Thực hiện hiệu quả Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư góp phần giảm nghèo bền vững

Thứ năm - 24/11/2022 18:37 776 0
Nhận thức rõ được tầm quan trọng của việc thực hiện tốt tín dụng chính sách xã hội góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo. Trong năm 2022 mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng tỉnh Lai Châu đã quán triệt và triển khai có hiệu quả Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và đạt được nhưng kết quả rất tích cực.
Nhiều hộ dân sử dụng hiệu quả vốn vay tín dụng chính sách xã hội đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu
Nhiều hộ dân sử dụng hiệu quả vốn vay tín dụng chính sách xã hội đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu
Bước vào năm 2022, mặc dù còn gặp không ít khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19, thời tiết diễn biến phức tạp; giá cả các mặt hàng tăng cao... tác động đến đời sống, sản xuất của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền các cấp, nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức, triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp với tinh thần quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trong đó, tập trung quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hiện tín dụng chính sách xã hội, nhất là đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 3449/KH-UBND ngày 25/10/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân, nhất là các đối tượng thụ hưởng nắm bắt, để được tiếp cận nguồn vốn chính sách xã hội, góp phần vào giảm nghèo nhanh và bền vững. Kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, chính quyền các cấp trong việc thực hiện điều tra, rà soát, bổ sung đối tượng đủ điều kiện vay vốn tín dụng chính sách theo quy định, đảm bảo kịp thời và đúng đối tượng; nhất là, đã triển khai thực hiện tín dụng chính sách thực hiện các chương trình cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ; phân bổ kế hoạch vốn tín dụng chính sách, chỉ đạo việc cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát hoạt động cho vay gắn với kiểm tra thực hiện kế hoạch của huyện, thành phố về tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT), NHCSXH tỉnh đã kịp thời phân giao, điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng để tổ chức triển khai thực hiện, phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn tín dụng ưu đãi phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Nhân dân trên địa bàn; đồng thời ban hành các quyết định phân bổ chỉ tiêu nguồn vốn thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triền kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ Chương trình. UBND các huyện, thành phố, Ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp tích cực tham mưu với cấp có thẩm quyền ban hành, sửa đổi bổ sung các quy chế liên quan đến hoạt động của NHCSXH tỉnh, huyện về quản lý sử dụng nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương, tạo điều kiện cho NHCSXH mở rộng huy động nguồn lực từ các cá nhân, tổ chức và xã hội; tham mưu việc chuyển nguồn vốn từ ngân sách địa phương để ủy thác cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.

 Các sở, ngành tỉnh đã chủ động tham mưu rà soát các nguồn vốn, ủy thác sang NHCSXH tỉnh; thực hiện điều tra, rà soát xác định và bổ sung danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo theo đúng quy định, tạo thuận lợi cho NHCSXH tỉnh giải ngân cho vay. Đồng thời, trong quá trình xây dựng chính sách, các đề án liên quan đến giảm nghèo, giải quyết việc làm, phát triển kinh tế - xã hội, quan tâm lồng ghép các chính sách hỗ trợ sản xuất đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng khó khăn. Chỉ đạo các tổ chức hội, thôn, bản làm tốt công tác rà soát nhu cầu vay vốn, bình xét vay vốn, kiểm tra sử dụng vốn vay, đôn đốc thu nợ, thu lãi đến hạn trên địa bàn. Bố trí địa điểm giao dịch, công khai các nội dung về tín dụng chính sách tới Nhân dân; tăng cường giám sát, bố trí lực lượng trực đảm bảo an toàn an ninh tại các phiên giao dịch tại xã, giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận, thụ hưởng nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước được đầy đủ, kịp thời, thuận tiện.

