Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI)

Thứ sáu - 04/07/2014 15:22 379 0
Ngày 03/7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) bằng hình thức trực tuyến. Với 2 chuyên đề về: Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước; một số chủ trương về xây dựng Đảng và chuẩn bị tiến tới Đại hội XII của Đảng.
Đồng chí Lê Hồng Anh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị (ảnh: HH, ĐCSVN)
Đồng chí Lê Hồng Anh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị (ảnh: HH, ĐCSVN)
Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo Hội nghị; dự và trực tiếp báo cáo chuyên đề tại Hội nghị có đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.
 
Tại điểm cầu Lai Châu có đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố và trưởng ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.


Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã nhấn mạnh những nội dung quan trọng đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI thảo luận, bàn bạc và quyết định tại Hội nghị lần thứ chín. Đồng chí Lê Hồng Anh cũng khẳng định Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) là một trong những Hội nghị đặc biệt quan trọng. Những nội dung được Hội nghị thông qua vừa là những nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, lâu dài, vừa là những vấn đề mang tính cấp bách, trước mắt. Để Nghị quyết Trung ương đi vào cuộc sống thì Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết hôm nay là bước triển khai có ý nghĩa hết sức cần thiết, nhằm thống nhất và nâng cao nhận thức, biến thành quyết tâm hành động để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết. Những nội dung cụ thể của Nghị quyết mà các đại biểu nghiên cứu trực tiếp trong Văn kiện Hội nghị và sẽ được các báo cáo viên giới thiệu, phân tích, gợi mở; trên cơ sở đó, các đại biểu tiếp tục tổ chức nghiên cứu, trao đổi, thảo luận.

Đồng chí Lê Hồng Anh lưu ý các đại biểu tham dự Hội nghị một số vấn đề: Cần quán triệt sâu sắc và thống nhất cao trong nhận thức về sự cần thiết ban hành, ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung Nghị quyết và các chủ trương của Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) từ đó nghiêm túc chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện trong các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị mình công tác. Sau Hội nghị này, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị cần nghiêm túc triển khai tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết xuống tận cơ sở; xây dựng chương trình hành động thiết thực, khả thi để thực hiện Nghị quyết, chú ý những nhiệm vụ cụ thể và điều kiện thực hiện. Đồng thời, các cấp ủy đảng cần chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra việc học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động sát, đúng, khả thi và quyết tâm tổ chức thực hiện là khâu đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định để Nghị quyết thực sự phát huy hiệu quả trong thực tiễn đời sống. Tiếp tục đổi mới hình thức, và phương pháp học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng theo hướng ngày càng chất lượng, tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả, áp dụng ngày càng nghiều công nghệ thông tin hiện đại.
 
3 7 14
Đồng chí Đinh Thế Huynh quán triệt chuyên đề "Xây dựng và phát triển văn hóa,..." tại Hội nghị (ảnh: Thu Hằng, TG)

Hội nghị được nghiên cứu, học tập Nghị quyết của Trung ương về “Xây dựng và phát triển văn hóa , con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” do đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương giới thiệu. Đồng chí đã khái quát thành tựu và những hạn chế sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về văn hóa: “Tư duy lý luận về văn hóa của chúng ta đã có bước phát triển; thể chế về văn hóa từng bước được xây dựng, hoàn thiện; đời sống văn hóa ngày càng phong phú… Tuy nhiên, so với những thành tựu trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại thì thành tựu trong lĩnh vực văn hóa chưa thực sự tương xứng; chưa đủ để tác động có hiệu quả đối với việc xây dựng con người và môi trường văn hóa lành mạnh. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và trong xã hội có chiều hướng gia tăng. Đời sống văn hóa ở nhiều nơi còn nghèo nàn… Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém nói trên có nhiều, nhưng chủ yếu là do nhiều cấp ủy và chính quyền chưa quan tâm đầy đủ đến lĩnh vực này; lãnh đạo, chỉ đạo chưa thật quyết liệt…”.

Đồng chí nhấn mạnh, nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam thời gian tới theo Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) là: “Phải tiếp tục kế thừa, bổ sung và phát triển những quan điểm của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa đã được nêu trong Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII; đồng thời nhấn mạnh tư tưởng: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực và nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển bền vững đất nước; văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội…

Nền văn hóa mà chúng ta xây dựng là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thống nhất trong đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, với những đặc trưng tiêu biểu là dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học… là một nền văn hóa yêu nước và tiến bộ mà nội dung cốt lõi là lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tinh hoa văn hóa nhân loại nhằm mục tiêu tất cả vì con người,…

Con người Việt Nam là sự kết tinh của nền văn hóa Việt Nam. Vì vậy, quá trình xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam cũng chính là quá trình thực hiện chiến lược con người, xây dựng và phát huy nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao…”.
 
1 7 14
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lai Châu

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được thông tin, quán triệt một số chủ trương về xây dựng Đảng và chuẩn bị tiến tới Đại hội XII của Đảng, được thông qua tại Hội nghị Trung ương lần thứ 9. Với các nội dung cốt lõi, thiết thực như: nội dung về Quy chế bầu cử trong Đảng; thực hiện Quy định việc lấy phiếu tín nhiệm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; chỉ đạo tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; chuẩn bị đề cương các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; về tổng kết việc thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân huyện, quận, phường.

Phát biển kết luận Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã giải đáp, làm rõ một số vấn đề mà các đại biểu quan tâm. Đồng chí nhấn mạnh, những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 9, khóa XI có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI từ nay đến hết nhiệm kỳ và công tác chỉ đạo chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng.

Đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các ban đảng, ban cán sự đảng, đoàn triển khai quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện nghiêm túc nghị quyết và các chủ trương của Hội nghị Trung ương lần này; yêu cầu Ban Tuyên giáo các cấp, theo chức năng, nhiệm vụ của mình, chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy các cấp để nhanh chóng đưa các quan điểm, chủ trương của Hội nghị Trung ương 9 khóa XI vào cuộc sống./.

Tác giả bài viết: Lê Công

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số: 81/TB-VPCP 2021

Thông báo 81/TB-VPCP 2021 kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp về phòng, chống Covid-19

lượt xem: 396 | lượt tải:14

Số 04 -TB/HĐ

Thông báo Kết quả chấm thi kỳ thi nâng ngạch công chức, thi và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trong cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020 và mẫu Đơn đề nghị phúc khảo

lượt xem: 583 | lượt tải:87

Số 02 -TB/HĐ

Thông báo nội dung ôn thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020

lượt xem: 988 | lượt tải:43

Số 03-TB/HĐ

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020

lượt xem: 987 | lượt tải:57
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down