Lai Châu thực hiện tốt Chỉ thị của Bộ Chính về đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ tư - 05/09/2018 14:43 465 0
Xác định đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng - sự kiện có ý nghĩa trọng đại đối với đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, Tỉnh ủy Lai Châu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức đại hội đảm bảo thiết thực, hiệu quả, chất lượng, an toàn, tiết kiệm; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc.
Bám sát Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Chỉ thị trong cấp ủy, cán bộ, đảng viên; ban hành kế hoạch, chỉ đạo các cơ quan tham mưu xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tuyên truyền, nhân sự cấp ủy, nội dung quy trình đại hội, bảo vệ chính trị nội bộ, nhân sự ủy ban kiểm tra các cấp; thành lập các tiểu ban giúp việc đại hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; các cấp ủy phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ, ban chấp hành chỉ đạo, kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội các cấp; thành lập các tổ công tác, trưng tập cán bộ hướng dẫn, giúp cơ sở chuẩn bị và tiến hành đại hội; giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh ngay ở cơ sở. Việc chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp theo hướng thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, không phô trương, hình thức; phát huy dân chủ, trí tuệ, giữ vừng nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương, đảm bảo tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng. Đại hội đảng bộ các cấp thực hiện theo đúng 04 nội dung đã nêu trong Chỉ thị số 36-CT/TW, trong đó có 01 chi bộ cơ sở tiến hành đại hội với 03 nội dung (không bầu cấp ủy).

Các dự thảo văn kiện được chuẩn bị sớm, công phu, kỹ lưỡng, thảo luận nhiều lần trong tiểu ban, trong cấp ủy, tổ chức lấy ý kiến tham gia rộng rãi của các cấp, các ngành, cán bộ hưu trí, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, ý kiến tham gia của các ban, bộ, ngành Trung ương (đối với cấp tỉnh), ý kiến đóng góp tại đại hội cấp dưới và ý kiến chỉ đạo của ban thường vụ cấp ủy cấp trên; nội dung báo cáo chính trị bám sát tình hình của địa phương, đơn vị, đánh giá toàn diện thực hiện nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực, nêu bật những việc đã làm được, chưa làm được, tìm ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, mục tiêu, xác định rõ nhiệm vụ và giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị để tiếp tục lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ tới. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy thể hiện được tính nghiêm túc, thẳng thắn trong tự phê bình và phê bình của tập thể ban chấp hành, ban thường vụ; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI một số vẩn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay được xây dựng đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc. Trong đại hội, đoàn chủ tịch đại hội điều hành đảm bảo dân chủ, cởi mở, dành nhiều thời gian cho đại biểu thảo luận, tham gia ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình đại hội; các ý kiến tham gia thảo luận nhìn chung được chuẩn bị kỹ, có chất lượng, đoàn chủ tịch tiếp thu tối đa các ý kiến để bổ sung hoàn chỉnh các dự thảo văn kiện. Dự thảo nghị quyết đại hội đã thể hiện đầy đủ các nội dung quan trọng của báo cáo chính trị, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp sát với yêu cầu của địa phương, cơ quan, đơn vị; tại đại hội, đoàn chủ tịch tiếp thu, giải trình, được đại hội biểu quyết thông qua; sau đại hội được hoàn thiện ban hành kịp thời, đúng quy định.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác nhân sự cấp ủy đảm bảo kỹ lưỡng, đúng nguyên tắc, quy định, quy trình, công tâm, khách quan; phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể cấp ủy và cán bộ, đảng viên; việc lựa chọn nhân sự cấp ủy các cấp đảm bảo tiêu chuấn về lập trường tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sổng, năng lực, uy tín, trình độ học vấn, chuyên môn, lý luận chính trị và sức khỏe theo quy định. Cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 cơ bản đảm bảo cơ cấu về độ tuổi, nữ, dân tộc: Cấp cơ sở: cấp ủy viên tham gia lần đầu: 895 đồng chí, chiếm 32,05%; dưới 35 tuổi: 887 đồng chí, chiếm 31,76%; nữ 511 đồng chí, chiếm 18,3%; người dân tộc thiểu số 1.331 đồng chí, chiếm 47,67%; độ tuổi bình quân 40 tuổi. Cấp trên cơ sở: cấp ủy viên tham gia lần đầu 129 đồng chí, chiếm 31,54%; dưới 35 tuổi: 58 đồng chí, chiếm 14,18% (tăng 3,18% so với nhiệm kỳ trước); nữ 68 đồng chí, chiếm 16,62% (tăng 4,6% so với nhiệm kỳ trước); người dân tộc thiểu số 146 đồng chí, chiếm 35,69% (tăng 4% so với nhiệm kỳ trước); độ tuổi bình quân 44,2 tuổi. Cấp tỉnh: cấp ủy viên tham gia lần đầu là 9 đồng chí, chiếm 18%; dưới 40 tuổi: 4 đồng chí, chiếm 8%; nữ 7 đồng chí, chiếm 14% (khóa XII là 12,72%); người dân tộc thiểu số 16 đồng chí, chiếm 32%; độ tuổi bình quân 51 tuổi.

