Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng cán bộ, đảng viên cấp xã

Chủ nhật - 20/10/2013 10:11 389 0
Sau 2 năm thực hiện Quyết định số 534-QĐ/TU, ngày 24/10/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về ban hành Đề án nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2011 - 2015 đã đạt được những kết quả nổi bật.
Cán bộ, đảng viên đã gần dân, sát dân, nhướng dẫn, vận động nhân dân phát triển sản xuất (Ảnh: Thế Thành)
Cán bộ, đảng viên đã gần dân, sát dân, nhướng dẫn, vận động nhân dân phát triển sản xuất (Ảnh: Thế Thành)
Các cấp ủy, tổ chức đảng đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, tạo sự đồng thuận, thống nhất của cán bộ, đảng viên. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bước chuyển biến tích cực; chất lượng quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được nâng lên; nội dung, phương thức hoạt động từng bước đổi mới, theo hướng phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng ở cơ sở; chất lượng nghị quyết khi ban hành bảo đảm ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện, phân công rõ trách nhiệm trong triển khai thực hiện. Công tác kết nạp đảng viên, phát triển tổ chức đảng được quan tâm, chất lượng đảng viên mới kết nạp được nâng lên; một số tổ chức đảng yếu kém đã vươn lên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

Công tác cán bộ bảo đảm tính đồng bộ, dân chủ, công khai hơn; đa số cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức từng bước được nâng lên cả về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và năng lực thực tiễn. Việc tuyển dụng, bố trí cán bộ, công chức cơ bản phù hợp với vị trí việc làm; công tác nhận xét, đánh giá cán bộ được thực hiện theo định kỳ, bảo đảm khách quan, dân chủ. 

Công tác quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở từng bước phát huy hiệu quả, năng động hơn trong việc cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từng bước đổi mới; tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh; nhiều phong trào lớn do Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát động đã đem lại hiệu quả thiết thực.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện Đề án còn bộc lộ một số hạn chế, khuyết điểm: Công tác quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Đề án ở một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa thực sự sâu sắc, chưa tạo được chuyển biến rõ nét về nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên; thiếu quyết liệt trong chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của không ít tổ chức đảng còn nhiều hạn chế. Nội dung, phương thức hoạt động còn lúng túng; tình trạng lấn sân, lạm quyền hoặc buông lỏng vai trò lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền cơ sở còn diễn ra.
Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, tổ chức đảng một số nơi chuyển biến chưa thật sự rõ nét; đấu tranh tự phê bình và phê bình còn e dè nể nang, còn biểu hiện ngại va chạm; việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên ở một số nơi còn hình thức, chạy theo thành tích, đánh giá chưa đúng thực chất.

Công tác kết nạp đảng viên ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức hoặc chạy theo số lượng, chưa chú trọng đến chất lượng, một số đảng viên sau khi kết nạp thiếu tu dưỡng, rèn luyện, vi phạm kỷ luật Đảng. Phát triển chi bộ ở các thôn, bản một số nơi còn thiếu tính bền vững; số thôn, bản, trường học, trạm y tế chưa có chi bộ đảng còn nhiều.

Quy hoạch cán bộ một số nơi còn tình trạng cục bộ, khép kín, chưa gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng; cán bộ, công chức chưa qua đào tạo chiếm tỷ lệ cao (47,1% chưa được đào tạo về chuyên môn; 35,5% chưa được đào tạo lý luận chính trị); thiếu cán bộ giỏi. Năng lực, trình độ của một số cán bộ, đảng viên chưa đáp ứng được với yêu cầu, nhiệm vụ.

Chính quyền cơ sở một số nơi còn lúng túng trong chỉ đạo, điều hành, vẫn còn tình trạng bao biện làm thay, thụ động, trông chờ, ỷ lại vào sự chỉ đạo của cấp trên. Nội dung, hình thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể một số nơi chậm đổi mới, chưa tập hợp được đông đảo đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân tham gia các hoạt động ở cơ sở.

 
01 Phuc Than
Một buổi kiểm tra tình hình công tác tư tưởng, chính trị tại Đảng bộ xã Phúc Than, huyện Than Uyên (Ảnh: Lê Công)

Để triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu của Đề án từ nay đến năm 2015, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã chỉ rõ các cấp uỷ, tổ chức đảng tập trung thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp sau:

(1) Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở xã, phường, thị trấn; rà soát các chỉ tiêu khó đạt để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành vào năm 2015.

(2) Chỉ đạo cấp uỷ, tổ chức cơ sở đảng sửa đổi, bổ sung và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; duy trì và thực hiện có nền nếp chế độ sinh hoạt định kỳ, nội dung sinh hoạt phải cụ thể, thiết thực; phân công rõ trách nhiệm cho cấp uỷ viên và đảng viên thực hiện nghị quyết.

(3) Tuyển dụng công chức phải phù hợp với vị trí việc làm, ưu tiên tuyển dụng con em người dân tộc ở cơ sở. Nhận xét, đánh giá cán bộ theo hướng mở rộng dân chủ, khách quan, lấy hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ để đánh giá năng lực của cán bộ. Làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, gắn quy hoạch với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, chú trọng đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước... Tiếp tục thực hiện tốt việc điều động, luân chuyển cán bộ về cơ sở, tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân, khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín trong bố trí cán bộ. 

(4) Quan tâm chăm lo đẩy mạnh công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên, phát triển tổ chức đảng, nhất là ở những thôn, bản, trường học, trạm y tế chưa có chi bộ đảng; kết nạp đảng viên phải đảm bảo chất lượng, khắc phục tình trạng chạy theo số lượng, hẹp hòi, không tích cực kết nạp đảng viên. Tập trung củng cố hệ thống chính trị cơ sở gắn với củng cố tổ chức đảng yếu kém; xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, thực sự là hạt nhân chính trị ở cơ sở.

(5) Tiếp tục thực hiện tốt phương châm hướng về cơ sở; tăng cường công tác phối hợp, giúp đỡ của các cấp, các ngành, nhất là vai trò, trách nhiệm của cấp ủy viên, cán bộ được phân công phụ trách địa bàn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giúp đỡ cơ sở tự phấn đấu vươn lên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ cấp trên, xử lý kịp thời, nghiêm minh tổ chức đảng, đảng viên vi phạm./.

Tác giả bài viết: Đặng Quang Chung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số: 17/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2021-2022

lượt xem: 423 | lượt tải:9

Số: 3600/UBND-VX

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trong trong hoạt động cộng đồng tập trung đông người nhằm phục hồi du lịch và phát triển kinh tế xã hội

lượt xem: 856 | lượt tải:52

Số: 130/TB-UBND

Thông báo tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2021

lượt xem: 945 | lượt tải:39

Số: 3505/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu" năm 2022

lượt xem: 996 | lượt tải:9
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down