Lai Châu đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền

Chủ nhật - 15/05/2022 23:36 919 0
Nhận thức rõ được vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận nói chung, công tác dân vận chính quyền nói riêng đối với công cuộc xây dựng và phát triển của tỉnh, những năm qua Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Lai Châu luôn quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, đặc biệt là từ khi ký kết Chương trình phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy năm 2017. Trước yêu cầu phát triển của tỉnh trong tình hình mới, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh cùng Ban Dân vận Tỉnh ủy xác định tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền.
Phối hợp tổ chức thành công Hội thi dân vận khéo
Phối hợp tổ chức thành công Hội thi dân vận khéo
Công tác dân vận chính quyền góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị; làm tốt công tác dân vận sẽ tạo được sự thống nhất và đồng thuận trong toàn xã hội, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, những năm qua Ban cán sự Đảng UBND tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Tỉnh ủy về công tác dân vận, trong đó đặc biệt chú trọng thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về công tác dân vận chính quyền, với trọng tâm tập trung đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân trong cán bộ, công chức, viên chức các cấp; cụ thể hóa các chủ trương, chính sách và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời những băn khoăn, vướng mắc trong Nhân dân... Đặc biệt, từ năm 2017 Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp về công tác dân vận, công tác dân vận chính quyền tiếp tục được đẩy mạnh đi vào chiều sâu và đạt được những kết quả quan trọng.

Hai bên thường xuyên trao đổi, thông tin theo nội dung chương trình phối hợp; chủ động phối hợp tham mưu cụ thể hóa và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận... về công tác dân vận; phối hợp ban hành Quyết định số 248/QĐ-UBND của UBND tỉnh về quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Phối hợp chặt chẽ trong việc tham mưu Tỉnh ủy ban hành các đề án, quy chế và triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án về công tác dân vận trên địa bàn tỉnh, như: Đề án “Tăng cường công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2015-2020”; Đề án “Tăng cường công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện biên giới, giai đoạn 2016-2020” và Quy chế “mẫu” thực hiện dân chủ trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn huyện, thành phố.

Công tác phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được tăng cường. Cùng với chỉ đạo, định hướng tuyên truyền trên hệ thống truyền thông đại chúng; phối hợp chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, theo phương châm “gần dân sát cơ sở”, tuyên truyền, vận động Nhân dân sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; phòng chống các tai tệ nạn xã hội, đẩy lùi các hủ tục lạc hậu; đấu tranh chống lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, kích động Nhân dân di dịch cư tự do, chia rẽ đoàn kết các dân tộc, giữ vững và ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tham gia thực hiện các chương trình, dự án lớn của địa phương (phát triển kinh tế - xã hội; Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới...). Nhất là đã phối hợp tuyên truyền hiệu quả về cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, chung tay phòng, chống đại dịch Covid-19...

Ban Dân vận, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã phối hợp tham mưu Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh trach cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Công tác cải cách hành chính đạt được những kết quả tích cực, 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được thực hiện tại bộ phận một cửa; giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính trung bình đạt 41,35% so với quy định; chất lượng giải quyết thủ tục hành chính được nâng lên, tỷ lệ trả kết quả trước và đúng hạn đạt trên 99%; chỉ số về cải hành hành chính cấp tỉnh tăng nhanh, năm 2020 xếp thứ 38/63 tỉnh, thành phố, tăng 19 bậc so với năm 2017; chỉ số SIPAS xếp thứ 36 tăng 14 bậc. Phối hợp chặt chẽ trong việc tiếp, đối thoại, xử lý đơn thư của công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, các vụ việc khiếu kiện đông người phức tạp kéo dài. Trong 5 năm (2017 - 2021) toàn tỉnh đã tiếp trên 5.600 lượt với trên 7.600 người bằng 5.234 vụ việc; tiếp nhận và xử lý theo thẩm quyền 69 đơn khiếu nại, tố cáo với 61 vụ việc, đã giải quyết 59 vụ việc đạt 96,72%. Phối hợp thành lập các tổ công tác rà soát, tập trung giải quyết 7/9 vụ việc phức tạp kéo dài. Đồng thời, phối hợp đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào “Nhân dân các dân tộc chung sức xây dựng nông thôn mới”. Từ năm 2017 đến 2021 đã có 1.776 tập thể, 3.308 cá nhân đăng ký thực hiện mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, góp phần thúc đẩy phát triển phong trào sâu rộng trên địa bàn toàn tỉnh, trên các lĩnh vực, nhất là trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới. Trong 5 năm (2017 - 2021), toàn tỉnh đã huy động trên 1.217.000 ngày công, 1.259 m2 đất, trên 5.323 triệu đồng thực hiện xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt năm 2017 đã phối hợp tổ chức thành công Hội thi “Dân vận khéo”. Công tác phối hợp hướng dẫn các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp tạo điều kiện, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện có hiệu quả việc giám sát, phản biện xã hội, tham gia, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền được tăng cường. Trong 5 năm các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp đã tạo điều kiện, phối hợp để Mặt trận Tổ quốc tham gia 109 cuộc giám sát, thực hiện 175 nội dung mang tính phản biện, 468 văn bản tham gia phản biện xã hội, tổ chức 133 hội nghị đối thoại trực tiếp với Nhân dân...

