Tuyên truyền miệng góp phần tạo đồng thuận để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2018

Chủ nhật - 30/12/2018 05:46 746 0
Năm 2018, công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên của Đảng bộ tỉnh năm 2018 được tổ chức chặt chẽ, có hệ thống từ tỉnh đến cơ sở, cách thức tuyên truyền linh hoạt, thường xuyên, liên tục, đã tạo được hiệu quả lớn và có những đóng góp quan trọng nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...
Chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên giữ vai trò quyết định
Chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên giữ vai trò quyết định
Năm 2018, hoạt động tuyên truyền miệng từng bước đổi mới, sáng tạo, bằng nhiều hình thức, phát huy thế mạnh để tiến hành tuyên truyền có hiệu quả. Đội ngũ báo cáo viên đã bám sát định hướng tuyên truyền của ban tuyên giáo các cấp, nhiệm vụ chính trị của địa phương, tích cực, nhiệt tình, trách nhiệm trong các hoạt động tuyên truyền miệng; đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở đã tích cực nắm tình hình và tổ chức các buổi tuyên truyền có hiệu quả.

Công tác tuyên truyền miệng có sự phối hợp, kết hợp chặt chẽ giữa các lực lượng và phương thức tuyên truyền. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cùng với các trưởng bản, trưởng dòng họ, người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc là lực lượng nòng cốt trong việc tuyên truyền phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; tuyên truyền các sự kiện chính trị của đất nước của địa phương; thông tin thời sự về tình hình quốc tế, trong nước mà dư luận đang quan tâm… 

Đặc biệt là đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đã phát huy tốt vai trò tăng cường đối thoại trực tiếp để tuyên truyền, vận động nhân dân các dân tộc trong tỉnh tích cực tham gia triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng, các chương trình, đề án của tỉnh như: phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; phát triển du lịch, nhất là du lịch cộng đồng; triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; ổn định cuộc sống, tích cực sản xuất vùng tái định cư các công trình trên địa bàn tỉnh...; tích cực chung tay xây dựng nông thôn mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới; tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh... chất lượng nhiều chuyên đề báo cáo đảm bảo về thời gian, tính định hướng cao đã lôi cuốn và tác động mạnh mẽ đến tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, góp phần quan trọng định hướng dư luận, giữ vững và ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp.

Đại đa số báo cáo viên các cấp tích cực tham gia tiếp thu thông tin tại hội nghị báo cáo viên các cấp để tuyên truyền, cung cấp thông tin ở cơ sở. Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh bình quân mỗi tháng có 85% báo cáo viên tham dự và nộp phiếu báo cáo tương đối đầy đủ, đánh giá khá cụ thể về tình hình hoạt động tuyên truyền miệng trong tháng. Hội nghị Báo cáo viên cấp huyện (tương đương) thực hiện đúng quy định, bảo đảm số lượng báo cáo viên tham dự, duy trì nghiêm chế độ báo cáo thông qua phiếu báo cáo viên và giao ban công tác tư tưởng. 

Hệ thống tuyên giáo các cấp, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đã chủ động nắm tình hình tư tưởng trong các tầng lớp Nhân dân, đồng thời tham mưu cấp ủy xử lý kịp thời những bức xúc, những vấn đề tư tưởng mới nảy sinh ở cơ sở, chủ động đấu tranh, phản bác khá hiệu quả trước các luận điệu sai trái của các thế lực phản động, nhất là việc lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động Nhân dân di cư tự do, tuyên truyền đạo trái pháp luật, tuyên truyền “Nhà nước Mông”, kích động khiếu kiện, tập trung đông người... Cấp ủy của nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động phân công cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên phối hợp với các lực lượng phụ trách theo dõi, nắm địa bàn; lấy hiệu quả trong công tác nắm tình hình và tuyên truyền miệng làm một trong những tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ địa phương. 

Trong năm 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu tiến hành 03 cuộc điều tra xã hội học về: Kết quả 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII (2.500 phiếu); kết quả sau 4 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của BCH TW Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. (2.500 phiếu); về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2018 (2500 phiếu).

