Lai Châu phát huy vai trò cán bộ biên phòng tham gia cấp ủy các xã biên giới

Thứ năm - 13/07/2023 05:33 1.074 0
Thực hiện chủ trương của Trung ương về việc tăng cường cán bộ đồn biên phòng tham gia cấp ủy các xã biên giới, hiện nay Lai Châu có 19/22 xã biên giới có cán bộ biên phòng tham gia cấp ủy, đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và đoàn thể cơ sở; tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó bền chặt giữa quân và dân, góp phần xây dựng các xã biên giới vững mạnh về mọi mặt. 
Đồng chí Lê Văn Dung - Bí thư Đảng ủy xã Huổi Luông vận chuyển va hướng dẫn người dân trồng cây quế
Đồng chí Lê Văn Dung - Bí thư Đảng ủy xã Huổi Luông vận chuyển va hướng dẫn người dân trồng cây quế
Lai Châu có 265,165 km đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); 22 xã biên giới thuộc 4 huyện (Phong Thổ, Sìn Hồ, Nậm Nhùn, Mường Tè); toàn tỉnh có 19 cán bộ đồn biên phòng tăng cường tham gia cấp ủy cấp xã, giữ chức vụ bí thư (2 đồng chí), phó bí thư (17 đồng chí) của 19/22 xã biên giới (6 đồng chí là đại biểu HĐND xã).

Triển khai thực hiện Kết luận số 68-KL/TW, ngày 05/02/2020 của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 31-HD/BTCTW, ngày 01/7/2020 của Ban Tổ chức Trung ương thực hiện kết luận của Ban Bí thư về chủ trương tăng thêm cấp ủy viên là cán bộ đồn biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện, cấp xã biên giới, hải đảo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 01-QĐ/TU, ngày 03/3/2021 về chỉ định tăng thêm và nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của cấp ủy viên là cán bộ đồn Biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện, cấp xã biên giới. Chỉ đạo Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các huyện ủy huyện biên giới tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Kết luận số 68-KL/TW, Hướng dẫn số 31-HD/BTCTW, Quy định số 01-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên.

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với ban thường vụ huyện ủy các huyện biên giới lựa chọn cán bộ đồn biên phòng tăng cường tham gia cấp uỷ cấp xã biên giới nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện cấp ủy viên theo quy định. Ban thường vụ huyện ủy các huyện biên giới chỉ đạo đảng ủy các xã biên giới thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự; giới thiệu bầu tại đại hội đảng bộ các xã 7 đồng chí (2 đồng chí bí thư đảng ủy xã) và chỉ định 14 đồng chí cán bộ đồn biên phòng tăng cường tham gia đảng ủy, giữ chức vụ phó bí thư đảng ủy xã biên giới theo quy định; do yêu cầu nhiệm vụ, hiện nay có 19 cán bộ đồn biên phòng tăng cường tại các xã biên giới.

Các đồng chí cán bộ đồn biên phòng tăng cường giữ chức vụ bí thư, phó  bí thư đảng ủy xã biên giới thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy chế làm việc của đảng ủy xã và Quy định số 04-QĐ/ĐU, ngày 21/10/2022 của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh quy định chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác, chế độ báo cáo của cán bộ bộ đội biên phòng tham gia cấp ủy huyện, xã biên giới. Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các huyện ủy, đảng ủy xã biên giới quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, năng lực thực tiễn đối với các đồng chí cán bộ đồn biên phòng tăng cường, nhất là về nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Từ năm 2021 đến nay đã cử 19 đồng chí đào tạo trình độ trung cấp lý luận chính trị, cử 61 lượt tham gia bồi dưỡng chức danh lãnh đạo, quản lý cấp ủy cơ sở, bồi dưỡng công tác đảng, đoàn thể, quản lý nhà nước, tin  học, ngoại ngữ.

