Tăng cường thông tin, tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh

Chủ nhật - 03/09/2017 15:15 413 0
Để giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh và đội ngũ cán bộ, công chức kỷ cương, liêm chính, củng cố lòng tin của Nhân dân thì công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí có ý nghĩa rất quan trọng.
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, phát hiện và xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ án, vụ việc liên quan đến tham nhũng, lãng phí
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, phát hiện và xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ án, vụ việc liên quan đến tham nhũng, lãng phí
Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 5 khóa XI, Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo (Công văn số 347-CV/TU, ngày 04/5/2017 về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng) các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc tổ chức quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy các cấp, nhất là vai trò của đồng chí bí thư cấp ủy chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng; vai trò của các cơ quan liên quan trong việc cung cấp thông tin về phòng, chống tham nhũng khi cơ quan báo chí, tuyên truyền hoặc cơ quan chỉ đạo báo chí, tuyên truyền có yêu cầu phát ngôn hoặc có yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến trách nhiệm quản lý nhà nước của sở, ban, ngành, địa phương.

Các cấp ủy trực thuộc, cơ quan, đơn vị của tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình công tác phòng, chống tham nhũng của cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2017, gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phân công cán bộ phát ngôn của cơ quan, đơn vị; thực hiện công khai, minh bạch về tài chính, các chế độ chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân; việc kê khai tài sản, thu nhập cá nhân được thực hiện nghiêm túc; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, phát hiện và xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ án, vụ việc liên quan đến tham nhũng, lãng phí được dư luận xã hội quan tâm. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các ban, ngành chức năng biên soạn tài liệu phòng, chống tham nhũng đưa vào giảng dạy tại trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố.

Việc chỉ đạo, định hướng công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được thực hiện kịp thời; trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân các dân tộc bằng nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, từng thời điểm và tình hình cụ thể, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong trong toàn Đảng bộ tỉnh (chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan tham mưu cấp ủy tổ chức Hội nghị quán triệt Kết luận 10-KL/TW tại Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tháng 3/2017, với trên 70 báo cáo viên cấp tỉnh và báo cáo viên Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Doanh nghiệp tỉnh); tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc, kịp thời phát hiện những vấn đề nảy sinh trong quá trình triển khai thực hiện, qua đó tham mưu cấp ủy chỉ đạo, xử lý, giải quyết, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Các cơ quan báo chí tỉnh tăng cường tin, bài, phóng sự tập trung tuyên truyền về việc công khai, minh bạch trong hoạt động mua sắm công, xây dựng cơ bản; các chương trình, dự án; tài chính - ngân sách; quản lý, sử dụng các khoản hỗ trợ, viện trợ, huy động; quản lý đất đai, tài sản công; công tác tổ chức cán bộ; việc minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; duy trì chuyên mục “Phổ biến chính sách, pháp luật”, “Cải cách hành chính nhà nước”; lựa chọn nội dung, biên tập, biên dịch phát trên sóng phát thanh, truyền hình tiếng Thái, Mông, Dao, Hà Nhì (6 tháng đầu năm 2017, Đài PT-TH: thực hiện 38 tin, 25 phóng sự; Báo Lai Châu: đăng tải 33 tin, bài, ảnh; Cổng Thông tin điện tử tỉnh đã thực hiện 4 tin, bài, ảnh).

 
5 8 17
Các cơ quan báo chí tỉnh tăng cường tin, bài, phóng sự tập trung tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Hệ thống ban tuyên giáo các cấp chủ động tham mưu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đảm bảo sinh động, hấp dẫn (thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, đài truyền thanh-truyền hình, hệ thống truyền thanh cơ sở, sinh hoạt chi bộ, đoàn thể...); tổ chức hội nghị quán triệt Kết luận 10-KL/TW, kế hoạch của các cấp ủy thực hiện Kết luận (tại hội nghị báo cáo viên cấp huyện, với trên 400 người tham gia); tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, Nhân dân các dân tộc, kịp thời phát hiện những vấn đề nảy sinh liên quan đến tham nhũng, lãng phí trên địa bàn; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan định hướng, cung cấp nội dung thông tin, tài liệu về tình hình, kết quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Tuy vậy, công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, lãng phí thời gian qua chưa thật sự phong phú, đa dạng, hấp dẫn; một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân chưa nhận thức sâu sắc về công tác phòng, chống tham nhũng, thậm chí có biểu hiện thờ ơ, e ngại khi tham gia tố giác, đấu tranh với những biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vai trò của báo chí, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, Nhân dân trong việc tham gia giám sát, phản biện xã hội, phát hiện và tố cáo hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí còn hạn chế; một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực hiện nghiêm túc việc cử, thông tin về người phát ngôn và người được ủy quyền phát ngôn.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền phòng chống tham nhũng, lãng phí cần phải đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, hành động của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân trong việc chủ động phát hiện, tố giác, đấu tranh với những biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phát huy vai trò của báo chí, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong việc tham gia giám sát, phản biện xã hội các hành vi tham nhũng, lãng phí; nêu cao trách nhiệm của các địa phương, cơ quan, đơn vị trong việc cung cấp thông tin cho báo chí; tuyên truyền giới thiệu, biểu dương nhân rộng gương người tốt, việc tốt, tập thể, cá nhân điển hình trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, vu cáo, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử phản động, cơ hội chính trị về tình hình tham nhũng, lãng phí ở Việt Nam; âm mưu lợi dụng vấn đề tham nhũng, lãng phí để bôi nhọ chế độ, chống phá cách mạng Việt Nam, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm lòng tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước./.

Tác giả bài viết: Đức Hiếu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Tài liệu tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồ

Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Chủ tịch nước Lê Đức Anh

lượt xem: 155 | lượt tải:6

ĐC tuyên truyền kỷ niệm 200 năm ngày sinh Ph.Ăng-g

đề cương tuyên truyền kỷ niệm 200 năm ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 – 28/11/2020)

lượt xem: 174 | lượt tải:12

ĐC Tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi ng

Đề cương Tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2020)

lượt xem: 158 | lượt tải:5

Dự Thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và

Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

lượt xem: 479 | lượt tải:23
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down