Có được những kết quả đó, trước hết do cấp ủy các cấp đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát huy có hiệu quả công tác tuyên truyền miệng. Thực hiện tốt công tác quản lý, định hướng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đúng theo quy chế. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức Hội nghị Báo cáo viên định kỳ theo kế hoạch đề ra, chú trong chất lượng. Nhiều đảng bộ, chi bộ có phương pháp quản lý tốt, phân công nhiệm vụ cụ thể và phát huy được vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên phục vụ đắc lực trong công tác tư tưởng của đảng bộ, chi bộ. 

Lựa chọn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn, trong đó có chú ý đến cán bộ, đảng viên là người dân tộc thiểu số, cán bộ địa phương, cán bộ hưu trí, đội ngũ giáo viên, các lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ vùng biên giới,... và phân công nhiệm vụ cụ thể phù hợp với từng địa phương. Năm 2018, đội ngũ báo cáo viên Trung ương của tỉnh có 5 đồng chí; báo cáo viên cấp tỉnh có 50 đồng chí. Đội ngũ báo cáo viên cấp huyện và tương đương có 547 đồng chí; báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở 2.926 đồng chí. Có nhiều báo cáo viên khả năng nắm tình hình cơ sở, tiếp nhận và xử lý thông tin,phương pháp phân tích, tổng hợp, lập luận, cách trình bày bài nói khá tốt; tích cực bám nắm cơ sở, gặp gỡ, trực tiếp đối thoại với Nhân dân; đề xuất về hình thức, phương pháp tuyên truyền miệng có hiệu quả.

Không chỉ chú trọng trong việc lựa chọn, trong năm qua cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền miệng, phương pháp nắm và xử lý các tình huống trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Năm 2018, đã mở được hơn 20 lớp với gần 1.200 lượt người tham dự. 

Để phát huy tốt hơn nữa vai trò của hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh, năm 2019 hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng xác định các nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường công tác quản lý, định hướng nâng cao hiệu quả hoạt động, thường xuyên kiện toàn của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Duy trì hội nghị báo cáo viên các cấp đúng quy định, tăng cường tổ chức hội nghị trực tuyến đến cơ sở; tổ chức hội nghị thông tin thời sự ở cấp xã (tương đương) theo quy định. Tập trung nâng cao chất lượng hội nghị báo cáo viên các cấp, chú trọng lựa chọn báo cáo viên chuyên sâu trên các lĩnh vực. Duy trì có hiệu quả giao ban công tác tư tưởng hằng tháng phản ánh đúng, đủ, kịp thời và dự báo tình hình sát với thực tiễn cơ sở. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng biên soạn và phát hành các tài liệu phục vụ hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng nhằm đáp ứng tốt yêu cầu công tác chính trị tư tưởng của Đảng bộ tỉnh. Đổi mới nội dung, phương pháp nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội có hiệu quả; thực hiện tốt chế độ báo cáo tình hình theo quy định; tham mưu cấp ủy giải quyết những vấn đề nảy sinh tại cơ sở kịp thời, hiệu quả. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức tiến hành hoạt động tuyên truyền miệng, chú trọng hướng thông tin về cơ sở và cung cấp thông tin có trọng tâm phù hợp với từng đối tượng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, khảo sát, nhất là công tác tham mưu, phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn nắm tình hình cơ sở, tổ chức hội nghị báo cáo viên các cấp (đặc biệt cấp xã, phường, thị trấn), biện soạn tài liệu phục vụ hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng của cấp huyện (tương đương)..../.

Tác giả: Phòng TTCTTG - BTG Tỉnh ủy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số 729-CV/BTGTU

Công văn v/v tuyên truyền, triển khai Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (Kèm theo Thể lệ Cuộc thi)

lượt xem: 2849 | lượt tải:464

Số 173-KH/BTGTU

Kế hoạch tuyên truyền Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII, Giải báo chí tỉnh Lai Châu về xây dựng Đảng - năm 2023

lượt xem: 2312 | lượt tải:76

Số 171-KH/BTGTU

Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện lịch sử, sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh trong năm 2023 - 2024

lượt xem: 2430 | lượt tải:86

Số 19-CT/TU

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

lượt xem: 3040 | lượt tải:307

Số 615-CV/BTGTU

Công văn v/v tuyên truyền công tác Hội Người cao tuổi năm 2023

lượt xem: 3269 | lượt tải:81
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập62
  • Hôm nay19,005
  • Tháng hiện tại808,327
  • Tháng trước700,931
  • Tổng lượt truy cập22,787,104
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down