Kết quả trên đã góp phần quan trọng tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Lai Châu phát triển bền vững. Kinh tế phát triển khá, tốc độ tăng GDP bình quân của tỉnh trong giai đoạn 2017 - 2021 đạt 12%; thu ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2021 đạt trên 2.000 tỷ; GRDP thu nhập bình quân đầu người đạt trên 40 triệu đồng; đã có 2 huyện, thành phố và 40 xã hoàn thành và được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, năm 2021 chỉ còn hơn 16%. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững.

Tăng cường phối hợp đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong tình hình mới

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã xác định: “Nâng cao chất lượng công tác dân vận của hệ thống chính trị với phương châm “Gần dân, sát dân, trọng dân, có trách nhiệm với dân”.... Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của chính quyền, các cơ quan nhà nước...”. Cụ thể hóa Nghị quyết Đảng bộ tỉnh và trên cơ sở tổng kết đánh giá Chương trình phối hợp giai đoạn 2017 - 2021, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã thống nhất tiếp tục tăng cường công tác phối hợp đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong tình hình mới, với trọng tâm là: Tiếp tục tham mưu cụ thể hóa, xây dựng các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác dân vận, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; tăng cường đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức công vụ; phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, công chức, viên chức; xây dựng và thực hiện tốt văn hóa công sở, quy tắc ứng xử, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân; thực hiện phong cách “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói”, “nói dân hiểu”, “hướng dẫn dân làm”, “làm dân tin”, khắc phục bệnh thành tích, hành chính, quan liêu xa dân; nâng cao trách nhiệm tiếp công dân, đối thoại với Nhân dân; kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay từ khi mới phát sinh; tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp kéo dài. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt phong trào “Dân vận khéo” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về nhân thức và kỹ năng công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, nhất là cán bộ quản lý, công chức, viên chức được phân công phụ trách công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận nói chung, công tác dân vận chính quyền nói riêng là nhiệm vụ rất quan trọng, tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh, xây dựng tỉnh Lai Châu phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc, đến năm 2045 là tỉnh có kinh tế, xã hội đạt mức trung bình của cả nước./.
 

Tác giả: Trường Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số 02-TB/HĐ

Thông báo tuyển dụng người vào làm công tác cơ yếu tại Huyện ủy Sìn Hồ năm 2023

lượt xem: 48 | lượt tải:21

Số 729-CV/BTGTU

Công văn v/v tuyên truyền, triển khai Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (Kèm theo Thể lệ Cuộc thi)

lượt xem: 2890 | lượt tải:487

Số 173-KH/BTGTU

Kế hoạch tuyên truyền Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII, Giải báo chí tỉnh Lai Châu về xây dựng Đảng - năm 2023

lượt xem: 2315 | lượt tải:79

Số 171-KH/BTGTU

Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện lịch sử, sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh trong năm 2023 - 2024

lượt xem: 2433 | lượt tải:86

Số 19-CT/TU

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

lượt xem: 3076 | lượt tải:319
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập109
  • Hôm nay0
  • Tháng hiện tại849,750
  • Tháng trước700,931
  • Tổng lượt truy cập22,835,466
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down