Nậm Nhùn: Tăng cường, đối mới công tác dân vận trong tình hình mới

Thứ bảy - 09/09/2023 21:57 1.763 0
Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” (Nghị quyết 25-NQ/TW), Đảng bộ huyện Nậm Nhùn đã đạt được nhiều kết quả góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.
Lãnh đạo huyện Nậm Nhùn vận động người dân phát triển mô hình trồng dứa tại xã Nậm Hàng
Lãnh đạo huyện Nậm Nhùn vận động người dân phát triển mô hình trồng dứa tại xã Nậm Hàng
Nậm Nhùn là huyện biên giới có diện tích 138.909,8 ha, dân số trên 28 nghìn người; có 24,671 km đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) với 10 xã, 1 thị trấn, 69 bản, tổ dân phố với 11 dân tộc sinh sống. Đảng bộ huyện có 50 tổ chức cơ sở đảng (13 đảng bộ, 37 chi bộ cơ sở) với 1.858 đảng viên. Đời sống Nhân dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao (chiếm 39,4%). Xác định tăng cường, đổi mới phương thức lãnh đạo đối với công tác dân vận là nhiệm vụ quan trọng góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong xã hội để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, Đảng bộ huyện Nậm Nhùn đã tập trung triển khai quyết liệt Nghị quyết 25-NQ/TW phù hợp với thực tiễn của địa phương.

 Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số các huyện biên giới tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020” của Tỉnh ủy, Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị… chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp lồng ghép các nhiệm vụ công tác dân vận vào các nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh để thực hiện hiệu quả.

Triển khai tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng Nghị quyết 25-NQ/TW, Đề án của Tỉnh ủy về công tác dân vận và các kế hoạch của huyện đến cán bộ, đảng viên (tỷ lệ đảng viên học tập đạt 97%); Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp với mặt trận tổ quốc và các đoàn thể huyện, cấp ủy các cấp tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến Nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vai trò, vị trí lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Chỉ đạo cấp ủy các cấp tăng cường, đổi mới công tác dân vận gắn với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phòng, chống tham nhũng tiêu cực; đấu tranh với những quan điểm, luận điệu sai trái Các cấp ủy đảng tiếp tục quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về dân vận gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận 21-KL/TW về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị và các chỉ thị, nghị quyết về công tác dân vận và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

HĐND các cấp đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác gắn với thực hiện công tác dân vận; chất lượng của các kỳ họp, các cuộc giám sát được nâng lên, tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các cấp chính quyền, cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại của công dân, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan trả lời những kiến nghị của cử tri. Từ năm 2013 đến nay đã tiếp xúc cử tri tại 1.609 điểm với 46.467 lượt cử tri tham dự; tiếp thu hơn 3.939 ý kiến, kiến nghị tổng hợp gửi cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, trả lời theo quy định.

UBND các cấp đã cụ thể hoá các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và triển khai hiệu quả công tác dân vận chính quyền. Thực hiện công khai, minh bạch các chính sách, các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến quyền và lợi ích của Nhân dân được công khai niêm yết tại trụ sở, nơi làm việc để cán bộ, công chức và Nhân dân biết, giám sát. Xây dựng và thực hiện cơ quan, đơn vị thân thiện “của dân, do dân, vì dân”, vì Nhân dân phục vụ; cán bộ, công chức, viên chức có phong cách làm việc “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện công tác đối thoại của người đứng đầu chính quyền với Nhân dân, tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiêu nại, tố cáo của công dân.

Các cơ quan tư pháp tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện công tác dân vận gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành (từ năm 2013 đến nay đã tuyên truyền, phổ biển được 3.441 buổi với 277.641 lượt người tham gia). Nâng cao chất lượng tiếp công dân, ý thức, trách nhiệm trong giải quyết các công việc liên quan đến Nhân dân; làm tốt công tác tuyên truyên, giáo dục pháp luật và ý thức tuân thủ pháp luật trong Nhân dân. Tiếp tục thực hiện cải cách tư pháp; phối hợp chặt chẽ trong việc tiếp nhận, tố giác tội phạm; khởi tố điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để oan sai, không bỏ lọt tội phạm. Bảo đảm quyền tự do, dân chủ của công dân trong các giai đoạn tố tụng.

