Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ năm - 16/04/2020 10:39 841 0
Nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội; cổ vũ, động viên toàn xã hội phát huy tinh thần cách mạng, phấn khởi, lạc quan, tích cực thi đua thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Ngày 10/4/2020, Tiểu ban Tuyên truyền và Phục vụ Đại hội ban hành Kế hoạch số 01-KH/TBTT&PV về tổ chức các hoạt động tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Biên tập trân trọng giới thiệu những nội dung chính của kế hoạch.
1. Trước thời gian diễn ra Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh

- Đấu tranh, phản bác quan điểm, thông tin sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng trên internet, mạng xã hội.

+ Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và Truyền chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

+ Thời gian thực hiện: thường xuyên.

- Mở chuyên mục “Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025”.

+ Cơ quan thực hiện: Báo Lai Châu, Đài PT-TH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh, Trang TTĐTTU chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

+ Thời gian thực hiện: thường xuyên.

- Tổ chức phát động phong trào thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

+ Cơ quan thực hiện: Các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh.

+ Thời gian thực hiện: Từ tháng 4 - 12/2020.

- Phát động hưởng ứng các cuộc thi tìm hiểu về các kỳ đại hội của Đảng, nội dung văn kiện Đại hội XIII của Đảng và các phong trào thi đua chào mừng đại hội (do Trung ương tổ chức).

+ Cơ quan thực hiện: MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh.

+ Thời gian thực hiện: Thực hiện theo sự chỉ đạo của Trung ương.

- Tuyên truyền, công bố các dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và ý kiến đóng góp của các tổ chức, cán bộ, đảng viên, nhân dân vào dự thảo văn kiện.

+ Cơ quan thực hiện: Báo Lai Châu, Đài PT-TH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh, Trang TTĐTTU chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

+ Thời gian thực hiện: Từ tháng 4 - 10/5/2020.

- Tổ chức phát động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật ca ngợi Đảng, Bác Hồ, những thành tựu của đất nước nói chung, Lai Châu nói riêng.

+ Cơ quan thực hiện: Hội VH-NT tỉnh.

+ Thời gian thực hiện: Từ tháng 4 - 12/2020.

- Tổ chức hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tuyên truyền về Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh; Biên soạn và phát hành Tờ gấp “Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 20205.

+ Cơ quan thực hiện: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

+ Thời gian thực hiện: Tháng 8/2020.

- Xây dựng phim tài liệu “Lai Châu - thành tựu 5 năm xây dựng và phát triển (2015 - 2020)”, thời lượng 25 - 30 phút; Xây dựng các phóng sự chuyên đề (4 - 5 phóng sự), mỗi phóng sự từ 5 - 10 phút.

+ Cơ quan thực hiện: Đài PT-TH tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

+ Thời gian thực hiện: hoàn thành 15/8/2020.

- Xây dựng toàn bộ nội dung ma két trang trí, tuyên truyền phục vụ Đại hội (đường phố, trong hội trường, phòng họp thảo luận...).

+ Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

+ Thời gian thực hiện: hoàn thành 30/8/2020.

- Tổ chức họp báo thông tin, tuyên truyền về Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh.

+ Cơ quan thực hiện: Tiểu ban Truyên truyền và Phục vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan báo chí tỉnh, báo chí Trung ương thường trú tại tỉnh.

+ Thời gian thực hiện: ngày 08/9/2020.

- Chuẩn bị bài: dâng hương phòng thờ Bác Hồ; viếng nghĩa trang liệt sỹ tỉnh; phát biểu của các cháu thiếu nhi chào mừng Đại hội; dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Lai Châu; dâng hương, hoa tại Khu di tích lịch sử Bản Lướt.

+ Cơ quan thực hiện: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh đoàn.

+ Thời gian thực hiện: hoàn thành 25/9/2020.

- Tổ chức tuyên truyền cổ động (băng zôn, pa nô, áp phích, khẩu hiệu, thông tin lưu động...) tại thành phố và trung tâm các huyện.

+ Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các huyện, thành phố.

+ Thời gian thực hiện: trước, trong và sau Đại hội 10 ngày.

- Tổ chức triển lãm ảnh về kết quả sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

+ Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các huyện, thành phố.

+ Thời gian thực hiện: Trước ngày diễn ra Đại hội 10 ngày.

- Tổ chức trang trí khánh tiết trong hội trường phục vụ Đại hội.

+ Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh.

+ Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước khi diễn ra Đại hội 5 ngày.

- Tổ chức Phòng báo chí cung cấp thông tin về Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh.

+ Cơ quan thực hiện: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh.

+ Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước Đại hội 03 ngày và trong suốt quá trình diễn ra Đại hội (trực, cung cấp thông tin).

- Chỉ đạo thực hiện việc treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại khu dân cư và công sở.