Thực hiện chủ trương nhất thể hóa một số chức danh lãnh đạo cấp ủy, chỉnh quyền các cấp (nhiệm kỳ 2016-2021, cấp tỉnh thực hiện mô hình Phó Bí thư Tỉnh ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND tỉnh; 5/8 huyện, thành phố thường trực cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND (01 bí thư, 04 phó bí thư); 46 xã, phường, thị trấn thường trực cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND cấp xã (22 bí thư, 24 phó bí thư); 01 xã thực hiện mô hình bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND xã); bố trí một số chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý không phải là người địa phương (cấp tỉnh: Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an, Chánh án Toà án nhân dân, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân, Cục trưởng Cục Thuế; cấp huyện: bí thư huyện uỷ: 07/08 đồng chí, chủ tịch UBND: 07/08 đồng chí, trưởng phòng tài chính-kế hoạch: 06/08 đồng chí, chánh thanh tra: 06/08 đồng chí, trưởng công an: 08/08 đồng chí, chánh án toà án nhân dân: 08/08 đồng chí, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân: 06/08 đồng chí, chi cục trưởng chi cục thuế: 06/08 đồng chí; cấp xã: bí thư đảng ủy: 29/108 đồng chí; chủ tịch UBND: 34/108 đồng chí. Bí thư Tỉnh ủy và 100% bí thư cấp ủy cấp huyện không giữ chức vụ quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp; thực hiện nghiêm túc chủ trương các đồng chí không tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 thì thôi đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo UBND nhiệm kỳ 2010-2016 và chức danh lãnh đạo cơ quan có cơ cấu cấp ủy (cấp tỉnh 4 đồng chí, cấp huyện 6 đồng chí), cấp ủy các cấp kịp thời chỉ đạo sắp xếp, bố trí đối với cấp ủy viên không tái cử cho phù hợp.

Ban thường vụ cấp ủy các cấp đã tập trung làm tốt công tác đánh giá cán bộ, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ; lấy quy hoạch cấp ủy làm cơ sở để quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý; chú trọng quy hoạch người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, quan tâm quy hoạch cán bộ trẻ, nữ, dân tộc thiếu số; làm tốt công tác thẩm định tiêu chuẩn chính trị cán bộ trong quy hoạch; thực hiện nghiêm túc quy trình giới thiệu nguồn nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới, việc ứng cử, đề cử và bầu cấp ủy trong đại hội theo đúng, quy định, hướng dẫn của Trung ương đảm bảo dân chủ, khách quan chất lượng được nâng lên (Cấp ủy cấp cơ sở 2.792 đồng chí, về trình độ chuyên môn: trung cấp 871 đồng chí, chiếm 31,19%; cao đẳng 292 đồng chí, chiếm 10,45%; đại học 1.519 đông chí, chiếm 54,4%; thạc sỹ 76 đồng chí, chiếm 2,72%; luận chính trị: trung cấp 1.612 đồng chí, chiếm 57,73%; cao cấp, cử nhân 533 đồng chí, chiếm 19,09%. Cấp trên cơ sở: 407 đồng chí, về trình độ chuyên môn: đại học trở lên 364 đồng chí, chiếm 89%; lý luận chính trị cao cấp, cử nhân 278 đồng chí, chiếm 68%; trung cấp 126 đồng chí, chiếm 31%; Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh: 100% có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên và lý luận chính trị cao cấp, cứ nhân).     

