Tân Uyên nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở     

Chủ nhật - 24/09/2023 21:51 351 0
 Sau 2,5 năm thực hiện Kết luận số 30-KL/TU, ngày 18/02/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở đã đem lại nhiều kết quả tích cực, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Cán bộ xã Thân Thuộc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước
Cán bộ xã Thân Thuộc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước
Đảng bộ huyện Tân Uyên có 46 chi, đảng bộ trực thuộc (15 đảng bộ cơ sở, 31 chi bộ cơ sở); 169 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; 2.879 đảng viên, trong đó có 10 đảng bộ xã, thị trấn với 2.332 đảng viên, 145 chi bộ trực thuộc; ủy viên ban chấp hành đảng bộ cấp xã 138 đồng chí; cán bộ, công chức cấp xã 199 đồng chí.

Xác định việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở là nhiệm vụ quan trọng, ngay sau khi Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 30-KL/TU, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch số 37-KH/HU, ngày 29/4/2021 về thực hiện Kết luận số 30-KL/TU trong đó cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp điều kiện thực tế cơ sở, trọng tâm là giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ và vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII) gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động nắm tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, kịp thời định hướng dư luận xã hội, giải quyết những vấn đề phát sinh ở cơ sở, tạo niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền các cấp.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nguyên tắc, quy định về công tác cán bộ, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tại cơ sở; luân chuyển, điều động 17 cán bộ, công chức cấp huyện về giữ chức vụ chủ chốt tại các xã, thị trấn. Chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan chuyên môn cấp huyện thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các xã, thị trấn trong thực hiện nhiệm vụ; thường xuyên, sâu sát nắm bắt tình hình, trực tiếp làm việc với đảng ủy xã, thị trấn để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại cơ sở; phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách các đảng bộ cơ sở trực tiếp dự sinh hoạt với đảng ủy và chi bộ trực thuộc, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị gắn với quy hoạch, bổ nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở được chú trọng, chất lượng được nâng lên; 100% cán bộ, công chức được bồi dưỡng nghiệp vụ theo chức danh, vị trí việc làm; có 1.012 lượt cán bộ quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031, cơ bản đáp ứng được nguồn cán bộ cho cơ sở.

Việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở từng bước đi vào nền nếp, phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã có sự đổi mới, đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện hơn trên các lĩnh vực. Hằng năm, tiến hành đánh giá kết quả thực hiện và chấp hành quy chế làm việc của tổ chức, cá nhân. Các xã, thị trấn thực hiện nghiêm chương trình làm việc toàn khóa, hằng năm.

Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ có bước chuyển biến tích cực; công tác phát triển đảng được quan tâm. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện đã kết nạp được 301 đảng viên, trong đó đảng bộ các xã, thị trấn kết nạp 243 đảng viên (108 đảng viên nông thôn); đảng viên ở cơ sở phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, gương mẫu, đi đầu trong việc tham gia các hoạt động ở khu dân cư; hằng năm, đảng bộ xã, thị trấn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 90%; chi bộ trực thuộc đảng ủy xã, thị trấn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 90%; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 96% (trong đó đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 15%). Thực hiện tốt chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng bản, tổ trưởng tổ dân phố hoặc trưởng ban công tác mặt trận. Đến nay, có 32/93 bản, tổ dân phố thực hiện; 71/93 trưởng bản, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên, 56/93 trưởng ban công tác mặt trận là đảng viên.

 Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở ngày càng được nâng lên. HĐND cấp xã đã thực hiện tốt chức năng quyết định và giám sát các nhiệm vụ quan trọng của địa phương; vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND được nâng lên. Năng lực quản lý, điều hành của UBND cấp xã đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ở cơ sở, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; hoạt động của các bản, tổ dân phố, các tổ tự quản ở khu dân cư có nhiều chuyển biến tích cực, trên 80% chính quyền xã đạt từ khá trở lên, không có chính quyền xếp loại yếu, kém.

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng khối đoàn kết các dân tộc, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được phát huy; chất lượng giám sát, phản biện xã hội từng bước được nâng lên; hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã phát huy hiệu quả, trên 90% Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã đạt từ khá trở lên.

Tuy nhiên, năng lực lãnh đạo, khả năng vận dụng và cụ thể hóa nghị quyết của cấp trên vào điều kiện thực tiễn ở cơ sở, chất lượng sinh hoạt của một số chi bộ bản chuyển biến chậm; năng lực, trình độ của một số cấp ủy viên, cán bộ cơ sở còn hạn chế.

Để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cấp cơ sở thời gian tới, cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng ủy xã, thị trấn đối với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở, đảm bảo sâu sát, hiệu quả. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện tốt quy chế làm việc; thực hiện các quy định của Trung ương về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; quan tâm công tác phát triển đảng viên, nhất là vùng sâu, vùng xa, nơi có ít đảng viên. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên ở cơ sở, gắn việc xây dựng đội ngũ cán bộ với việc học tập và làm theo Bác và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Phát huy trách nhiệm của cơ quan chuyên môn, đoàn thể cấp huyện trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở; quan tâm đầu tư, nâng cấp trụ sở, phương tiện, thiết bị làm việc hiện đại đảm bảo phục vụ tốt hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở./.
                                                  

Tác giả: Mai Hoa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 718 | lượt tải:89

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2316 | lượt tải:71

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3472 | lượt tải:1205

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3507 | lượt tải:477

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3767 | lượt tải:559
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập114
  • Hôm nay24,892
  • Tháng hiện tại713,819
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,475,585
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down