Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm

Thứ năm - 16/09/2021 03:31 1.397 0
Xác định An toàn thực phẩm (ATTP) có vai trò quan trọng đối với đời sống xã hội, đến sức khỏe con người, sự phát triển giống nòi và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Những năm qua, Lai Châu đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW của Ban Bí thư, ngày 21/10/2011 về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới” qua đó ATTP trên địa bàn luôn được bảo đảm, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân.
Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra ATTP tại cửa hàng kinh doanh trên địa bàn thành phố Lai Châu
Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra ATTP tại cửa hàng kinh doanh trên địa bàn thành phố Lai Châu
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng Chương trình hành động số 29-CTr/TU, ngày 18/01/2012 về thực hiện Chỉ thị số 08; Kế hoạch số 85-KH/TU ngày 31/3/2017 về thực hiện Kết luận số 11-KL/TW ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08. Công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt được chỉ đạo sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở, đã tổ chức 487 hội nghị với 16.121 lượt đảng viên, công chức, viên chức người lao động tham gia học tập (trong đó, đảng viên đạt 87,4%, công chức, viên chức, người lao động đạt 95,8%); 71.111 lượt quần chúng Nhân dân được tham gia học tập.

Đồng thời xác định nội dung ATTP trong Đề án nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống y tế cơ sở giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch 136-KH/TU, ngày 20/3/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới. UBND tỉnh chỉ đạo kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành, tổ liên ngành vệ sinh ATTP. Các địa phương đưa chỉ tiêu, nhiệm vụ ATTP vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và lồng ghép các hoạt động ATTP vào chương trình, kế hoạch của ngành, địa phương hằng năm để tổ chức thực hiện. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đẩy mạnh tuyên truyền ATTP trong các hội nghị báo cáo viên, bản tin, thông báo nội bộ và chỉ đạo các cơ quan truyền thông của tỉnh và đội ngũ báo cáo viên các cấp đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền đến cơ sở.

Bộ máy làm công tác ATTP được kiện toàn, củng cố, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh ATTP cấp tỉnh, 08/08 huyện, thành phố và 106/106 xã, phường, thị trấn đã được thành lập và đi vào hoạt động hiệu quả. Toàn tỉnh có 195 cán bộ lam công tác vệ sinh ATTP, cấp tỉnh: 31 cán bộ (25 chuyên trách, 06 kiêm nhiệm), cấp huyện: 58 cán bộ (31 chuyên trách, 27 kiêm nhiệm), cấp xã: 106 cán bộ (kiêm nhiệm). Hằng năm, ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh ATTP các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn; ban hành quy chế hoạt động, phân công các thành viên theo dõi, giám sát các hoạt động ATTP theo quy định.

Chú trọng thông tin, tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các doanh nghiệp, hộ gia đình và mỗi người dân đối với vấn đề an toàn thực phẩm; sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội vào công tác ATTP. Ban Chỉ đạo liên ngành các cấp, các sở, ban, ngành được giao nhiệm vụ công tác ATTP đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông, thường xuyên xây dựng các chuyên mục, phóng sự, cập nhật đăng tải kịp thời các thông tin tuyên truyền về ATTP nhằm phổ biến sâu rộng đến từng người dân, đặc biệt là các nhóm đối tượng sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Hằng năm tổ chức các lớp tập huấn cho các nhóm đối tượng trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý, tập huấn kiến thức cho người tiêu dùng thực phẩm; các địa phương, đơn vị đưa nội dung tuyên truyền ATTP lồng ghép vào các buổi tập huấn, nói chuyện chuyên đề, các phong trào xây dựng đời sống văn hóa mới, xây dựng nông thôn mới… Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền công tác đảm bảo an toàn thực phẩm theo kế hoạch phối hợp số 2333/KH/UBND-UBMTTQ ngày 21/11/2016, giữa UBND tỉnh với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh về việc thực hiện chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020.