Tỉnh ủy, các cấp ủy trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đại hội điểm, tổ chức rút kinh nghiệm trước khi đại hội diện rộng (Tỉnh ủy chọn Đảng bộ xã Bản Bo, huyện Tam Đường để tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở trong toàn tỉnh và thí điểm trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư; các đảng bộ trực thuộc tỉnh chọn 20 chi, đảng bộ cơ sở đại hội điểm và 09 đảng bộ cơ sở thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy); Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn Đảng bộ thành phố Lai Châu, Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh tổ chức đại hội điểm cấp trên cơ sở và thí điểm đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy). Tỷ lệ đại biểu dự đại hội cao (cấp cơ sở đạt 98%; cấp trên cơ sở đạt trên 99%; Đại hội Đảng bộ tỉnh đạt 100%); số lượng đại biểu dự đại hội cấp trên thực hiện theo đúng Quy chế bầu cử trong Đảng, đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, tỷ lệ phiếu bầu (đại hội đảng bộ cơ sở bầu 2.097 đại biểu chính thức, 284 đại biểu dự khuyết dự đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở; đại hội cấp trên cơ sở bầu 248 đại biểu chính thức, 20 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh; Đại hội Đảng bộ tỉnh bầu 15 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng); thời gian tiến hành đại hội đảng bộ các cấp đảm bảo theo quy định. Sau đại hội cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp cán bộ theo cơ cấu đại hội đã quyết định; phân công nhiệm vụ cho các đồng chí ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành; chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách đối với cấp ủy viên không tái cử cấp ủy khóa mới (đã giải quyết chính sách: cấp tỉnh 4; cấp huyện 6; cấp xã 25). 

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng còn một số hạn chế, yếu kém như: công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Chỉ thị và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh ở một số cấp ủy, tổ chức đảng có mặt còn hạn chế; chất lượng báo cáo chính trị trình đại hội ở một số chi, đảng bộ cơ sở còn hạn chế về đánh giá kết quả và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ chưa thật sát với yêu cầu thực tiễn; một số cấp ủy chưa kiểm điểm rõ trách nhiệm của tập thế ban chấp hành, ban thường vụ và việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng theo quy chế làm việc. Công tác quy hoạch và quá trình chuẩn bị nhân sự ở một số cấp ủy còn chưa được quan tâm đúng mức, nhất là cấp cơ sở nên số lượng cấp ủy viên ở cơ sở còn để khuyết nhiều, cá biệt có nơi thực hiện quy trình công tác nhân sự chưa chặt chẽ, dẫn đến bầu không trúng cấp ủy.

Từ thực tiễn triển khai đại hội đảng bộ các cấp, tỉnh rút ra một số kinh nghiệm như: cấp ủy các cấp phải làm tốt công tác quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị, các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về đại hội đảng bộ các cấp; kịp thời ban hành kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn, cụ thể, chi tiết, rõ thời gian thực hiện. Kịp thời thành lập các tiểu ban giúp việc, phân công rõ trách nhiệm; tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh tại cơ sở. Việc xây dựng các văn kiện của đại hội phải quán triệt sâu sắc yêu cầu Chỉ thị, sự chỉ đạo của cấp trên, bám sát thực tiễn; tổ chức tốt việc lấy ý kiến tham gia rộng rãi của toàn xã hội vào báo cáo chính trị. Làm tốt công tác quy hoạch và bổ sung quy hoạch cán bộ, gắn với nhận xét, đánh giá cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện đúng quy trình các bước trong công tác chuẩn bị nhân sự, phát huy trách nhiệm của cấp ủy viên, tổ chức đảng trong việc giới thiệu nhân sự; giải quyết tốt những vấn đề có liên quan đến nhân sự dự kiến tham gia cấp ủy khóa mới. Chỉ đạo tốt đại hội điểm, tổ chức rút kinh nghiệm thống nhất quy trình đại hội trước khi triển khai diện rộng, chương trình và thời gian đại hội phải được xây dựng khoa học, hợp lý để thực hiện tốt tất cả các nội dung của đại hội đề ra. Quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội phải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị; làm tốt công tác nắm tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân./.
 

Tác giả bài viết: Đức Hiếu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số 02 -TB/HĐ

Thông báo nội dung ôn thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020

lượt xem: 288 | lượt tải:26

Số 03-TB/HĐ

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020

lượt xem: 282 | lượt tải:33

Số 08-TB/HĐ

Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện đợt 2 năm 2019

lượt xem: 975 | lượt tải:89

Kế hoạch số 14-KH/TU

Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 1464 | lượt tải:52
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down