Đảng bộ tỉnh Lai Châu tăng cường nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Thứ năm - 05/05/2022 00:03 696 0
Xác định rõ tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp bám sát các văn bản của cấp trên triển khai đồng bộ các giải pháp phù hợp với thực tiễn địa phương, qua đó chất lượng sinh hoạt chi bộ chuyển biến tích cực góp phần quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.
Đồng chí Trần Quốc Khanh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Nậm Nhùn dự, chỉ đạo sinh hoạt chi bộ tại Chi bộ bản Pá Đởn, xã Nậm Pì, huyện Nậm Nhùn
Đồng chí Trần Quốc Khanh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Nậm Nhùn dự, chỉ đạo sinh hoạt chi bộ tại Chi bộ bản Pá Đởn, xã Nậm Pì, huyện Nậm Nhùn
Đảng bộ tỉnh Lai Châu có 12 đảng bộ trực thuộc, 526 tổ chức cơ sở đảng (đảng bộ cơ sở 185; chi bộ cơ sở 341), 3 đảng bộ bộ phận, 1.908 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với 30.044 đảng viên. Để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 135-KH/TU, ngày 06/3/2018 về thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư; Hướng dẫn số 03-HD/TU, ngày 08/10/2018 về “Nội dung sinh hoạt chi bộ”; Quy định số 12-QĐi/TU, ngày 08/10/2018 về “Trách nhiệm của đảng viên trong việc chấp hành chế độ sinh hoạt chi bộ và thực hiện nhiệm vụ được phân công, trách nhiệm của chi ủy, bí thư chi bộ trong việc duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Quy định số 13-QĐi/TU, ngày 08/10/2018 về “trách nhiệm, quyền hạn, mối liên hệ công tác của các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo sở, ban, ngành tỉnh, lãnh đạo chủ chốt huyện, thành phố dự sinh hoạt với đảng ủy cấp xã và dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ khu dân cư”; Quy định số 14-QĐi/TU, ngày 08/10/2018 về “Tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ”, tổ chức hội nghị, quán triệt, triển khai thực hiện trong toàn tỉnh. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở, chi bộ tổ chức thực hiện cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy cấp huyện đã ban hành quy định về trách nhiệm, quyền hạn, mối quan hệ công tác và phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành, lãnh đạo các ban, ngành, phụ trách chi bộ, đảng bộ cơ sở dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ ở khu dân cư. Xác định rõ các đồng chí ở cơ quan cấp tỉnh hằng quý dự sinh hoạt với đảng ủy cấp xã, 6 tháng dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư; các đồng chí cấp ủy viên cấp huyện được giao phụ trách các chi bộ, đảng bộ cơ sở định kỳ hằng tháng dự sinh hoạt với chi bộ, đảng ủy cơ sở được giao phụ trách, định kỳ 3 tháng dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư; đối với cấp ủy viên, lãnh đạo phòng, ban, đơn vị cấp huyện hằng tháng hoặc quý, dự theo dõi hướng dẫn sinh hoạt chi bộ khu dân cư, đồng thời gắn trách nhiệm của các đồng chí cấp ủy, cán bộ, chuyên viên cấp trên với kết quả hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới. Một số đảng bộ (Tam Đường, Phong Thổ, Sìn Hồ…) thành lập các tổ công tác dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt ở các chi bộ; ban hành nghị quyết giao nhiệm vụ cho các chi bộ, đảng bộ cơ sở khối cơ quan giúp đỡ các chi bộ thôn, bản còn khó khăn, chi bộ còn yếu kém. Đảng ủy cơ sở đã triển khai thực hiện tốt việc phân cấp ủy viên phụ trách chi bộ, theo dõi, hướng dẫn, hằng tháng dự sinh hoạt chi bộ ở các chi bộ trực thuộc.

