Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW; 7 năm thực hiện Kết luận số 29-KL/TW của Trung ương Đảng

Thứ năm - 30/05/2019 00:29 784 0
Sáng 29/5, Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 7 năm thực hiện Kết luận số 29-KL/TW về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng và quán triệt Chỉ thị số 34-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế dịch tả lợn châu Phi bằng hình thức trực tuyến tới 8 huyện, thành phố trong tỉnh.
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
Các đồng chí: Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Đức Vương - UVBTV Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đồng chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị còn có đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và tương đương, lãnh đạo Ban Tuyên giáo (tuyên huấn) các đảng bộ trực thuộc, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.

Tại điểm cầu các huyện uỷ, thành uỷ có các đồng chí trong Ban Thường vụ; đồng chí phó chủ tịch phụ trách văn hoá - xã hội, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, thành phố, đại diện Thường trực Đảng uỷ, UBND và cán bộ phụ trách công tác văn hoá các xã, phường, thị trấn. Toàn tỉnh có 44 điểm cầu (cấp tỉnh 01, cấp huyện, thành phố 08, cấp xã 36) với gần 1.900 đại biểu. 

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 7 năm thực hiện Kết luận số 29-KL/TW, ngày 25/8/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XI về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị khoá VIII về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; quán triệt Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế dịch tả lợn Châu Phi và thông tin về tình hình lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống, khống chế dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung vào các nội dung: Phát huy các giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch; công tác quản lý nhà nước về văn hóa; xây dựng đời sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, tổ chức Lễ hội; việc xây dựng môi trường văn hóa trong các chi bộ, cơ quan, đơn vị, văn hoá công vụ; xây dựng văn hoá đô thị; hoạt động văn hoá gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; xây dựng phong trào văn hoá, văn nghệ quần chúng; xây dựng môi trường văn hoá phát triển con người; vai trò của phụ nữ trong thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam; sưu tầm, trao truyền, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá dân tộc; văn hoá doanh nghiệp, văn hoá doanh nhân; khó khăn, thuận lợi của việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; thực hiện phương châm “đúng, đủ, kịp thời” trong công tác phát hành…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh đã biểu dương các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đặc biệt là các cơ quan đơn vị làm công tác tư tưởng - văn hóa của tỉnh đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong tổ chức thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW và Kết luận 29-KL/TW của Trung ương, đồng thời đồng chí phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung thực hiện tốt một số các nhiệm vụ: 

- Đối với Nghị quyết số 33-NQ/TW: Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết và các chủ trương Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người để mỗi cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhận thức toàn diện hơn về tầm quan trọng, giá trị to lớn của việc xây dựng phát triển văn hóa con người - nhân tố quyết định sự vững bền của đoàn kết dân tộc, là khai thác, phát huy sức mạnh nội sinh trong cộng đồng và trong mỗi con người, là giải pháp căn bản, bền vững để phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, xây dựng xã hội phát triển lành mạnh. Đẩy mạnh tuyên truyền gương điển hình trong xây dựng văn hóa con người Lai Châu, tạo sự lan tỏa các giá trị văn hóa, đạo đức trong đời sống tinh thần của Nhân dân, lên án kịp thời những hành vi thiếu văn hóa. Chú trọng xây dựng, phát triển các giá trị tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa, giáo dục truyền thống yêu nước, yêu quê hương, giàu tình thương, gắn bó trách nhiệm với gia đình, cộng đồng, xã hội, phát triển giá trị đạo đức trong quy ước, hương ước thôn bản, khu dân cư; chú trọng xây dựng và phát huy truyền thống văn hoá gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư và củng cố thôn bản. Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Triển khai thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao rộng khắp trong cộng đồng dân cư. Quan tâm thường xuyên công tác khôi phục, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của mỗi dân tộc, duy trì tốt các lễ hội văn hóa, thể thao dân tộc, chăm lo hoạt động văn học nghệ thuật, phát huy vai trò của nghệ nhân trong khai thác và phát triển các giá trị tinh thần trong sản xuất và đời sống của đồng bào các dân tộc. Kết hợp chặt chẽ phát triển văn hóa với phát triển kinh tế, phát triển giáo dục, chú trọng chất lượng môn giáo dục công dân, giáo dục nhân cách cho học sinh. Chăm lo xây dựng đạo đức công vụ, văn hóa chính trị, văn hóa công sở, ứng xử, văn hóa trong doanh nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch,... Phòng ngừa kịp thời, phát hiện đấu tranh, ngăn chặn các sản phẩm văn hóa độc hại, các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, cơ sở vật chất…

- Đối với Kết luận 29-KL/TW: Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm Kết luận, đảm bảo việc mua, cấp, đọc báo, tạp chí của Đảng đầy đủ; quản lý khai thác hiệu quả thông tin báo chí của Đảng, phục vụ cho công tác chính trị tư tưởng, thực hiện nhiệm vụ chính trị và sinh hoạt văn hóa tinh thần trong cơ quan, đơn vị, trong cấp ủy, chi bộ. Quan tâm chỉ đạo, nghiên cứu thông tin, học tập kinh nghiệm trên báo chí để ứng dụng cho công tác tham mưu, công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ; đảm bảo việc cung cấp, phát hành báo, tạp chí của Đảng kịp thời đến chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc để phục vụ tốt trong sinh hoạt chi bộ.

- Đối với Chỉ thị 34-CT/TW: Các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quán triệt tốt nội dung của Chỉ thị; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đến từng cán bộ, đảng viên và Nhân dân để mọi người nhận rõ tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của bệnh dịch tả lợn Châu Phi đã và đang xảy ra đối với các hoạt động kinh tế và đời sống của Nhân dân. Thực hiện tốt các biện pháp ngăn chặn chống dịch tập trung vào việc kiểm soát, vệ sinh khử trùng chuồng trại, nuôi nhốt và không thả rông; không vận chuyển lợn vùng có dịch ra khỏi địa bàn; xử lý kịp thời các biện pháp khi phát hiện các ổ dịch. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cấp huyện, thành phố chịu trách nhiệm quán triệt và chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị tại địa phương đơn vị phụ trách./.

Tác giả bài viết: Cảnh Võ

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Kế hoạch số 14-KH/TU

Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 179 | lượt tải:9

Công văn số 121-CV/TU

Công văn số 121-CV/TU của Tỉnh ủy về việc không tổ chức gặp mặt đầu xuân năm 2021

lượt xem: 572 | lượt tải:33

Công văn số: 984/CV-BCĐ

Công văn hỏa tốc của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19

lượt xem: 602 | lượt tải:28

Công văn số 335/UBND-TH

Công văn của UBND tỉnh về việc không tổ chức bắn pháo hoa dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

lượt xem: 691 | lượt tải:18
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down