật tự ở cơ sở… 

Để cuốn Thông tin nội bộ là một trong những tài liệu quan trọng sử dụng trong sinh hoạt chi bộ, là công cụ tuyên truyên nội bộ có hiệu quả đối với công tác tư tưởng của Đảng bộ; thông tin kịp thời, toàn diện, thiết thực, mang tính định hướng chính trị tư tưởng, tính giáo dục, tính chiến đấu; hình thức và cơ cấu cuốn tài liệu hợp lý, hấp dẫn… Trong thời gian tới cuốn Thông tin nội bộ cần nâng cao hơn nữa chất lượng các tin, bài; nội dung thông tin phải phong phú, đa dạng; đảm bảo có nhiều bài viết phân tích sâu để đấu tranh, phản bác các âm mưu, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; ở các tin, bài cần có hình ảnh minh họa. Tuyên truyền các gương điển hình không chỉ ở các chi bộ, đảng bộ khối nông thôn mà còn ở các chi bộ, đảng bộ cơ quan, doanh nghiệp. Cần có định hướng nội dung sinh hoạt phù hợp cho từng loại hình chi bộ theo hướng dẫn của Trung ương, của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ. Điều chỉnh kết cấu nội dung, hình thức trình bày để hấp dẫn, lôi cuốn độc giả. Phối hợp, hướng dẫn cách sử dụng, khai thác các vấn đề trọng tâm cần tập trung trong các kỳ sinh hoạt… Tổ chức kiểm tra công tác phát hành đến các địa phương, đơn vị, nhất là các chi bộ bản ở vùng sâu, vùng xa; mức độ khai thác, hiệu quả sử dụng cuốn tài liệu ở một số địa phương, đơn vị.../.

Tác giả bài viết: Cảnh Võ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

ĐCTT

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

lượt xem: 102 | lượt tải:5

Kế số 210-KH/TU, ngày 29 tháng 6 năm 2019 v

Kế hoạch của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

lượt xem: 5353 | lượt tải:592

Quy định Số 17-QĐ/TU, ngày 19-4-2019

Quy định về tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

lượt xem: 5060 | lượt tải:256

Gợi ý Câu hỏi Cuộc thi “Tìm hiểu 110 năm thành lập

Gợi ý trả lời

lượt xem: 4027 | lượt tải:995
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down