KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII ĐẢNG BỘ TỈNH (Bài 1)

Thứ năm - 26/09/2013 10:09 353 0
Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ tỉnh (nhiệm kỳ 2010 - 2015) đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm là “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, tập trung phát triển kinh tế, nâng cao dân trí, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đưa Lai Châu cơ bản ra khỏi tình trạng kém phát triển”. Trong đó, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ luôn là nhiệm vụ hàng đầu.
Việc đào tạo trung cấp lý luận chính trị đã góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng của các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh.
Việc đào tạo trung cấp lý luận chính trị đã góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng của các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh.
Bài 1: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ

Là tỉnh vùng cao biên giới, khi chia tách, thành lập, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp, tỷ lệ đói nghèo cao và đội ngũ cán bộ còn thiếu về số lượng và yếu về chất lượng. Dù nhận được rất nhiều sự quan tâm của Đảng và Nhà nước và nhiều nguồn lực đầu tư khác, song Lai Châu vẫn là một trong những địa phương nghèo nhất cả nước.

Bước bào nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, tỉnh ta đã đề ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, quan tâm củng cố các chi, đảng bộ ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm toàn khóa. Để đạt được mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết đề ra, Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo xây dựng và thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả “Đề án nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị giai đoạn 2010 - 2015”.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên gắn với xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trở thành nhiệm vụ cấp bách, được ưu tiên hàng đầu. Theo đó, các chi, đảng bộ trực thuộc đã cụ thể hóa bằng các chương trình, hành động phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị. 

 

Tính đến hết năm 2012 toàn tỉnh đã thành lập mới 147 chi bộ thôn, bản, 90 chi bộ trường học và 36 chi bộ trạm y tế. Toàn Đảng bộ có 1.046/1.129 thôn, bản có chi bộ riêng; kết nạp 3.926 đảng viên; qua đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hàng năm bình quân có 65% tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh, trên 90% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Như vậy, sau khi thực hiện đề án, công tác xây dựng Đảng đã cơ bản đạt chỉ tiêu Nghị quyết mà Đảng bộ tỉnh đề ra. 
Nhìn chung, công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức viên chức các cơ quan đảng, nhà nước, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, tăng cả về số lượng, chất lượng và được kiện toàn theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả. Nhiều chủ trương, quan điểm, giải pháp lớn của Trung ương về công tác đào tạo cán bộ được cụ thể hóa thành quy chế, quy định và được triển khai tương đối đồng bộ ở các khâu như: quản lý, đánh giá, tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ và chính sách cán bộ, trong đó công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển cán bộ có những chuyển biến tích cực. 
6
 
Học sinh người dân tộc là lực lượng chính trong tương lai để tạo nguồn cán bộ, 
kết nạp đảng viên ở các địa phương.

Đến hết năm 2012, tổng số cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh tăng lên 20.130 người, trong đó cán bộ, công chức có trình độ đại học và trên đại học chiếm 60%, viên chức có trình độ đại học và trên đại học chiếm 22,1%; cán bộ, công chức có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên chiếm 29,3%, viên chức có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên là 2,67%.

Nét nổi bật trong công tác phát triển Đảng của tỉnh thời gian qua là hầu hết các tổ chức cơ sở đảng đã chú trọng khâu nắm và tạo nguồn đảng viên mới. Đặc biệt, từ các phong trào thi đua yêu nước hằng năm, các đơn vị, địa phương phát hiện những nhân tố tích cực của các tổ chức đoàn thể, như công đoàn, đoàn thanh niên, phụ nữ, nông dân và các hội nghề nghiệp khác… để giới thiệu cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp.
 
Trong quá trình theo dõi, tạo nguồn quy hoạch, các cấp ủy đảng luôn chú ý tính liên tục, gắn với việc nâng cao chất lượng đảng viên mới theo hướng trẻ hóa, phát triển đảng viên nữ và đảng viên người dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa. Ngoài ra, việc kết nạp đảng viên mới thời gian qua còn được tập trung vào các đối tượng cán bộ mới là giáo viên, học sinh, sinh viên các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn. Nhờ đó, trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ trong đảng viên không ngừng được nâng lên.

 
7
Gần dân, sát cơ sở đã góp phần củng cố hệ thống chính trị, tạo niềm tin trong nhân dân 
về đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Việc quy hoạch cán bộ các cấp được rà soát, bổ sung kịp thời, đến nay tỉnh đã hoàn thành việc xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020. Để có được nguồn cán bộ có chất lượng, thời gian qua các cấp ủy luôn quan tâm chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ, đảng viên. 

Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU về tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011 - 2015, từ năm 2010 đến nay tỉnh đã cử 313 đồng chí đi đào tạo, bồi dưỡng tại các lớp cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh (Hà Nội) và chương trình liên kết mở tại Trường Chính trị tỉnh. Ngoài ra, có 832 cán bộ học trung cấp lý luận chính trị do Trường Chính trị tỉnh mở và liên kết với các Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thị mở để nâng cao nhận thức về chính trị tư tưởng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

Cùng với đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, công tác đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cũng được tỉnh đầu tư đúng mức khi tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho 9.789 đồng chí. Qua đào tạo, bồi dưỡng đã góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Những kết quả đạt được trong phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên trong nửa đầu nhiệm kỳ đã phần nào đáp ứng đáp ứng yêu cầu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ. 

Kết quả trên đã khẳng định tính đúng đắn trong việc tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh và sự nỗ lực phấn đấu của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể nhân dân; tạo tiền đề để Đảng bộ tỉnh tiếp tục lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nửa sau nhiệm kỳ.

Kính mời quý độc giả cùng các đồng chí đón đọc Bài 2: Đột phá nông nghiệp và phát triển kinh tế vùng

Tác giả bài viết: Bích Phương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số: 17/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2021-2022

lượt xem: 336 | lượt tải:9

Số: 3600/UBND-VX

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trong trong hoạt động cộng đồng tập trung đông người nhằm phục hồi du lịch và phát triển kinh tế xã hội

lượt xem: 755 | lượt tải:44

Số: 130/TB-UBND

Thông báo tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2021

lượt xem: 853 | lượt tải:36

Số: 3505/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu" năm 2022

lượt xem: 908 | lượt tải:9
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down