Tiếp tục quan tâm củng cố hệ thống chính trị cơ sở

Thứ tư - 25/03/2015 09:21 349 0
Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) và Đề án 534-QĐ/TU của Tỉnh ủy về "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở xã, phường, thị trấn", hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, nhất là năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của nhiều tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn tỉnh có bước chuyển biến tích cực.
Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN cho công chức, viên chức tại huyện Than Uyên năm 2014 (ảnh: TP)
Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN cho công chức, viên chức tại huyện Than Uyên năm 2014 (ảnh: TP)
Chất lượng học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được nâng lên; nội dung, phương thức hoạt động của cấp ủy từng bước đổi mới, theo hướng phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng ở cơ sở; chất lượng nghị quyết ban hành cơ bản bảo đảm tính toàn diện, phù hợp với thực tiễn; công tác cán bộ, công tác kết nạp đảng viên, thành lập tổ chức đảng, củng cố tổ chức đảng yếu kém đạt kết quả tích cực. Quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở từng bước phát huy hiệu quả trong việc cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từng bước được đổi mới; tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, quần chúng Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh; nhiều phong trào thi đua do Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phát động đã đem lại hiệu quả thiết thực.

Tuy nhiên, hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở còn những hạn chế, yếu kém: Việc quán triệt, học tập chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và cấp mình ở một số đảng bộ xã, phường, thị trấn chưa thực sự sâu sắc, chưa tạo được chuyển biến rõ nét về nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên; thiếu quyết liệt trong chỉ đạo tổ chức thực hiện; phân công cấp ủy viên theo dõi, giám sát thực hiện nghị quyết chưa cụ thể; vai trò của người đứng đầu cấp uỷ chưa thực sự được phát huy. Một số đảng bộ xây dựng quy chế làm việc còn chung chung, không xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm của tập thể và từng thành viên cấp ủy; quản lý, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức chưa chặt chẽ. Thực hiện chế độ sinh hoạt ở một số đảng ủy chưa đi vào nền nếp, nội dung, hình thức sinh hoạt còn biểu hiện hình thức, nghị quyết ban hành còn chung chung. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức chưa được quan tâm đúng mức; đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên còn biểu hiện hình thức. Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, ban thường vụ, thường trực đảng ủy, điều hành của chính quyền cơ sở một số nơi còn yếu, thiếu chủ động, thiếu tính quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội một số xã còn yếu, thiếu chủ động trong việc nắm tình hình Nhân dân.
 
4 3 15
Lãnh đạo xã Mường Mít - Than Uyên tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến Nhân dân bản Mường (ảnh: TP)

Để tiếp tục xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, Tỉnh uỷ đã yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X), Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở xã, phường, thị trấn; Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ương và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”; tạo sự chuyển biến căn bản nhận thức của cấp uỷ, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở. 

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, sâu sát công tác chuẩn bị văn kiện, công tác nhân sự ban chấp hành, ban thường vụ, thường trực đảng ủy các xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhân sự HĐND, UBND nhiệm kỳ 2016 - 2021, đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, năng lực, tín nhiệm và cơ cấu; gắn công tác chuẩn bị nhân sự với việc luân chuyển, bố trí, sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ. 

Các cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ đảng cơ sở tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết; lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng - anh ninh, xử lý các vấn đề phát sinh, khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào tập thể và cấp trên. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức, sinh hoạt đảng, đề cao tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên; giữ vững đoàn kết trong tập thể cấp uỷ, tổ chức đảng. 

 
5 3 15
Cán bộ, đoàn viên thanh niên xã Thu Lũm (Mường Tè) 
làm đường dân sinh (ảnh: AT)

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". Tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội theo hướng: gần dân, trọng dân, hiểu dân. 

Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 01/10/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Các huyện, thành phố tập trung rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức; xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ, công chức cấp xã giai đoạn 2015 - 2020 đảm bảo chi tiết, rõ đối tượng, chuyên môn cần đào tạo, bồi dưỡng; chủ động phối hợp với cơ quan chức năng của tỉnh tập trung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, chuẩn hóa về trình độ văn hóa, chuyên môn và bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác. Tăng cường luân chuyển cán bộ về cơ sở để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo quy hoạch, đồng thời để rèn luyện năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý điều hành của bộ máy, cán bộ, công chức cơ sở. Đẩy mạnh công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên, thành lập tổ chức đảng, phấn đấu đến hết quý II năm 2015, 100% thôn, bản, trường học, trạm y tế có chi bộ đảng độc lập. Có biện pháp chỉ đạo cơ sở tăng cường công tác quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ cho đảng viên phù hợp với loại hình tổ chức đảng và năng lực, sở trường để đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời những cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ cơ sở củng cố nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở. Tập trung củng cố tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị cơ sở trước và sau đại hội đảng bộ cơ sở; củng cố nâng cao năng lực hoạt động của cấp ủy, ban thường vụ, thường trực đảng ủy, năng lực chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện của chính quyền cơ sở, năng lực hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cơ sở./.

Tác giả bài viết: Thúy Vân - Văn phòng Tỉnh ủy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số: 17/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2021-2022

lượt xem: 424 | lượt tải:9

Số: 3600/UBND-VX

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trong trong hoạt động cộng đồng tập trung đông người nhằm phục hồi du lịch và phát triển kinh tế xã hội

lượt xem: 857 | lượt tải:52

Số: 130/TB-UBND

Thông báo tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2021

lượt xem: 946 | lượt tải:39

Số: 3505/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu" năm 2022

lượt xem: 997 | lượt tải:9
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down