Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quyết tâm xây dựng Lai Châu ngày càng phát triển

Thứ hai - 08/09/2014 09:06 291 0
Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại và kính yêu của dân tộc Việt Nam, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Trước lúc đi xa, Người đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta một bản Di chúc thiêng liêng, bất hủ.
Đó là những lời dặn cuối cùng của Bác đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cho cả các thế hệ người Việt Nam mai sau. 45 năm qua, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là ánh sáng soi đường cho cách mạng Việt Nam, những nội dung cơ bản, những quan điểm cốt yếu trong Di chúc thể hiện sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, vạch hướng phát triển cho cách mạng Việt Nam.

Tình cảm của Bác Hồ đối với nhân dân cả nước nói chung, đối với đồng bào, nhân dân Lai Châu nói riêng thật sâu nặng. Tháng 12 năm 1953, nhân giải phóng thị trấn Lai Châu, Bác Hồ đã gửi thư thăm hỏi, động viên đồng bào và cán bộ Lai Châu. Thư Bác dặn đồng bào phải đoàn kết thân ái giúp đỡ nhau; ra sức tăng gia sản xuất để mọi người được ấm no; cán bộ thì phải thật sự gần gũi giúp đỡ nhân dân, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết...

Thực hiện Di chúc và thư Bác gửi, trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Lai Châu đã khắc phục khó khăn, cùng nhân dân cả nước vượt qua thách thức, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ cách mạng trong từng giai đoạn. Ngay sau khi Bác đi xa, thực hiện Chỉ thị số 173-CT/TW ngày 29/9/1969 của Bộ Chính trị (khoá III), Lai Châu đã thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với tinh thần “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”, Đảng bộ, quân và dân Lai Châu tập trung phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời huy động sức người, sức của góp phần chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam, cùng với cả nước hoàn thành Di nguyện của Người: Đánh thắng giặc Mỹ xâm lược giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau khi đất nước hoàn toàn thống nhất, Lai Châu đã thực hiện việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân. Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo, huy động sức mạnh của toàn dân, toàn quân, nhanh chóng khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế. Đặc biệt, từ sau chia tách, thành lập tỉnh năm 2004 đến nay, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, phát huy nội lực, tranh thủ thời cơ xây dựng tỉnh phát triển khá toàn diện trên các lĩnh vực: 

Trong công tác xây dựng Đảng, thấm nhuần lời dặn của Người “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, phải thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân”. Đảng bộ Lai Châu luôn coi đây là nhiệm vụ then chốt, đã lãnh đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) Khoá VIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tự phê bình và phê bình, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07/11/2006, Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết quả trong các năm qua, nhất là sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI đã củng cố nhiều tổ chức cơ sở Đảng yếu kém, nhiều vấn đề bức xúc được giải quyết, chất lượng hoạt động của chi, đảng bộ được nâng lên; công tác chính trị tư tưởng có nhiều tiến bộ nhất là đổi mới và nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết và xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết được nâng lên rõ rệt; nhận xét, đánh giá cán bộ, đảng viên thực chất hơn; hằng năm đã có hàng trăm tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác; ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vô cảm trước bức xúc của nhân dân.

Thực hiện lời dạy của Người “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”, Đảng bộ tỉnh luôn quan tâm chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo. Hệ thống, quy mô trường, lớp, cấp học, ngành học được đầu tư, mở rộng và phát triển nhanh. Năm học 2013 - 2014, số trường học, giáo viên tăng hơn 2 lần, học sinh, sinh viên tăng 1,7 lần so với năm học 2003 - 2004; chất lượng dạy và học được nâng lên, tỉnh đã đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi năm 2009, cơ bản đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Các trường chuyên nghiệp, dạy nghề được thành lập, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực; hướng nghiệp, dạy nghề cho thế hệ trẻ.

Chú trọng xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xứng đáng là cánh tay đắc lực và đội hậu bị tin cậy của Đảng. Hoạt động giáo dục chính trị, đạo đức công dân trong các trường học, các tổ chức đoàn và tổ chức thanh thiếu niên được triển khai nghiêm túc; thúc đẩy các phong trào “lập thân, lập nghiệp”, “thanh niên tình nguyện”, “tuổi trẻ giữ nước”… Qua đó, nâng cao được tính tích cực, tinh thần tập thể, ý thức tự giác, tính sáng tạo, ham học hỏi của đoàn viên, thanh niên.