Công tác dân vận của lực lượng vũ trang được chú trọng; thường xuyên nắm chắc tình hình, chủ động tuần tra đường biên, mốc giới; duy trì 4 mô hình tự quản về an ninh trật tự, bảo vệ đường biên, mốc giới với 20 thành viên. Vận động Nhân dân tham gia các tổ chức đoàn thể ở bản, xây dựng bản tự quản và cộng đồng dân cư đoàn kết. Thường xuyên tuyên truyền đến Nhân dân, đặc biệt là người dân thuộc 3 xã biên giới về bảo vệ chủ quyền biên giới, đảm bảo vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không di cư tự do, không tuyên truyền đạo trái pháp luật; tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề nảy sinh ngay tại cơ sở, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự.

Chú trọng việc củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng và phương thức hoạt động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, phát huy vai trò, chức năng trong tập hợp quần chúng cũng như vai trò giám sát đối với hoạt động của chính quyền, cán bộ, công chức trên một số lĩnh vực, góp phần bảo vệ Đảng, củng cố chính quyền Nhân dân. Cụ thể hóa thực hiện có hiệu quả Quyêt định số 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy vai trò kiểm tra, giám sát để quản lý xã hội công khai, minh bạch. Các ngành, các cấp thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp về công tác dân vận trong các cuộc vận động, vận động Nhân dân tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới, bảo vệ an ninh trật tự, chủ quyền biên giới, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Gắn các phong trào thi đua yêu nước với phong trào dân vận khéo, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình về công tác dân vận.

Tổ chức bộ máy làm công tác dân vận, cán bộ phụ trách công tác dân vận của các cơ quan, đơn vị được quan tâm, kiện toàn. Hoạt động của Ban Dân vận cấp huyện và khối dân vận cơ sở được quan tâm, chỉ đạo theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Hằng năm cán bộ dân vận chuyên trách và kiêm nhiệm từ huyện đến cơ sở được tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận, cập nhật kiến thức, kỹ năng… đến nay 11/11 xã, thị trấn thành lập khối dân vận; công tác kiện toàn cán bộ mặt trận tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở được quan tâm, thực hiện. Phát hiện, biểu dương những cán bộ trong công tác vận động quần chúng và bồi dưỡng kỹ năng vận động quần chúng cho những người có uy tín trong cộng đông dân cư tạo điều kiện để họ tham gia tuyên truyền, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Nhờ triển khai hiệu quả Nghị quyết 25-NQ/TW về công tác dân vận, đến nay kinh tế - xã hội của Nậm Nhùn đạt nhiều kết quả quan trọng. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tiếp tục chuyển tiếp tục chuyển dịch tích cực, các chỉ tiêu sản xuất hàng năm đều đạt và vượt so với năm trước. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đến hết năm 2023 đạt 4.767,7 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu từ các dịch vụ tiêu dùng ước đạt 155 tỷ đồng; thu ngân sách địa bàn ước đạt 36,1 tỷ đồng. Chương trình nông thôn mới được triển khai sâu rộng, tiếp tục duy trì 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân toàn huyện đạt 12,8 tiêu chí. Chất lượng giáo dục, y tế được nâng lên; bản sắc văn hóa các dân tộc được giữ gìn, bảo tồn và phát huy; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng lên; chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được kết quả tích cực, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên được nâng lên.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác dân vận của Nậm Nhùn vẫn còn bộ số hạn chế, khó khăn: Trình độ năng lực kinh nghiệm thực tiễn của cán bộ làm công tác dân vận ở một số cơ sở còn có mặt hạn chế. Việc nắm tình hình, diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của Nhân dân ở một số nơi có thời điểm chưa kịp thời. Chất lượng, hiệu quả một số phong trào thi đua, cuộc vận động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể có mặt chưa hiệu quả, chưa thu hút mạnh mẽ đoàn viên, hội viên tham gia.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Nậm Nhùn xác định tiếp tục chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận; chỉ đạo phối hợp chặt chẽ cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp trong thực hiện công tác dân vận. Nâng cao chất lượng hoạt động công tác dân vận chính quyền, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, chủ động nắm tình hình, giải quyết những khó khăn, vướng măc từ cơ sở. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao vai trò của MTTQ, các đoàn thể Nhân dân trong thực hiện đại đoàn kêt toàn dân tộc, mở rộng và đa dạng hóa các hình thức tập hợp Nhân dân. Xây dựng, củng cổ tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ dân vận, chăm lo xây dựng đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ có đủ năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; phẩm chất đạo đức, tác phong công tác vận động quần chúng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện công tác dân vận ở cơ sở./.

Tác giả: Vũ Võ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 798 | lượt tải:98

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2369 | lượt tải:72

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3554 | lượt tải:1221

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3586 | lượt tải:489

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3849 | lượt tải:573
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập58
  • Hôm nay21,204
  • Tháng hiện tại747,357
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,509,123
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down