+ Cơ quan thực hiện: Các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

+ Thời gian thực hiện: Trước Đại hội 10 ngày và sau Đại hội 05 ngày.
                                                                                                                     
- Chỉnh trang đô thị, khu dân cư xanh, sạch, đẹp.

+ Cơ quan thực hiện: Các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

+ Thời gian thực hiện: Trước Đại hội 05 ngày.
         
- Tổ chức các chương trình văn hóa - văn nghệ, thể thao chào mừng Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh.

+ Cơ quan thực hiện: Các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

+ Thời gian thực hiện: Trước hoặc sau khi kết thúc Đại hội.

- Tổ chức gắn biển các công trình chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV (nếu có).

+ Cơ quan thực hiện: Các huyện, thành phố.

+ Thời gian thực hiện: Trước Đại hội Đảng bộ tỉnh 5 ngày.

2. Trong thời gian diễn ra Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh

- Ra số báo đặc biệt "Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025”.

+ Cơ quan thực hiện: Báo Lai Châu.

+ Thời gian thực hiện: trong ngày đầu tiên diễn ra Đại hội.

- Tổ chức Truyền hình trực tiếp “Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025” tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh.

+ Cơ quan thực hiện: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

+ Thời gian thực hiện: Trong thời gian diễn ra Đại hội.

- Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam; các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại tỉnh đưa tin về Đại hội (khai mạc, bế mạc).

+ Cơ quan thực hiện: Đài PT-TH tỉnh chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại tỉnh.

+ Thời gian thực hiện: Trong thời gian diễn ra Đại hội.

- Đài truyền thanh - truyền hình các huyện, thành phố tiếp sóng trực tiếp của Đài PT-TH tỉnh về Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh.

+ Cơ quan thực hiện: Các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với Đài PT-TH tỉnh.

+ Thời gian thực hiện: Trong thời gian diễn ra Đại hội.

- Tổ chức đội Thiếu niên tiền phong chào mừng Đại hội.

+ Cơ quan thực hiện: Tỉnh đoàn chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

+ Thời gian thực hiện: Buổi khai mạc Đại hội.

- Dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử Bản Lướt.

+ Cơ quan thực hiện: Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Huyện ủy Than Uyên.

+ Thời gian thực hiện: Trước ngày diễn ra Đại hội.

- Tổ chức các hoạt động: viếng nghĩa trang liệt sỹ; dâng hương phòng thờ Bác Hồ; dâng hoa Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Lai Châu.

+ Cơ quan thực hiện: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy.

+ Thời gian thực hiện: Trước khi diễn ra Đại hội.

- Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội (30 phút).

+ Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

+ Thời gian thực hiện: Trước khi khai mạc Đại hội.

3. Sau Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh

- Tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội (thời lượng 01h30 phút).

+ Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

+ Thời gian thực hiện: Ngay sau khi Đại hội kết thúc.

- Ra số báo chào mừng thành công Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh.

+ Cơ quan thực hiện: Báo Lai Châu chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

+ Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội kết thúc.

- Phát hành Tờ gấp “Chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025”.

+ Cơ quan thực hiện: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy.

+ Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội kết thúc.

- Tổ chức hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh thông báo nhanh về kết quả Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh.

+ Cơ quan thực hiện: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

+ Thời gian thực hiện: Tháng 10/2020 (sau khi Đại hội kết thúc).

- Công bố toàn văn Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

+ Cơ quan thực hiện: Báo Lai Châu, Đài PT-TH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh, Trang TTĐTTU chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

+ Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội kết thúc.

- Tuyên truyền, công bố các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và ý kiến đóng góp của các tổ chức, cán bộ, đảng viên, nhân dân vào dự thảo văn kiện.

+ Cơ quan thực hiện: Báo Lai Châu, Đài PT-TH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh, Trang TTĐTTU chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

+ Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/10/2020 - 15/11/2020.

- Công bố toàn văn Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

+ Cơ quan thực hiện: Báo Lai Châu, Đài PT-TH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh, Trang TTĐTTU chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

+ Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội XIII của Đảng kết thúc./.

Tác giả bài viết: Đức Hiếu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số: 1468/UBND-VX

Công văn về việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa và "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng Covid-19

lượt xem: 609 | lượt tải:146

Số 77-KH/TU

Kế hoạch triển khai Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021-2025

lượt xem: 332 | lượt tải:12

Số 839-CV/TU

Công văn về phối hợp triển khai Chương trình Chắp cánh tương lai cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh Lai Châu

lượt xem: 1917 | lượt tải:505

Số 831-CV/TU

Công văn về việc đặt tượng cá nhân hay công trình tưởng niệm cá nhân khác tại Nghĩa trang liệt sỹ

lượt xem: 1915 | lượt tải:597
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

  • Đang truy cập: 89
  • Hôm nay: 2,786
  • Tổng lượt truy cập: 7,535,261
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down