Phát biểu khai mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 24

Thứ tư - 22/04/2020 15:27 715 0
Sáng 21/4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 24. Ban Biên tập trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc của đồng chí Giàng Páo Mỷ - UVBCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.
Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Thưa toàn thể các đồng chí.


Thực hiện Chương trình làm việc tháng 4, hôm nay Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 24 để thảo luận, cho ý kiến về Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (dự thảo lần 4); dự thảo Nghị quyết Đại hội; Đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2016 - 2020.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng và chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc hội nghị hoàn thành tốt các nội dung đề ra.

Thưa hội nghị.

Theo Quy chế làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp, cho ý kiến về các nội dung trình Hội nghị Ban Chấp hành lần này. Văn phòng Tỉnh ủy đã gửi tài liệu để các đồng chí nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến thảo luận. Trước khi đi vào các nội dung cụ thể, tôi xin phát biểu một số vấn đề về nội dung, nhiệm vụ của hội nghị, đề nghị các đồng chí quan tâm, lưu ý trong quá trình thảo luận và thống nhất:

1. Về Đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26-HD/TW của Ban Tổ chức Trung ương; Tiểu ban nhân sự đã xây dựng Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Sau khi tiếp thu ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 23/3/2020, Tiểu ban nhân sự đã hoàn thiện dự thảo Đề án, trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, quyết định.

Công tác nhân sự là một nội dung rất quan trọng của Đại hội. Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định, đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là nhiệm vụ "then chốt" của  "then chốt"; việc thảo luận, quyết định Đề án công tác nhân sự có vị trí, ý nghĩa rất quan trọng, là nhân tố bảo đảm thành công của Đại hội và triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội. Vì vậy, kế thừa kết quả, ưu điểm của các kỳ Đại hội, nhất là trên cơ sở đánh giá công tác nhân sự của Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, chúng ta cần thống nhất xác định: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV phải là một tập thể vững mạnh, thực sự tiêu biểu về ý chí và hành động, có cơ cấu phù hợp với yêu cầu của giai đoạn tới, không nhất thiết địa phương, ban, ngành nào cũng phải có người tham gia cấp ủy; lựa chọn những ngành, lĩnh vực phù hợp với định hướng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh trong nhiệm kỳ.

Tôi đề nghị các đồng chí bám sát các chỉ thị, hướng dẫn, quy định của Trung ương, căn cứ tình hình thực tiễn của tỉnh, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực sự công tâm, khách quan, khoa học, tập trung thảo luận, thống nhất về yêu cầu, tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV với mục tiêu cao nhất là xây dựng được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh có đủ bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực để lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, xây dựng tỉnh Lai Châu phát triển toàn diện, nhanh và bền vững.

2. Về dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (dự thảo lần 4); dự thảo Nghị quyết Đại hội

Sau khi tiếp thu ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại hội nghị lần thứ 23, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo Tiểu ban văn kiện hoàn thiện các dự thảo báo cáo và tổ chức lấy ý kiến tham gia của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các sở, ngành, trí thức, nhà khoa học vào dự thảo báo cáo chính trị và đã tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu tối đa các ý kiến tham gia, hoàn thiện dự thảo lần thứ 4 trình Ban Chấp hành tại kỳ họp này.

Đề nghị các đồng chí dành thời gian nghiên cứu, thảo luận thật kỹ dự thảo các báo cáo. Đối với dự thảo báo cáo chính trị, các đồng chí tập trung thảo luận kết cấu, bố cục; về chủ đề đại hội; đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội, nhất là các chỉ tiêu, mục tiêu, những hạn chế, yếu kém, kinh nghiệm rút ra và tập trung thảo luận, xác định mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu; chương trình trọng điểm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao nhất để Tiểu ban văn kiện nghiên cứu tiếp thu, hoàn thiện dự thảo, tổ chức lấy ý kiến tham gia của nhân dân và đại hội các đảng bộ trực thuộc tỉnh đảm bảo tiến độ theo kế hoạch của Tỉnh ủy.

Đối với dự thảo Nghị quyết Đại hội (lần 1): Tiểu ban văn kiện đã xây dựng dự thảo theo kết cấu, nội dung truyền thống; xác định kết quả, các nội dung lớn của Đại hội. Đề nghị các đồng chí nghiên cứu tham gia ý kiến để hoàn thiện dự thảo. Đồng thời, đề nghị các đồng chí tiếp tục thảo luận và cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII, đảm bảo kiểm điểm theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, kiểm điểm trung thực, khách quan ưu điểm, chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ tới.

3. Về Báo cáo sơ kết Nghị quyết số 06-NQ/TW của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2016 - 2020

Qua hơn ba năm triển khai thực hiện, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy các cấp, sự vào cuộc của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, đến nay cơ bản các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết đề ra đã đạt và vượt, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trực tiếp đóng góp quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn có những hạn chế, nhất là về chất lượng giáo dục; việc thực hiện các chính sách thu hút nguồn nhân lực; chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động... Trên cơ sở dự thảo báo cáo và thực tiễn triển khai thực hiện tại địa phương, cơ quan, đơn vị, đề nghị các đồng chí tập trung đánh giá những kết quả đạt được, kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu; chú ý phân tích, làm rõ những hạn chế và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để thống nhất những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tiếp tục thực hiện, nhằm chuyển biến sâu sắc hơn chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới.

Đối với nội dung này, đề nghị các đồng chí tham gia ý kiến trực tiếp vào dự thảo báo cáo, gửi lại Văn phòng Tỉnh ủy tại hội nghị để nghiên cứu, tiếp thu, trình Thường trực Tỉnh ủy ban hành.

Thưa toàn thể các đồng chí.

Hội nghị lần này sẽ thảo luận, cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng, đề nghị các đồng chí phát huy vai trò, trách nhiệm và trí tuệ tập thể, tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến để hoàn thiện các nội dung theo chương trình. Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII./.

Trân trọng cảm ơn.

Tác giả bài viết: Đức Hiếu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số: 1468/UBND-VX

Công văn về việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa và "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng Covid-19

lượt xem: 733 | lượt tải:158

Số 77-KH/TU

Kế hoạch triển khai Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021-2025

lượt xem: 357 | lượt tải:14

Số 839-CV/TU

Công văn về phối hợp triển khai Chương trình Chắp cánh tương lai cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh Lai Châu

lượt xem: 2021 | lượt tải:513

Số 831-CV/TU

Công văn về việc đặt tượng cá nhân hay công trình tưởng niệm cá nhân khác tại Nghĩa trang liệt sỹ

lượt xem: 2021 | lượt tải:616
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

  • Đang truy cập: 76
  • Hôm nay: 10,331
  • Tổng lượt truy cập: 7,631,429
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down