Xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh

Thứ ba - 14/08/2018 14:03 540 0
Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” đã đạt được những kết quả tích cực. Đội ngũ trí thức của tỉnh tiếp tục tăng về số lượng, nâng cao về chất lượng, đảm bảo cơ cấu hợp lý, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ phát triển của tỉnh. Toàn tỉnh có trên 19 nghìn trí thức, trong đó 7 người có trình độ tiến sỹ, 378 người có trình độ thạc sỹ, 9.569 người có trình độ đại học, 3.368 người có trình độ cao đẳng.
Khảo sát đánh giá thực trang cây cao su trên địa địa bàn tỉnh
Khảo sát đánh giá thực trang cây cao su trên địa địa bàn tỉnh
Trong mọi thời đại, tri thức luôn là nền tảng tiến bộ xã hội, đội ngũ trí thức là lực lượng nòng cốt sáng tạo và truyền bá tri thức. Trí thức là những người lao động trí óc, có trình độ học vấn cao về lĩnh vực chuyên môn nhất định, có năng lực tư duy độc lập, sáng tạo, truyền bá và làm giàu tri thức, tạo ra những sản phẩm tinh thần và vật chất có giá trị đối với xã hội. Bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 15/10/2008 thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW. Cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt sâu rộng nội dung Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyềnbằng nhiều hình thức sáng tạo, phù hợp, mang lại nhiều kết quả, khuyến khích đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút nhân tài để kịp thời bổ sung nguồn nhân lực có chất lượng cho các lĩnh vực còn yếu và thiếu của tỉnh. 

Từ năm 2008 đến nay, tỉnh đã tuyển dụng được 9.866 trí thức công tác ở các cơ quan cấp tỉnh và huyện, trong đó thu hút được 85 trí thức; tuyển dụng 283 trí thức cấp xã, 46 trí thức trẻ tình nguyện công tác tại các xã nghèo. Công tác tôn vinh trí thức được quan tâm, khuyến khích thúc đẩy phong trào sáng tạo khoa học và công nghệ của tỉnh. Đến nay, tỉnh đã lựa chọn được 44 tác phẩm báo chí tham gia giải báo chí Quốc gia, có 02 tác phẩm đạt giải khuyến khích; 26 tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật đạt giải Trung ương; tổ chức được 02 Hội thi sáng tạo Kỹ thuật, thu hút được 90 tổ chức và 384 người tham gia với 48 giải thưởng, Hội thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lai Châu có 180 mô hình, sản phẩm và trên 450 học sinh dự thi, có 24 mô hình, sản phẩm sáng tạo được trao giải thưởng.

Tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để đội ngũ trí thức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trên  mọi lĩnh vực công tác, đội ngũ trí thức được tạo điều kiện để học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực lãnh đạo, quản lý. Đến nay, đội ngũ trí thức của tỉnh tiếp tục tăng về số lượng, nâng cao về chất lượng, đảm bảo cơ cấu hợp lý, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ phát triển của tỉnh. Toàn tỉnh có khoảng 19.140 trí thức, trong đó 7 người có trình độ tiến sỹ, 378 người có trình độ thạc sỹ, 9.569 người có trình độ đại học, 3.368 người có trình độ cao đẳng. Nhiều trí thức đang đảm nhiệm những vị trí quan trọng trong cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội và các doanh nghiệp.

Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao khoa học và công nghệ luôn được quan tâm và bám sát các mục tiêu, định hướng phát triển của tỉnh. Đã có hàng nghìn sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp sáng tạo kỹ thuật của tỉnh trong các ngành, lĩnh vực được đánh giá, nghiệm thu, nhiều giải pháp đã được ứng dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống; tập trung giải quyết những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý, những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Quan tâm thành lập, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh, hiện có 10 hội thành viên với 150.084 hội viên (Hội Y học 395 hội viên; Hội Đông y 112 hội viên, Hội Nhà báo 88 hội viên, Hội Điều dưỡng 771 hội viên, Hội tin học 150 học viên, Hội Cựu giáo chức 752 hội viên, Hội Doanh nghiệp trẻ 78 hội viên, Hội Luật gia 2.910 hội viên, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 69 hội viên, Hội Khuyến học tỉnh 144.759 hội viên). Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của đội ngũ trí thức trong nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, phổ biến kiến thức khoa học - kỹ thuật, tổ chức phát động phong trào thi đua trong hoạt động khoa học, sáng kiến cải tiến trong sản xuất và đời sống xã hội, tham gia hội thi sáng tạo khoa học và công nghệ; phát hiện, tôn vinh cá nhân tiêu biểu trong hoạt động sáng tạo khoa học và công nghệ. 

Tuy nhiên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết 27-NQ/TW của một số cấp ủy chưa được quan tâm thường xuyên, chất lượng, hiệu quả có mặt còn hạn chế.Phát triển đội ngũ trí thức chưa đảm bảo tính cân đối giữa các ngành, lĩnh vực; thiếu các chuyên gia đầu ngành, nhất là trong các lĩnh vực nghiên cứu cơ bản, y tế, giáo dục, nông nghiệp.Số lượng trí thức tham gia nghiên cứu khoa học còn ít; công tác nghiên cứu khoa học chưa gắn liền với ứng dụng thực tiễn; một số đề tài, dự án được thực hiện chất lượng, hiệu quả còn khiêm tốn. Việc thu hút trí thức có trình độ cao về công tác còn hạn chế; đặc biệt, ở một số ngành còn xảy ra tình trạng chảy máu chất xám. Hoạt động của các Hội trí thức hiệu quả chưa cao, việc tập hợp, khuyến khích trí thức hiến kế, giám định, phản biện xã hội đối với các chủ trương, chính sách của tỉnh còn hạn chế. 

Để tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng Lai Châu giàu đẹp, trong thời gian tới, theo tác giả Lai Châu cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ và giải pháp: Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành chức năng đưa nhiệm vụ xây dựng phát triển đội ngũ trí thức vào mục tiêu kế hoạch hàng năm  của các địa phương, đơn vị. Đổi mới cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút, tôn vinh đội ngũ trí thức, nhất là trí thức công tác tại vùng đặc biệt khó khăn, các lĩnh vực, ngành còn thiếu, yếu. Tiếp tục  đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trí thức trẻ, kế cận, tạo môi trường, điều kiện hoạt động để trí thức nghiên cứu, sáng tạo và cống hiến. Chú trọng công tác định hướng tư tưởng, chính trị, giáo dục đạo đức, lối sống cho đội ngũ trí thức, nhất là trước những luận điệu xuyên tạc, kích động, những thông tin xấu, độc trên các phương tiện truyền thông. Xây dựng cơ chế khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, phát triển sản phẩm có hàm lượng khoa học - công nghệ cao. Đẩy mạnh hợp tác trên lĩnh vực khoa học công nghệ. Đổi mới, đa dạng hóa phương thức hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và các hội thành viên trong khâu nối, tập hợp đội ngũ trí thức, nhất là trí thức trẻ, trí thức trong các thành phần kinh tế thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động t¬ư vấn, phản biện và giám định xã hội, nhất là đối với những chủ trương, chính sách, công trình, đề án, dự án có tác động lớn tới sự phát triển của tỉnh./.
 

Tác giả bài viết: P-KG

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số 02 -TB/HĐ

Thông báo nội dung ôn thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020

lượt xem: 286 | lượt tải:26

Số 03-TB/HĐ

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020

lượt xem: 279 | lượt tải:33

Số 08-TB/HĐ

Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện đợt 2 năm 2019

lượt xem: 973 | lượt tải:89

Kế hoạch số 14-KH/TU

Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 1462 | lượt tải:52
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down