Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2018

Thứ năm - 08/02/2018 09:59 382 0
Ngày 06/02, Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 và Hội nghị báo cáo viên tháng 02/2018. Đồng chí Nguyễn Hữu Mai, Bí thư Đảng ủy và đồng chí Lý Công Hà, Phó Bí thư Đảng ủy chủ trì Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
Hội nghị đánh giá, quán triệt, triển khai các nội dung: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2017, nhiệm vụ năm 2018; báo cáo kết quả việc thực hiện Bản ký kết sử dụng các dịch vụ, sản phẩm của các doanh nghiệp trong Khối năm 2017; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, nhiệm vụ năm 2018; kết quả xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018 của các chi, đảng bộ cơ sở; báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; báo cáo kết quả đánh giá, phân loại tổ chức Đảng và đảng viên năm 2017; dự thảo Chương trình làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2018; dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW, Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

 

Về kết quả đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng năm 2017: TCCSĐ đạt trong sạch, vững mạnh là 17, chiếm 70,8% tổng số TCCSĐ (TCCSĐ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu là 4, chiếm 23,5% trong tổng số TCCSĐ đạt trong sạch vững mạnh); TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ là 4, chiếm 16,67% so với tổng số TCCSĐ; TCCSĐ hoàn thành nhiệm vụ là 02, chiếm 8,3%.

 

Về nhiệm vụ, giải pháp năm 2018, Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh đề ra 8 mục tiêu, 7 nhiệm vụ và 4 giải pháp. Trong đó, phấn đấu 100% đảng viên, trên 98% quần chúng được học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trên 95% doanh nghiệp bảo toàn, phát triển vốn, sản xuất kinh doanh có lợi nhuận, thu nhập bình quân năm sau cao hơn năm trước; trên 90% doanh nghiệp đảm bảo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế, BHXH, BHYT, THTN theo quy định; 95% trở lên đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); 95% TCCSĐ hoàn thành nhiệm vụ, 48% trở lên TCCSĐ đạt trong sạch vững mạnh (trong đó 20% TCCSĐ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu); kết nạp 40 đảng viên trở lên; 100% các chi, đảng bộ cơ sở xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch KTGS theo quy định; trên 85% các tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh; 100% cơ quan, doanh nghiệp thực hiện tốt các quy chế dân chủ ở cơ sở; phòng chống tham nhũng; bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo Chương trình làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2018; dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW, Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Trên cơ sở các ý kiến tham gia, Ban Chấp hành giao Ban Thường vụ Đảng uỷ, trực tiếp là các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy tiếp thu, hoàn thiện và ban hành kịp thời, sát với yêu cầu thực tiễn.

 

Nội dung Hội nghị báo cáo viên tháng 02/2018, các đại biểu được thông tin, quán triệt: Quy định 109-QĐ/TW, ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư quy định công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 17- CT/TW, ngày 4/01/2018 của Ban Bí thư về lãnh đạo Ðại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Ðại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Chỉ thị số 21- CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; tình hình an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội nước ta và của tỉnh năm 2017, dự báo tình hình và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; tình hình thế giới và công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nghị lần này và đề nghị cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tập trung thực hiện có hiệu quả 7 nhiệm vụ chủ yếu năm 2018: bám sát các chương trình phát triển kinh tế của tỉnh, của ngành, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020, kịp thời xây dựng bổ sung phương án SXKD theo hướng đổi mới nâng cao năng suất lao động, lựa chọn phương án kinh doanh phù hợp, tìm kiếm thị trường mới, tăng cường liên doanh liên kết, thu hút đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đảm bảo hoàn thành nghĩa vụ đối với nhà nước, đảm bảo việc làm, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách và nâng cao thu nhập, đời sống cho người lao động; tăng cường công tác tuyên truyền đúng định hướng nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của Đảng uỷ Khối; tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020; đổi mới mạnh mẽ nội dung sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy theo quy định; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ; đảm bảo việc mở các lớp bồi dưỡng theo kế hoạch đã đề ra; xây dựng, thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát; tăng cường lãnh đạo các tổ chức đoàn thể tổ chức tốt các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; làm tốt các hoạt động an sinh xã hội.

 

Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tập trung thực hiện tốt một số nội dung: Tiếp tục tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh vào cuộc sống, trọng tâm là việc tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XII); các nghị quyết, chỉ thị, đề án, kết luận của Trung ương, của tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, nhất là việc tổ chức quán triệt học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; Quy định 109-QĐ/TW; tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018; không khí vui xuân đón tết cổ truyền an toàn, tiết kiệm; tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng, chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội xuân 2018; tăng cường nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; đảm bảo tình hình an ninh trật tự trước, trong và sau tết Mậu Tuất 2018.

 

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tặng Giấy khen cho 03 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2017 và 4 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2013 - 2017)./. 

Tác giả bài viết: Đồng Lan - ĐUKDN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số 80-TB/VPTU

Thông báo lịch tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh tháng 10/2021

lượt xem: 180 | lượt tải:6

Số: 15/CT-UBND

Chỉ thị Phát động phong trào thi đua đặc biệt "Lai Châu đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19"

lượt xem: 333 | lượt tải:8

Số: 2991/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021

lượt xem: 899 | lượt tải:42

Số 662-QĐ/BTGTW

Quyết định về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "Biên cương Tổ quốc tôi"

lượt xem: 797 | lượt tải:39
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down