Đối với nhiệm vụ “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hoá, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của Nhân dân”, theo lời Bác dặn, trong từng giai đoạn cách mạng, Đảng bộ đã xây dựng kế hoạch cụ thể để lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội. Tích cực động viên Nhân dân các dân tộc phát huy truyền thống đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, để đến hôm nay Lai Châu đạt được những thành tựu rất đáng tự hào: Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, bình quân đạt 13%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu nhập bình quân đầu người năm 2013 tăng 5,6 lần, thu ngân sách địa phương tăng 18 lần so với năm 2004. Sản xuất nông, lâm nghiệp phát triển khá toàn diện, đảm bảo an ninh lương thực; đã hình thành các vùng cây công nghiệp lớn như chè, cao su, đến nay diện tích cây cao su toàn tỉnh đạt trên 12.000 ha, diện tích chè đạt trên 3.300 ha. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ có bước phát triển khá; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư xây dựng với tốc độ khá nhanh, nhất là hệ thống giao thông, điện, thông tin liên lạc, trường học, bệnh viện và các công trình công cộng. Công tác di dân tái định cư các công trình thuỷ điện Sơn La, Lai Châu, Huổi Quảng, Bản Chát gắn với xây dựng nông thôn mới đạt kết quả khá, đã hoàn thành di chuyển cho hơn 10.000 hộ tái định cư. Văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, bình quân giảm từ 6 đến 7 %/năm. Quốc phòng, an ninh và đối ngoại được tăng cường, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Tuy nhiên, qua 45 năm thực hiện Di chúc, 61 năm thực hiện thư Bác gửi đồng bào và cán bộ Lai Châu, chúng ta vẫn còn có những hạn chế, thiếu sót chưa đúng với ý nguyện của Người. Trong xây dựng Đảng, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng có lúc, có nơi, có việc chưa bám sát thực tiễn. Một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu ý thức học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống. Một số tổ chức Đảng chưa phát huy vai trò là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới. Kinh tế - xã hội phát triển nhưng chưa thực sự bền vững; hệ thống kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư song chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Sự chuyển biến trên một số lĩnh vực xã hội có mặt còn chậm, thiết chế văn hóa nhiều nơi vẫn còn nghèo nàn. Đời sống một bộ phận đồng bào ở vùng cao, biên giới còn nhiều khó khăn. Tình hình trật tự, an toàn xã hội còn tiềm ẩm nhân tố phức tạp.

Phát huy kết quả đã đạt được, để tiếp tục thực hiện tốt Di chúc và thư Bác gửi cho đồng bào, cán bộ Lai Châu, trong những năm tới Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc Lai Châu cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; với mục tiêu tạo sự chuyển biến rõ nét hơn nữa trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đoàn kết thống nhất, gắn bó mật thiết với nhân dân, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. 

Hai là, quan tâm đầu tư, chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo; tập trung thực hiện thật tốt Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Đảng “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Chăm lo hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng, hướng nghiệp cho thế hệ trẻ, phát huy tính chủ động, sáng tạo của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Ba là, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; cải thiện rõ rệt hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội; đẩy mạnh khai thác hợp lý, có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh để phát triển các ngành kinh tế. Tăng cường quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống đường giao thông.

Bốn là, tập trung nâng cao trình độ dân trí, phát triển nguồn nhân lực bằng việc đa dạng hoá các chương trình đào tạo, gắn đào tạo với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, công tác y tế, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân. Tiếp tục đẩy nhanh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo nhanh và bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các dân tộc.

Năm là, tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong mọi tình huống; xây dựng khu vực phòng thủ và xây dựng thế trận an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc; không để xảy ra điểm nóng, phức tạp về an ninh, trật tự; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia gắn với xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. 

Sáu là, tăng cường mở rộng quan hệ đối ngoại; tiếp tục củng cố, phát triển quan hệ hợp tác với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và 3 tỉnh Bắc Lào. Quảng bá hình ảnh Việt Nam và tiềm năng của Lai Châu để thu hút đầu tư, phát triển du lịch, dịch vụ. Chủ động ngăn ngừa các tác động tiêu cực phát sinh trong quá trình hội nhập.

45 năm thực hiện Di chúc, 61 năm thực hiện thư Bác gửi, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu đã giành được những thắng lợi hết sức to lớn. Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi soi sáng con đường mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. Mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân Lai Châu nguyện đóng góp hết sức mình để thực hiện ước nguyện cuối cùng của Người: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”./.

Tác giả bài viết: Lò Văn Giàng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thông báo số 764-TB/BTCTU, ngày 15/7

Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện

lượt xem: 549 | lượt tải:96

Vị trí truyển dụng theo Thông báo 764-TB/BT

Vị trị tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện

lượt xem: 386 | lượt tải:55

ĐCTT

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

lượt xem: 702 | lượt tải:21

Kế số 210-KH/TU, ngày 29 tháng 6 năm 2019 v

Kế hoạch của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

lượt xem: 6048 | lượt tải:621
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down