Ngành tuyên giáo Đảng bộ tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2019

Thứ năm - 17/01/2019 23:23 977 0
Năm 2018, với chủ đề “Tiếp tục đổi mới, tăng cường kỷ cương, bám sát thực tiễn, chủ động - sáng tạo, tham mưu đúng, trúng, kịp thời”, bám sát chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh uỷ và nhiệm vụ chính trị của địa phương, hệ thống tuyên giáo các cấp đã chủ động tham mưu cấp ủy ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng, triển khai nhiệm vụ tuyên truyền đảm bảo kịp thời, hiệu quả.
Đ/c Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2018
Đ/c Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2018
Năm 2018, toàn ngành đã chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án 241 của Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; lãnh, chỉ đạo việc học tập chuyên đề từng quý gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong toàn Đảng bộ. Tham mưu lãnh, chỉ đạo, định hướng các cơ quan tư tưởng - văn hóa tỉnh, hệ thống tuyên giáo (tuyên huấn) trong toàn Đảng bộ xây dựng hướng dẫn (kế hoạch) và tổ chức các hoạt động tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, sự kiện kỷ niệm của đất nước, địa phương, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước. 

Chủ động đổi mới nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội, tập trung vào những địa bàn phức tạp, nhạy cảm, những vấn đề đang được dư luận quan tâm; quan tâm, củng cố, kiện toàn, đảm bảo đủ số lượng, đúng cơ cấu thành phần; chất lượng hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu, cung cấp kịp thời thông tin, định hướng nội dung hoạt động tuyên truyền miệng trong toàn Đảng bộ. Hoạt động báo chí bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các cơ quan báo chí đã thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, Luật Báo chí, xuất bản… Tăng cường vai trò chỉ đạo trong việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ. Hoạt động văn hóa, văn nghệ tiếp tục có sự đổi mới, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của các tầng lớp nhân dân, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương…

Năm 2019, ngành Tuyên giáo tiếp tục thực hiện chủ đề: “Tiếp tục đổi mới, tăng cường kỷ cương, bám sát thực tiễn, chủ động - sáng tạo, tham mưu đúng, trúng, kịp thời”, bám sát sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường phối hợp, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, trọng tâm là phối hợp tốt với các cơ quan liên quan tham mưu có chất lượng các nội dung chuẩn bị dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIV Đảng bộ tỉnh và văn kiện đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Làm tốt công tác tham mưu tuyên truyền, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tiếp tục tham mưu có hiệu quả việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trọng tâm là tổ chức học tập chuyên đề năm 2019... Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 60-KH/BTGTU, ngày 10/5/2013 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền, đấu tranh phản bác các luận điệu lợi dụng tôn giáo tuyên truyền đạo trái pháp luật, tuyên truyền thành lập “Nhà nước Mông”. Tiếp tục hướng dẫn, sưu tầm, nghiên cứu tư liệu, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương, lịch sử truyền thống các ban, ngành, đoàn thể tỉnh. Chủ động tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo, phối hợp, theo dõi, hướng dẫn, đánh giá tình hình hoạt động văn hóa, văn nghệ, công tác khoa giáo của Đảng bộ theo đúng định hướng chính trị của Trung ương, của tỉnh, chú trọng hơn nữa tính chính trị của từng vấn đề, lĩnh vực; dự báo những tình huống có thể phát sinh trong xây dựng, ban hành chính sách, triển khai các đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở từng lĩnh vực, địa bàn; kịp thời phát hiện những vấn đề bức xúc trong dư luận xã hội, đề xuất xử lý kịp thời; tham mưu các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm thiểu tác hại của thiên tai ở từng địa bàn, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, phòng tránh cháy nổ, thực hiện tốt công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, giải quyết việc làm...

Phát biểu giao nhiệm vụ tại Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 vào ngày 11/01/2019, đồng chí Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị ngành tuyên giáo trong năm 2019 cần phải khắc phục những hạn chế đã nêu trong báo cáo nhất là những hạn chế về chất lượng học tập quán triệt, tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; việc nắm, dự báo tình hình diễn biến tư tưởng, tâm trạng và dư luận xã hội ở một số địa phương chưa kịp thời và việc phối hợp nắm và xử lý tình hình một số vụ việc nảy sinh tại cơ sở còn chậm; việc đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội còn chưa kịp thời; sự phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với các cơ quan quản lý Nhà nước có lúc, có việc chưa chặt chẽ, chất lượng, hiệu quả hoạt động phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc còn hạn chế. 

Đồng thời, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ: các cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo, tập trung vào những vấn đề thiết thực với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ sở; thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Chỉ đạo kịp thời nắm tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân dân các dân tộc, những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, phát sinh, tiềm ẩn phức tạp để kịp thời định hướng tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của xã hội không để các phần tử xấu, thế lực thù địch lợi dụng kích động gây phức tạp tình hình; thực hiện nghiêm quy chế đối thoại, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, đẩy mạnh phát triển văn hóa, văn nghệ, thể thao. 

Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo, đồng thời chủ động triển khai, thực hiện các nhiệm vụ tuyên giáo; chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tuyên giáo vừa có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, hiểu biết thực tiễn, tâm huyết, trách nhiệm trong công việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tăng cường quản lý định hướng cung cấp thông tin cho báo chí, truyền thanh, truyền hình, hướng trọng tâm hoạt động của báo chí tuyên truyền về chú trọng nghị quyết của Đảng, của Tỉnh ủy, chính sách pháp luật, hiệu quả thực hiện nghị quyết, chính sách pháp luật, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, địa phương, cơ sở, phát hiện, tuyên truyền gương điển hình trên các lĩnh vực, tạo sự lan tỏa trong xã hội./.
 

Tác giả: Cảnh Võ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số 729-CV/BTGTU

Công văn v/v tuyên truyền, triển khai Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (Kèm theo Thể lệ Cuộc thi)

lượt xem: 2848 | lượt tải:464

Số 173-KH/BTGTU

Kế hoạch tuyên truyền Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII, Giải báo chí tỉnh Lai Châu về xây dựng Đảng - năm 2023

lượt xem: 2312 | lượt tải:76

Số 171-KH/BTGTU

Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện lịch sử, sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh trong năm 2023 - 2024

lượt xem: 2430 | lượt tải:86

Số 19-CT/TU

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

lượt xem: 3039 | lượt tải:307

Số 615-CV/BTGTU

Công văn v/v tuyên truyền công tác Hội Người cao tuổi năm 2023

lượt xem: 3269 | lượt tải:81
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập48
  • Hôm nay18,531
  • Tháng hiện tại806,756
  • Tháng trước700,931
  • Tổng lượt truy cập22,785,533
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down