Chi bộ Phòng Văn hóa huyện Than Uyên phát huy vai trò nêu gương người đứng đầu thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Thứ năm - 02/04/2020 10:38 1.197 0
Quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chi bộ phòng Văn hóa huyện Than Uyên đã triển khai thực hiện nghiêm túc và phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện Chỉ thị, đạt được những kết quả tích cực.
Lưu giữ, bảo tồn văn hóa truyền thống (múa khèn) dân tộc Mông
Lưu giữ, bảo tồn văn hóa truyền thống (múa khèn) dân tộc Mông
Chi bộ Văn hóa (Đảng bộ huyện Than Uyên) có 9 đảng viên trên tổng số 14 cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan. Để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cơ quan. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, Ban chi ủy đã cụ thể hóa thành các kế hoạch thực hiện phù hợp với điều kiện, đặc thù của cơ quan cả dài hạn và ngắn hạn. Trong đó, kế hoạch dài hạn xác định rõ nội dung, biện pháp thực hiện cả giai đoạn (2016 - 2020); kế hoạch ngắn hạn được xây dựng gắn với nội dung chuyên đề hằng năm.

Xác định hai nội dung đột phá để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị: (1) “Cán bộ lãnh đạo, quản lý đề cao trách nhiệm nêu gương, đổi mới phong cách làm việc sâu sát, quyết liệt, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành, gương mẫu rèn luyện, giữ vững phẩm chất đạo đức, lối sống”; (2) “Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có phương pháp làm việc khoa học, tôn trọng pháp luật, kỷ cương, tận tụy, trách nhiệm, nỗ lực phấn đầu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”. Xây dựng quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ và niêm yết ngay tại nơi làm việc. Phân công các đồng chí trong Ban chi ủy phụ trách từng nội dung, đôn đốc triển khai thực hiện; quán triệt và thực hiện nghiêm Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Vai trò nêu gương của các đồng chí trong Ban chi ủy, lãnh đạo cơ quan, trưởng các đoàn thể trong thực hiện Chỉ thị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” đã được phát huy, nhất là trong việc học tập các chuyên đề; xây dựng và thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện; thực hiện chuẩn mực đạo đức công vu, đạo đức nghề nghiệp.
 
Ban Chi ủy đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Mimh vào hoạt động thường xuyên của chi bộ, cơ quan; tổ chức nghiêm túc việc học tập chuyên đề hằng năm, chuyên đề quý; thường xuyên đánh giá việc thực hiện nội dung chuyên đề quý đã được học, việc thực hiện nội dung cam kết, quy định chuẩn mực đạo đức trong các kỳ sinh hoạt chi bộ hằng tháng, qua đó đã nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và thực thi nhiệm vụ. Đặc biệt, các đồng chí giữ cương vị lãnh đạo trong cơ quan đã phát huy tốt vai trò nêu gương từ việc học tập các chuyên đề, đến xây dựng và thực hiện cam kết tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống, xác định rõ nội dung, phương hướng phấn đấu, biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra sau kiểm điểm của năm trước; thường xuyên bám sát nội dung đột phá đã được Ban Chi ủy xác định, cụ thể hóa vào trong hoạt động của chi bộ, cơ quan và trong thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao; tự học, tự nghiên cứu nâng cao chuyên môn nghiệp vụ; đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành hoạt động của chi bộ, cơ quan...

Cùng với đó, Ban Chi ủy chú trọng công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng viên trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Thực hiện việc giám sát thường xuyên đối với đảng viên thông qua hoạt động, sinh hoạt của chi bộ, cơ quan; hằng năm đã tiến hành từ 01 đến 02 cuộc kiểm tra, giám sát đối với đảng viên trong thực hiện Chỉ thị và việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, việc chấp hành các quy định của Đảng đối với đảng viên. Đồng thời, quan tâm làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng, từ năm 2017 đến năm 2019 chi bộ đã đề nghị cấp trên khen thưởng và biểu dương, khen thưởng 25 đảng viên tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kịp thời phê bình, nhắc nhở đối với những đảng viên thực hiện chưa nghiêm, chưa tốt.
 
Những kết quả trên đã góp phần quan trọng tạo sự đoàn kết, thống nhất trong chi bộ; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cơ quan trong việc tự giác tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu vượt khó vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Qua đánh giá, phân xếp loại đảng viên trong 3 năm của chi bộ (2017 - 2019), 100% xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Chất lượng tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương quản lý các hoạt động văn hóa và phát triển văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch trên địa bàn huyện được nâng lên. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của huyện có sự phát triển, nhất là việc lưu giữ, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc, thông qua việc thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ cộng đồng, thể dục, thể thao trong các ngày lễ, tết, chào mừng các ngày kỷ niệm, lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước, của địa phương, đặc biệt là “Tết độc lập - ngày 02/9” hằng năm...; hoạt động văn nghệ quần chúng được chú trọng có nhiều chuyển biến tích cực, đến nay 100% xã, thị trấn trên địa bàn có đội văn nghệ hoạt động thường xuyên, mang đậm bản sắc văn hóa của các dân tộc. Đồng thời, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Phòng Văn hóa bám sát nhiệm vụ, sự kiện chính trị của địa phương, chủ động làm tốt công tác tuyên truyền. Hằng năm xây dựng hằng trăm lượt pano, áp phích, băng zôn khẩu hiệu; tổ chức các hoạt động thông tin lưu động hướng về cơ sở, vùng sâu, vùng xa tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chính quyền địa phương đến nhân dân các dân tộc trong huyện. Qua đó, đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc; thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện đã đề ra.

Để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan Chi bộ Văn hóa huyện Than Uyên xác định: Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát huy tốt vai trò của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt người đứng đầu trong việc thực hiện. Tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; thực hiện tốt nội dung đột phá; quy định chuẩn mực đạo đức công vụ; xây dựng hình ảnh người cán bộ văn hóa nhân văn, liêm khiết, tận tụy, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong thi hành Điều lệ Đảng; thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và những quy định đối với đảng viên, nhất là việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của đảng viên./.

Tác giả: Thanh Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số 615-CV/BTGTU

Công văn v/v tuyên truyền công tác Hội Người cao tuổi năm 2023

lượt xem: 9 | lượt tải:2

Số 152-KH/TU

Kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

lượt xem: 40 | lượt tải:7

Số 1712-KH/HVCTQG

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023

lượt xem: 293 | lượt tải:64

Số 1228-CV/TU

Công văn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

lượt xem: 1379 | lượt tải:394

Số 04-TB/HĐ

Thông báo kết quả chấm thi kỳ thi nâng ngạch công chức trong cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022

lượt xem: 888 | lượt tải:88
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập56
  • Hôm nay19,508
  • Tháng hiện tại26,814
  • Tháng trước964,480
  • Tổng lượt truy cập19,064,279
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down