Công tác phối hợp của chính quyền địa phương các cấp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp tham gia thực hiện tín dụng chính sách xã hội được đặc biệt coi trọng. Ủy ban nhân dân tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn trong việc nâng cao trách nhiệm, thực hiện chức năng giám sát cộng đồng với thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã phát huy vai trò trong phối hợp với NHCSXH, các đơn vị liên quan thực hiện có hiệu quả việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp Nhân dân; tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội trong việc triển khai các chương trình tín dụng chính sách xã hội, qua đó nâng cao hiệu quả giám sát cộng đồng, toàn dân; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị trong hướng dẫn, bình xét đối tượng vay vốn đảm bảo công khai, dân chủ gắn kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, hướng dẫn người vay sử dụng vốn có hiệu quả; lồng ghép thực hiện chương trình vay vốn với các chương trình, dự án của các tổ chức chính trị - xã hội... qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động chuyển tải nguồn vốn tín dụng chính sách của các Tổ Tiết kiệm và Vay vốn. Kết quả, dự ước đến 31/12/2022, dư nợ cho vay thông qua ủy thác tại các tổ chức chính trị - xã hội đạt trên 3.131 tỷ đồng, chiếm 99,36% trên tổng dư nợ, với 1.413 tổ tiết kiệm và vay vốn, số khách hàng dư nợ 51.066 hộ; tỷ lệ nợ quá hạn thông qua cho vay ủy thác tại các tổ chức chính trị - xã hội chỉ chiếm 0,11%. Cùng với đó, các địa phương cũng chủ động cân đối nguồn ngân sách hằng năm trình HĐND cùng cấp ủy thác nguồn vốn sang NHCSXH để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Kết quả, dự ước đến 31/12/2022, nguồn vốn ủy thác của địa phương đạt  trên 131 tỷ đồng, tăng hơn 25 tỷ so với năm 2021, hoàn thành 100% kế hoạch.

Cấp ủy, chính quyền các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc lồng ghép, phối hợp giữa chính sách tín dụng ưu đãi của nhà nước với các chính sách khuyến nông, khuyến lâm, khuyến công, khuyến ngư, chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng mô hình sản xuất, kinh doanh theo hướng tập trung phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Nhiều mô hình kinh tế được tổ chức cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác tham gia mang lại hiệu quả cao, như: Mô hình trồng cây chanh leo, chăn nuôi đại gia súc, trồng cây Mắc Ca; các dự án trồng rừng sản xuất; hay các mô hình kinh tế trang trại trồng cây ăn quả cho giá trị kinh tế cao; giữ gìn và phát triển các làng nghề truyền thống tại các thôn, bản,....

Chương trình tín dụng chính sách xã hội năm 2022 theo tinh thần Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đạt được những kết quả tích cực. Tổng dư nợ đến 31/12/2022 ước đạt trên 3.151 tỷ đồng, tăng hơn 609 tỷ so với năm 2021, đạt 100% kế hoạch được giao; chất lượng tín dụng được nâng lên, tổng nợ xấu ước chiếm 0,12% tổng dư nợ, giảm 0,05% so với năm 2021, qua giám sát việc cho vay đều đảm bảo đúng đối tượng; việc sử dụng vốn vay của các các hộ gia đình được vay vốn đúng mục đích và khá hiệu quả, nhiều hộ gia đình sử dụng rất hiệu quả. Qua đó đã góp phần quan trọng vào thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm 3,7%, vượt 0,6 điểm% so với kế hoạch; các huyện nghèo giảm 5%, vượt 0,2 điểm% so với kế hoạch, cao hơn 0,7 điểm% so với năm 2021.

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo nhanh và bền vững trong thời gian tới, tỉnh Lai châu xác định cần tập trung tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 40- CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; Kế hoạch số 3449/KH-UBND ngày 25/10/2021 của UBND tỉnh Lai Châu về triển khai thực hiện Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 của Thủ Tướng Chính phủ. Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của NHCSXH tỉnh, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền các chính sách của Nhà nước nói chung, chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác tới Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra giám sát triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội; kịp thời phát hiện và xử lý những sai sót và xử lý nợ rủi ro theo quy định./.

Tác giả: Trường Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 926 | lượt tải:111

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2454 | lượt tải:74

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3678 | lượt tải:1248

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3710 | lượt tải:507

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3985 | lượt tải:595
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập149
  • Hôm nay25,624
  • Tháng hiện tại802,665
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,564,431
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down