Các cấp ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt mô hình sinh hoạt mẫu theo từng loại hình chi bộ. Một số đảng bộ cấp huyện (Tam Đường, Sìn Hồ, Nậm Nhùn, Thành phố Lai Châu…) thành lập tổ công tác phối hợp với đảng ủy xã lựa chọn một số chi bộ thôn, bản còn khó khăn trong sinh hoạt chi bộ để tổ chức sinh hoạt mẫu, sau sinh hoạt tổ chức rút kinh nghiệm rõ từng nội dung, từ việc chuẩn bị, nội dung sinh hoạt, quy trình, phương pháp điều hành đến kết luận, phân công nhiệm vụ cho đảng viên và cách ghi biên bản sinh hoạt; qua đó giúp bí thư chi bộ nắm vững hơn về quy trình, phương pháp điều hành sinh hoạt chi bộ, mang lại hiệu quả thiết thực, từ đó đã nhân rộng mô hình sinh hoạt chi bộ tốt, cách làm hay; khắc phục dần tình trạng trong sinh hoạt chi bộ chủ yếu bàn về chuyên môn, nội dung sinh hoạt đơn điệu, nghèo nàn, không đảm bảo nội dung quy định.

Tài liệu phục vụ cho sinh hoạt chi bộ được cung cấp đầy đủ, kịp thời. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biên soạn, cung cấp cuốn Bản tin Thông báo nội bộ - tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ hằng tháng; cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cung cấp các thông tin, tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ như: báo Nhân dân, báo Lai Châu, Tạp chí Cộng sản, các tài liệu tuyên truyền hằng tháng, các chỉ thị, nghị quyết, quy định, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên đối với chi bộ; một số huyện (Than Uyên, Sìn Hồ, Tam Đường…) đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn biên soạn, phát hành cuốn Thông tin nội bộ, tài liệu sinh hoạt chi bộ phù hợp, sát với tình hình thực tiễn của địa phương.

Cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, củng cố, kiện toàn cấp ủy, chú trọng lựa chọn, nâng cao chất lượng chi ủy viên và bí thư chi bộ. Duy trì thực hiện chủ trương trưởng thôn, bản, tổ dân phố là đảng viên; bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, bản, tổ trưởng tổ dân phố; hiện toàn tỉnh có tỷ lệ trưởng thôn, bản, tổ dân phố là đảng viên đạt 71,76%; bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, bản, tổ dân phố đạt 20,08%. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển đảng viên được quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát các thôn, bản, tổ dân phố có ít đảng viên để xây dựng kế hoạch tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới; một số nơi đã có giải pháp thực hiện tốt việc kết nạp đảng viên ở nông thôn, năm 2021 toàn tỉnh đã kết nạp 1.022 đảng viên mới (đạt 102% kế hoạch).
 