Công tác phối hợp liên ngành được tăng cường thông qua Ban Chỉ đạo vệ sinh ATTP các cấp, qua đó đã giúp UBND cùng cấp chỉ đạo, điều phối các hoạt động bảo đảm ATTP của các ngành, đoàn thể, địa phương trong toàn tỉnh. Công tác thanh kiểm tra được chú trọng, hàng năm các cấp tổ chức 3 đợt thanh tra, kiểm tra liên ngành vào các dịp Tết Nguyên đán - Lễ hội Xuân, Tháng hành động vì an toàn thực phẩm, Tết Trung thu. Các sở, ngành được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về ATTP thành lập các đoàn thanh, kiểm tra chuyên ngành, tổ chức thanh, kiểm tra giám sát thường xuyên. Từ năm 2011 đến nay từ cấp tỉnh, huyện, xã đã thành lập được trên 3.300 lượt đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành vệ sinh ATTP với trên 58.118 lượt cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể; tỷ lệ cơ sở đạt tiêu chuẩn điều kiện ATTP, đến năm 2021 đạt tỷ lệ 87,3%, tỷ lệ cơ sở không đạt chiếm 12,7%. Có 2.625 cơ sở bị phạt tiền với tổng số 2.764 triệu đồng.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích Nhân dân xây dựng các mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn quản lý ATTP tiên tiến vào sản xuất, chế biến, nhiều sản phẩm nông lâm thủy sản bước đầu đã hình thành việc liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm an toàn điển hình như gạo Séng Cù, gạo Tẻ râu, chanh leo, cá, chè... có 01 mô hình chợ thí điểm đảm bảo ATTP tại chợ đầu mối tỉnh Lai Châu.

Tuy nhiên, vấn đề ATTP của tỉnh vẫn còn một số hạn chế: Công tác tuyên truyền, triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh về ATTP của một số cấp ủy, chính quyền chưa sâu sắc, chưa toàn diện; công tác quản lý nhà nước về ATTP ở một số nơi còn lỏng lẻo. Tình trạng sử dụng chất cấm trong sản xuất nông nghiệp, trong bảo quản và chế biến thực phẩm, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng còn diễn ra ở một số nơi; việc quản lý và sử dụng thực phẩm ở một số bếp ăn tập thể, việc kiểm soát, ngăn chặn các sản phẩm thực phẩm không rõ nguồn gốc có nơi chưa chặt chẽ; hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo, tổ công tác liên ngành về ATTP ở một số nơi chưa cao.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả lãnh đạo ATTP trong thời gian tới, Tỉnh ủy xác định: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trong Chỉ thị số 08-CT/TW, Kết luận số 11-KL/TW và các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của Tỉnh ủy về ATTP gắn với Luật an toàn thực phẩm. Tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của ATTP đối với sức khoẻ con người, sự phát triển giống nòi. Củng cố, kiện toàn đội ngũ thanh tra, kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm, nâng cao năng lực hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh ATTP từ tuyến tỉnh đến cơ sở, bảo đảm hoạt động phù hợp với Luật An toàn thực phẩm. Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao, áp dụng rộng rãi các mô hình VietGAP; khuyến khích các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, phân phối thực phẩm an toàn. Tăng cường đầu tư nguồn lực, đảm bảo kinh phí và các điều kiện cho công tác quản lý nhà nước về ATTP. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra việc sử dụng hoá chất, chất phụ gia trong sản xuất nông nghiệp, trong sản xuất, chế biến, bảo quản thực phẩm; ngăn chặn và kiểm soát chặt chẽ hàng thực phẩm nhập lậu, hàng giả, gian lận thương mại. Xử lý nghiêm những hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về ATTP./.

Tác giả: Vũ Võ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 348 | lượt tải:43

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2067 | lượt tải:71

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3107 | lượt tải:1139

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3146 | lượt tải:429

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3388 | lượt tải:498
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập79
  • Hôm nay18,064
  • Tháng hiện tại536,165
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,297,931
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down