Đối với các đồng chí giữ chức vụ phó bí thư đảng ủy xã: Chấp hành nghiêm túc quy chế làm việc của đảng ủy; cùng các đồng chí trong thường trực đảng ủy chịu trách nhiệm toàn bộ công việc và hoạt động của thường trực đảng ủy xã. Chủ động tham mưu xây dựng quy chế, chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm của đảng ủy; trực tiếp chuẩn bị chương trình và nội dung các phiên họp của đảng ủy, ban thường vụ, thường trực đảng ủy và chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; chỉ đạo văn phòng đảng ủy, điều hành công việc hằng ngày của đảng bộ xã. Tích cực chỉ đạo thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy năng lực lãnh  đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, từng bước đưa chế độ sinh hoạt, công tác  của các tổ chức đảng đi vào nền nếp; quan tâm tạo nguồn phát triển đảng viên, thực hiện nghiệp vụ công tác đảng; chỉ đạo công tác dân vận, nâng cao chất  lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, công tác tôn giáo, thi đua khen thưởng... Chủ động phối hợp với đồng chí phó bí thư, chủ tịch UBND xã chỉ đạo công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác dân vận của chính quyền; tham mưu phối hợp với các đồn biên phòng thực hiện hiệu quả việc phân công đảng viên là cán bộ đồn biên phòng tham gia sinh hoạt tại các chi bộ bản và phụ trách hộ gia đình khu vực biên giới.
 
Đối với các đồng chí giữ chức vụ bí thư đảng ủy xã: Chấp hành nghiêm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; chủ trì và kết luận các phiên họp của đảng ủy, ban thường vụ, thường trực đảng ủy xã. Phát huy vai trò người đứng đầu lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị; tập trung phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của nhân dân; đảm bảo quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, chất lượng sinh hoạt chi bộ; lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ  chức thành công đại hội đảng các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn; nâng cao chất lượng nghị quyết, quyết định của  đảng ủy; chỉ đạo thực hiện công tác quản lý, điều hành, giải quyết công việc của HĐND, UBND và các đoàn thể chính trị - xã hội xã theo chức năng, nhiệm vụ. Tham mưu duy trì và thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa đảng ủy các đồn biên phòng với đảng ủy xã biên giới.

Ngoài thực hiện nhiệm vụ trên, các đồng chí cán bộ đồn biên phòng tăng cường làm bí thư, phó bí thư đảng ủy xã là đại biểu HĐND cùng với HĐND thảo luận, quyết định các vấn đề của địa phương theo luật định; giám sát thực hiện các chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, nhất là trong xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền, biên giới quốc gia; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri để kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, góp phần xây dựng chính quyền cấp xã vững mạnh.

Tham mưu cấp ủy, chính quyền cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ “về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; phát động các phong trào về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới như phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới”; “Toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới”; các hoạt động “Ngày hội Biên phòng toàn dân”; Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”… Tham mưu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân khu vực biên giới về trách nhiệm quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cán bộ đồn biên phòng tăng cường giữ chức vụ bí thư, phó bí thư đảng ủy xã biên giới đã góp phần tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở. Hằng năm, bình quân trên 93% đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 90% chính quyền xếp loại khá trở lên, trên 91% MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 94% tập thể lãnh đạo, quản lý ở cấp xã hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Bên cạnh kết quả đạt được, từ thực tế việc tăng cường cán bộ đồn biên phòng tham gia cấp ủy các xã biên giới của tỉnh còn một số tồn tại, khó khăn. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cán bộ đồn biên phòng tăng cường có việc chưa thật sự quyết liệt, nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân có thời điểm chưa kịp thời. Một số đơn vị, việc phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực phát triển kinh tế hộ gia đình, ý thức vươn lên thoát nghèo hiệu quả chưa thực sự rõ nét. Cán bộ đồn biên phòng tham gia cấp ủy địa phương phần lớn chưa qua đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ xây dựng Đảng và quản lý Nhà nước; kinh nghiệm, kiến thức về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội có mặt chưa đáp ứng được yêu cầu; khả năng nói tiếng dân tộc, am hiểu về phong, tục tập quán địa phương còn hạn chế.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả việc tăng cường cán bộ đồn biên phòng tham gia cấp ủy các xã biên giới thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định tiếp tục quán triệt sâu sắc Kết luận số 68-KL/TW của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 31-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và Quy định số 01-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ gắn với quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Gắn thực hiện Quy định số 01-QĐ/TU với các văn bản của Trung ương, của tỉnh về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, trong đó tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, quan tâm phát triển đảng viên, nhất là ở các bản biên giới, nơi có ít đảng viên, duy trì bền vững chi bộ bản, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị các huyện biên giới trong sạch, vững mạnh. Thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh với các huyện ủy huyện biên giới; tăng cường mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, quản lý nhà nước… cho cán bộ đồn biên phòng tham gia cấp ủy các xã biên giới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao./.

Tác giả: Đỗ Phương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 541 | lượt tải:62

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2207 | lượt tải:71

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3298 | lượt tải:1166

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3337 | lượt tải:450

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3587 | lượt tải:523
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập81
  • Hôm nay23,635
  • Tháng hiện tại623,422
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,385,188
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down