Bế mạc Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV

Thứ bảy - 09/12/2017 17:18 79 0
Sau hơn 2,5 ngày làm việc, sáng 8/12, kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh Lai Châu khóa XIV đã hoàn thành chương trình làm việc đã đề ra. Các đồng chí: Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Từ Thiện - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đoàn Đức Long - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa phiên chất vấn và bế mạc kỳ họp.
Các đại biểu biểu quyết Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp
Các đại biểu biểu quyết Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp
Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã dành thời gian thực hiện chức năng giám sát qua việc chất vấn và trả lời chất vấn. Tại kỳ họp lần này, đã có 2 đại biểu chất vấn UBND tỉnh và sở, ngành về các vấn đề vấn đề bức xúc của địa phương được cử tri quan tâm. Phiên chất vấn diễn ra trong không khí sôi nổi, thẳng thắn và trách nhiệm.

Đối với chất vấn của đại biểu Lò Văn Biên - Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, tổ đại biểu huyện Than Uyên có nội dung liên quan đến tiến độ thực hiện dự án thủy lợi Nậm Mở (Khu tái đinh cư Mường Kim - Tà Mung huyện Than Uyên). Đồng chí Lê Trọng Quảng - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trả lời chất vấn bằng văn bản. 

Tại kỳ họp, các đại biểu được nghe chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Nguyễn Xuân Thức - Phó Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh, tổ đại biểu thành phố Lai Châu với Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vũ Văn Lương về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn hiện tượng sai lệch, chồng lấn về diện tích, đồng thời cho biết nguyên nhân, trách nhiệm của ngành, cá nhân, giải pháp trong thời gian tới. Giải trình tại kỳ họp, đồng chí Vũ Văn Lương trả lời về nguyên nhân dẫn đến sai sót trên là do công tác đo dạc, cấp giấy chứng nhận đồng loạt trên địa bàn toàn tỉnh phải thực hiện với khối lượng lớn, thời gian thực hiện ngắn; công tác đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận vừa mang tính kỹ thuật vừa mang tính xã hội, do vậy trong đo đạc có cho phép sai số theo quy định; trong quá trình sử dụng đất đã có biến động các hộ thực hiện mua bán nhưng không thông qua chính quyền địa phương để chỉnh lý, chia tách thửa đất kịp thời…

Để xảy ra sai sót như đại biểu đã nhận trách nhiệm chính thuộc về ngành Tài nguyên và Môi trường. Đồng thời đưa ra các biện pháp khắc phục như: chỉ đạo các đơn vị thuộc ngành tiếp tục rà soát, kịp thời phát hiện và chỉnh lý biến động theo đúng quy định; hàng năm Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai thuộc các huyện, thành phố thường xuyên cập nhật, chỉnh lý biến động đối với các trường hợp sai xót trong hồ sơ địa chính với giấy chứng nhận và các trường hợp phát sinh mới; khi thu hồi đất để thực hiện dự án phải rà soát với hồ sơ địa chính đã có, xác định rõ lý do sai khác được người dân và chính quyền địa phương xác nhận… 

Trên cơ sở quy định của pháp luật, HĐND tỉnh đã thảo luận và quyết định thông qua các nghị quyết thường kỳ theo nhiệm vụ, quyền hạn và các nghị quyết về chính sách trên một số lĩnh vực. 16 nghị quyết (trong đó có 8 Nghị quyết chuyên đề) được xem xét, thảo luận, thông qua bảo đảm phù hợp nhiệm vụ, quyền hạn và yêu cầu của địa phương nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện tốt các nhiệm vụ của từng cấp, từng ngành của tỉnh. Cụ thể: Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018, Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2016; Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 54/2005/NQ-HĐND ngày 09/12/2005 của HĐND tỉnh về phê duyệt đề án thành lập và xây dựng công trường lao động xã hội tại các huyện, thị xã; Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND tỉnh về Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018; Nghị quyết về kết quả giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017 - 2021; Nghị quyết chấp thuận danh mục các dự án phải thu hồi đất, mức bồi thường, giải phóng mặt bằng và thông qua danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng chuyển sang mục đích khác năm 2018; Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi của các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương bảo đảm; Nghị quyết quy định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Nghị quyết bổ sung Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017 - 2021; Nghị quyết quy định mức chi, mức hỗ trợ thực hiện các nội dung dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017 - 2020; Nghị quyết về Chương trình phát triển đô thị tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017 - 2030; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2018; Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2018; Nghị quyết quy định thời gian phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện và cấp xã; thời gian UBND các cấp gửi báo cáo đến các ban HĐND, Thường trực HĐND, HĐND cùng cấp và quy định các biểu mẫu phục vụ công tác lập báo cáo của UBND các cấp.

Phát biểu bế mạc, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Vũ Văn Hoàn tỉnh nhất trí cao với 9 nhóm chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, tài chính, thương mại, dịch vụ, xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, giảm nghèo, an sinh xã hội đảm bảo quốc phòng - an ninh; phấn đấu tốc độ tăng trưởng đạt trên 9,02%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 26,8 triệu đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo 3,76%. Đồng thời, nhấn mạnh các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các Nghị quyết, Đề án của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh trên các lĩnh vực; tập trung đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, nông thôn, đảm bảo an ninh lương thực, chuyển đổi cơ cấu cây trồng có giá trị kinh tế cao, phát triển nông nghiệp hàng hóa; phát triển chăn nuôi quy mô tập trung; thực hiện tốt công tác bảo vệ, phát triển rừng; đồng bộ các nội dung chương trình xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh cải thiện, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh; tăng cường quản lý xây dựng đô thị. 

Tập trung thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, nhất là giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; triển khai hiệu quả chương trình phát triển nguồn nhân lực; quản lý, kiểm soát nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới, quản lý, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân, tăng cường công tác y tế dự phòng, chủ động phòng chống dịch bệnh; tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếp tục tăng cường quản lý tài nguyên môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, an ninh biên giới, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội, phòng chống, trấn áp các loại tội phạm; thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu các vụ tai nạn, vi phạm an toàn giao thông; tiếp tục mở rộng, nâng cao hiệu quả.

Đồng chí đề nghị, sau kỳ họp này, các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri theo quy định để báo cáo kết quả kỳ họp đến toàn thể cử tri trong tỉnh; tiếp thu, phản ánh kịp thời ý kiến của cử tri đến Thường trực HĐND tỉnh; đồng thời tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước và các nghị quyết của HĐND tỉnh./.

Tác giả bài viết: Thanh Hiền - Kim Oanh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down