Công tác kiểm tra, giám sát về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được chú trọng, được cấp ủy các cấp xác định trong chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm. Năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện 1 cuộc giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với 3 tập thể, 1 cá nhân; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh đã tổ chức thực hiện 25 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 55 tập thể, 72 cá nhân; ban tổ chức cấp ủy cấp huyện thực hiện 12 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 21 tập thể, 3 cá nhân; nội dung tập trung việc lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ… Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời chấn chỉnh và yêu cầu cấp ủy, chi bộ, đảng viên khắc phục những hạn chế, yếu kém trong việc duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Các chi bộ đã duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ định kỳ, thực hiện tốt việc chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ; xác định những nội dung trọng tâm để thảo luận trong sinh hoạt; chuẩn bị nội dung dự thảo nghị quyết phiên họp của chi bộ và dự kiến phân công nhiệm vụ cho đảng viên để thực hiện nghị quyết; một số chi bộ có điều kiện đã sao gửi tài liệu, văn bản quan trọng cần phổ biến, quán triệt tới đảng viên để nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến tham gia; nhiều chi bộ đã làm tốt việc lựa chọn nội dung thông tin thời sự, triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên; chủ động phân công nhiệm vụ trong chi ủy nghiên cứu kỹ văn bản, lựa chọn những nội dung chính, liên hệ tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị để quán triệt đến từng đảng viên; từng bước khắc phụ tình trạng dàn trải, không tập trung, hình thức trong việc thông tin thời sự, quán triệt văn bản cấp trên. Sinh hoạt chuyên đề cơ bản đi vào nền nếp, nhiều chi bộ duy trì sinh hoạt chuyên đề mỗi quý một lần; chú trọng việc chuẩn bị nội dung, phân công đảng viên có khả năng biên tập, am hiểu nội dung liên quan đến chuyên đề, họp chi ủy để thống nhất trước khi sinh hoạt, gửi trước cho đảng viên nghiên cứu; quá trình thảo luận dân chủ, thẳng thắn, các đảng viên đã nêu được nhận thức của cá nhân với chuyên đề sinh hoạt, gắn liên hệ với bản thân, đơn vị, chi bộ, địa phương; sau buổi sinh hoạt, chuyên đề được hoàn thiện để tổ chức thực hiện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thực trạng chất lượng sinh hoạt chi bộ của Đảng bộ tỉnh còn một số tồn tại. Chất lượng sinh chi bộ một số nơi chuyển biến chậm, tại một số chi bộ việc lựa chọn nội dung thông tin thời sự còn dàn trải, xác định nhiệm vụ của chi bộ chưa rõ việc, phân công nhiệm vụ cho đảng viên chưa cụ thể, việc triển khai nghị quyết của chi bộ đến Nhân dân có nơi chưa kịp thời. Một số đơn vị chưa chú trọng nắm bắt tình hình tư tưởng đảng viên và Nhân dân, phương pháp tự đánh giá, xếp loại chất lượng buổi sinh hoạt tại một số chi bộ chưa sát. Việc lựa chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề chưa sát với chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, ý kiến tham gia của đảng viên ở cơ sở chưa nhiều. Một số đồng chí lãnh đạo sở, ngành, lãnh đạo chủ chốt huyện, thành phố chưa dự đầy đủ sinh hoạt với đảng ủy cấp xã và dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ khu dân cư theo quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tời gian tới Đảng bộ tỉnh xác định: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, hướng dẫn thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao nhận thức cho cấp ủy, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng, của chi bộ, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy và bí thư chi bộ gắn với công tác chuẩn bị nhân sự đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025, chú trọng tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cấp ủy và bí thư chi bộ đảm bảo hiệu quả, thực chất, sát với yêu cầu thực tiễn. Thực hiện việc rà soát, bổ sung quy chế làm việc của chi bộ cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo từng loại hình, nhất là chi bộ khu dân cư; xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của chi bộ, chi ủy, mỗi cá nhân và mối quan hệ công tác tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị, thôn, bản, tổ dân phố. Tăng cường tổ chức sinh hoạt mẫu theo từng loại hình, phát huy tính sáng tạo, cách làm hay trong sinh hoạt chi bộ. Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy cấp trên và cán bộ được phân công dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ, chú trọng đối với chi bộ khu dân cư, nhất là những nơi còn khó khăn. Tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ./.

Tác giả: Vũ Võ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số 02-TB/HĐ

Thông báo tuyển dụng người vào làm công tác cơ yếu tại Huyện ủy Sìn Hồ năm 2023

lượt xem: 45 | lượt tải:21

Số 729-CV/BTGTU

Công văn v/v tuyên truyền, triển khai Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (Kèm theo Thể lệ Cuộc thi)

lượt xem: 2887 | lượt tải:485

Số 173-KH/BTGTU

Kế hoạch tuyên truyền Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII, Giải báo chí tỉnh Lai Châu về xây dựng Đảng - năm 2023

lượt xem: 2314 | lượt tải:78

Số 171-KH/BTGTU

Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện lịch sử, sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh trong năm 2023 - 2024

lượt xem: 2433 | lượt tải:86

Số 19-CT/TU

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

lượt xem: 3073 | lượt tải:318
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập50
  • Hôm nay0
  • Tháng hiện tại849,750
  • Tháng trước700,931
  • Tổng lượt truy cập22,833,165
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down