Lai Châu đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới   

Chủ nhật - 03/09/2023 04:45 898 0
Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của Chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong những năm qua cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng lộ trình, đề ra kế hoạch, giải pháp cụ thể. Với sự tham gia của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến xã và thôn bản, đồng thời tranh thủ nhiều nguồn lực để xây dựng nông thôn mới đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội cùng chung tay xây dựng nông thôn mới.
Nhân dân tích cực phát triển các mô hình kinh tế góp phần xây dựng nông thôn mới
Nhân dân tích cực phát triển các mô hình kinh tế góp phần xây dựng nông thôn mới
Quán triệt và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 05/7/2022 “về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025” để lãnh đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 4 Nghị quyết cụ thể hoá cơ chế chính sách, quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện chương trình; quy định nội dung hỗ trợ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án/kế hoạch trong thực hiện hoạt động hỗ trợ sản xuất; quy định cơ chế lồng ghép vốn các chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn vốn khác....

 Trên cơ sở Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các quy định về tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, bản nông thôn mới; ban hành kế hoạch thực hiện giai đoạn và hằng năm để triển khai thực hiện; thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, kiện toàn Văn phòng nông thôn mới các cấp để chỉ đạo thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh.

Các huyện uỷ, thành uỷ ban hành chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy; UBND các huyện, thành phố ban hành kế hoạch giai đoạn và hàng năm để thực hiện chương trình sát với điều kiện thực tế từng địa phương, phân công cụ thể cho các cấp, các ngành để triển khai thực hiện.

Công tác tuyên truyền, vận động, tập huấn nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý các cấp và Nhân dân về xây dựng nông thôn mới nhất là xây dựng nông thôn mới nâng cao ở các xã, bản thuận lợi được chú trọng. Nội dung, hình thức các hoạt động tuyên truyền đa dạng, thiết thực; các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội các cấp có kế hoạch triển khai tuyên truyền, vận động gắn với việc triển khai các nội dung chương trình; phát huy hiệu quả vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp trong triển khai thực hiện Chương trình. Việc đào tạo, tập huấn cho cán bộ quản lý chương trình, nhất là cấp cơ sở được triển khai kịp thời, đổi mới phương pháp tập huấn phù hợp với từng loại đối tượng (có trên 1.700 tin, bài, 81 hội nghị tập huấn, tuyên truyền). Công tác kiểm tra, hướng dẫn triển khai thực hiện kịp thời, đã tăng cường hơn đối với cơ sở qua đó kịp thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thực hiện quản lý chương trình, tháo gỡ khó khăn vướng mắc ngay từ cơ sở.

Sau thời gian triển khai thực hiện với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị đã đạt nhiều kết quả tích cực. Một số tiêu chí đạt kết quả khá cao tăng so với năm 2020. Đã có 5.978,31km đường giao thông nông thôn, cứng hóa được 76,26% đường thôn bản, tăng 14,8%; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt đạt 88,5% tăng 7,6%; tỷ lệ hộ gia đình nông thôn được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 96,2% tăng 3,7%; công tác đào tạo nghề và tạo việc làm cho lao động nông thôn được quan tâm thực hiện có 9.150 lao động được đào tạo, tăng 38%.

 Thu nhập GRDP bình quân đầu người năm 2022 đạt 48,3 triệu đồng/người/năm, trong đó thu nhập bình quân đầu người vùng nông thôn là 19,5 triệu đồng/người/năm (năm 2020 là 43,3 triệu/người, thu nhập bình quân vùng nông thôn là 16 triệu đồng/người); số hộ nghèo toàn tỉnh còn 30.048 hộ chiếm tỷ lệ 28,54% (tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 là 24,98% theo chuẩn nghèo đa chiều cũ)... đến nay, 41,5% xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân 13,9 tiêu chí/xã; thực hiện hiệu quả Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, toàn tỉnh có 158 sản phẩm được công nhận OCOP từ 3 sao trở lên.

Giá trị tổng sản phẩm toàn ngành nông nghiệp tăng bình quân 4,5%/năm, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 225,1 tấn; tốc độ tăng đàn gia súc đạt bình quân 5%/năm. Hình thành 3.859 ha lúa hàng hóa tập trung với các giống lúa chất lượng cao và đặc sản, 9.811 ha chè, 1.666 ha cây ăn quả các loại. Cây dược liệu quý có lợi thế phát triển khá nhanh, toàn tỉnh có 11.053 ha, trong đó có 35 ha sâm, 10,8 ha cây bảy lá một hoa; có 188 trang trại chăn nuôi; 26.750 m3 bể nuôi cá nước lạnh, 187.760 m3 nuôi cá lồng...

Những kết quả đó đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân nhất là khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa; bộ mặt vùng nông thôn đã có nhiều đổi mới bản sắc văn hoá dân tộc được bảo tồn và phát huy; hệ thống chính trị ở cơ sở tiếp tục được củng cố, an ninh trật tự được giữ vững, tạo niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền các cấp.  

Tuy nhiên công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền vận động ở một số nơi, nhất là cơ sở còn chưa thường xuyên. Chưa phát huy hết vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới; phong trào thi đua sản xuất, liên kết sản xuất trong nông nghiệp còn khó khăn.

Thời gian tới, để thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, sự vào cuộc hiệu quả các tổ chức chính trị - xã hội, huy động cả hệ thống chính trị các cấp và các tầng lớp nhân dân tham gia. Phát huy hiệu quả công tác phối hợp giữa chính quyền với các tổ chức đoàn thể. Đẩy mạnh các phong trào thi đua xây gắn với các cuộc vận động, tuyên truyền của các cấp hội đoàn thể nhằm hiện thực hoá vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Chủ động soát xét, xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết đến từng xã, bản để thực hiện, trong đó phải xác định rõ lộ trình và cân đối nguồn lực, đảm bảo tính khả thi, chuyển mạnh về chiều sâu, bền vững. Đẩy mạnh xây dựng huyện nông thôn mới; xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao; thôn bản nông thôn mới đi vào chất lượng, chiều sâu; đặc biệt ưu tiên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Cải thiện rõ rệt, thực chất hơn môi trường đầu tư kinh doanh thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; khai thông, mở rộng các hoạt động thương mại tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, áp dụng tiêu chuẩn thị trường vào sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; tăng cường các giải pháp nhằm huy động tối đa nguồn lực của nhân dân, đóng góp của các tổ chức, cá nhân thực hiện chương trình thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh./.

Tác giả: Lù Phái

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 340 | lượt tải:43

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2060 | lượt tải:71

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3098 | lượt tải:1138

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3138 | lượt tải:428

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3380 | lượt tải:497
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập91
  • Hôm nay14,212
  • Tháng hiện tại532,313
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,294,079
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down