Năm dân vận khéo tỉnh Lai Châu 2020

Thứ ba - 14/04/2020 04:54 803 0
Ngày 31/3/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 362-KH/TU thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020. Ban Biên tập trân trọng giới thiệu những nội dung cơ bản của kế hoạch.
1. Nội dung

1.1. Đối với các cấp ủy, tổ chức đảng

- Quán triệt và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận trong hệ thống chính trị.

- Tập trung xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh.

- Lãnh đạo thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về nêu gương của người đứng đầu; cán bộ lãnh đạo, quản lý; cán bộ, đảng viên.

- Nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân của người đứng đầu cấp uỷ; giải quyết các kiến nghị, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng, khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài (theo Quy định số 11- QĐi/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị “về trách nhiệm của ngưòi đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”; Quy chế số 06-QC/TU, ngày 04/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh”).

- Tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, kịp thời phản ánh với các cấp ủy đảng, chính quyền các vấn đề đoàn viên, hội viên và nhân dân quan tâm.

- Chỉ đạo công tác dân vận khéo; phát hiện, xây dựng, biểu dương các điển hình dân vận khéo (thực hiện theo các hướng dẫn của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Hội đồng thi đua - Khen thưởng tỉnh).

1.2. Đối với các cơ quan nhà nước

1.2.1. Hội đồng nhân dân tỉnh

- Tăng cường hoạt động giám sát thực hiện các chính sách pháp luật, nhất là các nghị quyết HĐND ban hành, những vấn đề mật thiết liên quan cuộc sống nhân dân; lắng nghe ý kiến nhân dân trong xây dựng và thực hiện các chính sách.

- Nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri; tăng cường hoạt động giám sát, chất vấn nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; đôn đốc, theo dõi các cơ quan có trách nhiệm giải quyết kiến nghị của cử tri.

- Phát huy vai trò góp ý, giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong thực hiện chính sách, pháp luật.

1.2.2. Ủy ban nhân dân tỉnh; các sở, ban, ngành, chính quyền các cấp

- Chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chủ trương của Tỉnh ủy, nghị quyết của HĐND tỉnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tiếp tục thực hiện tốt Quyết định số 1823-QĐ/TU, ngày 12/2/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Đề án "Tăng cường công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2015 - 2020"; Thông báo số 1304-TB/TU, ngày 12/01/2015 của Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế "mẫu" thực hiện dân chủ trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn các huyện, thành phố.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; phòng, chống tham nhũng, ngăn ngừa tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp.

- Thực hiện nghiêm trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu; tăng cường đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc phức tạp, đông người, kéo dài; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

- Đẩy mạnh công tác "Dân vận khéo" của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức vi phạm pháp luật, thiếu trách nhiệm với nhân dân.

- Quan tâm ý kiến đóng góp của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong quá trình xây dựng, ban hành, thực hiện chính sách, pháp luật, các vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

1.2.3. Các cơ quan tư pháp

- Phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho đội ngũ cán bộ và nhân dân.

- Thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp; bảo đảm công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để oan sai, không đế lọt tội phạm; bảo đảm quyền tự do, dân chủ của công dân theo quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tố tụng; bồi thường cho công dân trong trường hợp bị oan sai theo quy định của pháp luật.

1.3. Các lực lượng vũ trang

- Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; củng cố, tăng cường tình đoàn kết giữa lực lượng vũ trang với nhân dân.

- Làm tốt công tác dân vận, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vũng mạnh.

1.4. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội

- Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, xây dựng khối đoàn kết các dân tộc.

- Phát huy vai trò của nhân dân trong đóng góp ý kiến, giám sát, phản biện, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Làm tốt vai trò bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; cầu nối giữa Đảng với nhân dân.

2. Xây dựng, nhân rộng điển hình “Dân vận khéo”

2.1. Tiêu chí xây dựng: xây dựng điển hình "Dân vận khéo" trong hệ thống chính trị trên tất cả các lĩnh vực, địa bàn, nhất là lĩnh vực, địa bàn trọng yếu, tạo đồng thuận và sự tham gia của người dân; do các tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên là chủ thể; được bình xét công khai, là những điển hình có sức thuyết phục, lan tỏa, có thể nhân rộng tại các địa bàn, đơn vị khác.

2.2. Tập thể điển hình "Dân vận khéo": trọng tâm là ở cơ sở, các sở, ngành nơi trực tiếp, thường xuyên tiếp xúc, tuyên truyền, vận động, giải quyết công việc của nhân dân, gồm: cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể ở cơ sở; các đầu mối trực thuộc xã, phường, thị trấn; các đầu mối trực thuộc cấp huyện; các cơ quan, đơn vị thuộc sở, các đơn vị sự nghiệp, Trung tâm hành chính công, bệnh viện, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp nhà nước có nhiều hoạt động liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

2.3. Cá nhân điển hình "Dân vận khéo": là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang đang làm việc trong hệ thống chính trị có những giải pháp, biện pháp sáng tạo, hiệu quả trong công tác vận động nhân dân gắn với nhiệm vụ được phân công, được tập thể bình chọn, công nhận.

2.3. Nhân rộng các điển hình "Dân vận khéo": các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình "Dân vận khéo"./.

Tác giả: Ban Biên tập

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số 04-TB/HĐ

Thông báo kết quả chấm thi kỳ thi nâng ngạch công chức trong cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022

lượt xem: 139 | lượt tải:45

Số:67/2022/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

lượt xem: 2351 | lượt tải:526

Số: 91/2022/NĐ-CP

Nghị định số sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

lượt xem: 2500 | lượt tải:1452

Số: 12/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng màu khô năm 2022-2023

lượt xem: 598 | lượt tải:45

Số: 57/2022/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 148/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ

lượt xem: 1811 | lượt tải:581
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập144
  • Hôm nay40,238
  • Tháng hiện tại1,668,840
  • Tháng trước8,894,895
  • Tổng lượt truy cập16,894,647
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down