Tăng cường phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thứ năm - 30/09/2021 21:03 3.407 0
Trước yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo sự ổn định và phát triển của tỉnh trong tình hình mới, Đảng ủy Công an tỉnh đã tăng cường sự phối hợp với các huyện ủy, thành ủy trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân địa bàn cơ sở và đạt được những kết quả tích cực.
 Đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ký kết Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với các huyện ủy, thành ủy ngày 15/6/2021
 Đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ký kết Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với các huyện ủy, thành ủy ngày 15/6/2021
Là tỉnh vùng cao biên giới, địa bàn rộng, địa hình chia cắt phức tạp, điều kiện kinh tế, xã hội tại một số địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới còn nhiều khó khăn; tình hình an ninh trật tự tại một số địa bàn, tình trạng xuất, nhập cảnh có lúc, có nơi diễn biến phức tạp; các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo đẩy mạnh hoạt động chống phá, chia rẽ khối đoàn kết các dân tộc… Để đảm bảo sự ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thời gian qua Đảng ủy Công an tỉnh đã tăng cường sự phối hợp với các huyện ủy, thành ủy lãnh đạo công tác an ninh trật tự trên các địa bàn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là ngày 15/6/2021vừa qua Đảng ủy Công an tỉnh đã ký Quy chế phối hợp với các huyện ủy, thành ủy trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân ở địa bàn cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Mặc dù mới được ký kết song nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của Quy chế, cấp ủy các cấp đã bám sát nội dụng, chức năng, nhiệm vụ trong Quy chế, tích cực quán triệt và triển khai thực hiện với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, hiệu quả, đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng.

Chủ động phối hợp làm tốt công tác tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy về đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, nắm bắt tình hình và giải quyết các vấn đề, vụ việc liên quan đến an ninh trật tự ngay tại địa bàn cơ sở. phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong công tác tuyên truyền, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng phối hợp với các ban, ngành triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh, giải quyết các vấn đề phát sinh về an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác phòng ngừa xã hội mà nòng cốt là phong trào “Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm và quản lý, giáo dục, giúp đỡ người phạm tội trong gia đình, ở địa bàn dân cư”, gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.

Trong công tác bảo đảm an ninh Quốc gia đã phối hợp chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền biên giới Quốc gia. Chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với lực lượng Biên phòng nắm tình hình, bảo đảm ổn định an ninh trật tự khu vực biên giới; tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật về biên giới đất liền. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, chủ động nắm và tham mưu giải quyết ổn định các vụ việc tôn giáo nổi cộm ngay tại cơ sở. Kịp thời ngăn chặn, bóc gỡ, vô hiệu hóa các đối tượng có biểu hiện tuyên truyền lôi kéo lập “Nhà nước Mông”. Các huyện ủy, thành ủy quan tâm chỉ đạo các ban, ngành chức năng phối hợp với lực lượng công an giải quyết kịp thời, ổn định các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, di cư tự do, tranh chấp, khiếu kiện xảy ra trên địa bàn. Phối hợp chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ tại các cơ quan, địa phương, đơn vị.

Đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội, cấp ủy các cấp tiếp tục chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, đề án của Trung ương, của Tỉnh ủy, các chương trình quốc gia về phòng, chống tội phạm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó đã phát hiện, điều tra khám phá nhiều vụ án về tội phạm hình sự, tham nhũng, kinh tế, ma túy, môi trường, không để tồn tại các ổ nhóm tội phạm hình sự, tụ điểm về tệ nạn xã hội, gây bức xúc trong dư luận; điều tra làm rõ 43/44 vụ, bắt giữ 64 đối tượng liên quan đến phạm pháp hình sự, thu giữ nhiều vật chứng có liên quan; đặc biệt điều tra làm rõ 100% các vụ trọng án; phát hiện 36 vụ việc vi phạm pháp luật về môi trường. Tăng cường phối hợp chỉ đạo công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; các quy định về phòng cháy, chữa cháy; công tác quản lý các đối tượng có án phạt tù ngoài xã hội. Phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo thực hiện Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân.

Phối hợp chỉ đạo đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ). Xây dựng và duy trì hiệu quả 34 mô hình tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; nhân rộng 488 mô hình quần chúng tự quản và khu dân cư về an ninh trật tự, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đẩy mạnh công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, từ tháng 6 - 9/2021 đã phối hợp tham mưu Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm tỉnh ra quyết định công nhận 9 xã đưa ra khỏi diện trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự.

Công tác phối hợp xây dựng lực lượng công an ở địa bàn cơ sở được tăng cường. Tiếp tục chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đống Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và các phong trào của địa phương phát động. Tăng cường phối hợp công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên trong lực lượng Công an cấp huyện và cấp xã. Tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; quan tâm về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho lực lượng công an xã…

Kết quả trên đã góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng Lai Châu ổn định và phát triển.

Tuy nhiên, bên cạnh đó công tác phối hợp cũng còn những hạn chế. Việc phối hợp giữa các cấp, các ngành, các lực lượng có lúc, có việc chưa chặt chẽ và đồng bộ; công tác phối hợp tuyên truyền, vận động quần chúng hiệu quả chưa cao; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc một số nơi còn hình thức; công tác nắm tình hình có nơi, có lúc chưa thật chủ động do đó việc xử lý một số vụ, việc phức tạp xảy ra còn lúng túng. Công tác trao đổi thông tin liên quan đến an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân giữa các cấp ủy chưa kịp thời, chưa thường xuyên…

Để khắc phục những tồn tại hạn chế trên, thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp trong thời gian tới, Đảng ủy Công an tỉnh và các huyện ủy, thành ủy thống nhất xác định tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm: Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung Quy chế phối hợp. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ Đảng ủy Công an tỉnh và các huyện ủy, thành ủy cụ thể hóa Quy chế thành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Tăng cường phối hợp thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, đề án của Trung ương, của tỉnh về công tác bảo đảm an ninh trật tự giai đoạn 2021 - 2025. Tập trung rà soát, xây dựng, bổ sung và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch, phương án xử lý tình huống phức tạp về an ninh trật tự; đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động quần chúng, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc; đổi mới trao đổi thông tin, đánh giá, dự báo tình hình liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự biên giới. Đẩy mạnh phối hợp chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm tham gia công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh trật tự. Xác định phương hướng, đề ra nhiệm vụ, giải pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường toàn diện cho Công an cấp huyện, cấp xã. Lãnh đạo, chỉ đạo và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng cho Công an xã. Thường xuyên tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm một cách khách quan, toàn diện các mặt công tác, tạo sự đồng thuận cao giữa Đảng ủy Công an tỉnh và các huyện ủy, thành ủy.

Tập trung phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh Quốc gia; công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng lực lượng Công an ở địa bàn cơ sở…

Từ những kết quả đạt được, kinh nghiệm rút ra trong quá trình phối hợp thời gian qua và những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đã được xác định, nhất định Đảng ủy Công an tỉnh và các huyện ủy, thành ủy sẽ thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân ở địa bàn cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần xây dựng Lai Châu ổn định, phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc, đến năm 2045 là tỉnh có kinh tế, xã hội đạt mức trung bình của cả nước./.


 

Tác giả: Ngọc Dung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 921 | lượt tải:111

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2452 | lượt tải:74

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3673 | lượt tải:1246

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3705 | lượt tải:507

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3979 | lượt tải:595
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập71
  • Hôm nay22,476
  • Tháng hiện tại799,517
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,561,283
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down