Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ hai - 10/02/2020 15:39 2.061 0
Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng bộ, chính quyền, đấu tranh phòng, chống tham nhũng... Trong năm qua, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được những kết quả tích cực.
Đ/c Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT và đồng chí Giàng Páo Mỷ - UVBCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trường đoàn ĐBQH tỉnh thăm mô hình trồng phong lan tại xã San Thàng, thành phố Lai Châu
Đ/c Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT và đồng chí Giàng Páo Mỷ - UVBCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trường đoàn ĐBQH tỉnh thăm mô hình trồng phong lan tại xã San Thàng, thành phố Lai Châu
Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng các cấp quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phổ biến, quán triệt triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của của Bộ Chính trị và ban hành các văn bản cụ thể hóa, triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh; ban hành quy định về người đứng đầu cấp ủy huyện, thành phố tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân; Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 880/KH-UBND, ngày 24/5/2019 về kiểm tra rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như phong phú như: “Ngày pháp luật”, lồng ghép trong các hội nghị, cuộc họp, hội thi, băng rôn, áp phích, khẩu hiệu...; tổ chức 07 lớp tập huấn về kỹ năng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho 509 người... góp phần nâng cao nhận thức, ý thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, hạn chế khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (năm 2019, UBKT các cấp thực hiện 3 cuộc kiểm tra đối với 11 tổ chức đảng; kiểm tra 1 cuộc dấu hiệu vi phạm đối với 1 đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo).

Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan nhà nước, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được nâng cao (các cấp ủy, tổ chức đảng đã chủ động sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc trong đó xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chỉ đạo giải quyết kịp thời các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của Nhân dân ngay từ cơ sở. Người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị đã chỉ đạo ban hành lịch tiếp công dân; trực tiếp thực hiện tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất). Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư các huyện ủy, thành ủy đã ban hành và thực hiện nghiêm quy định về tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân. Lãnh đạo UBND các cấp duy trì lịch tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân; chủ động giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; tổ chức đối thoại, lắng nghe ý kiến, làm cơ sở cho việc chỉ đạo, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Kết quả, năm 2019, đối với công tác tiếp công dân các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp 1298 lượt với 1380 người/246 vụ việc, trong đó có 15 đoàn đông người với 263 người (giảm 7 đoàn/197 người so với cùng kỳ năm 2018); đối với việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh các cấp, các ngành tiếp nhận 1.684 đơn thư (tăng 65 đơn so với năm 2018), trong đó 1.494 đơn đủ điều kiện giải quyết (đã giải quyết đơn khiếu nại 14 đơn/14 vụ việc; đơn tố cáo 16/16 vụ việc; các đơn kiến nghị, phản ánh đã và đang được các cấp, các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo quy định).

Các cơ quan UBKT, Thanh tra, Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân đã chủ động phối hợp giải quyết, tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định. UBKT Tỉnh ủy tiếp nhận 47 đơn tố cáo đối với 54 đảng viên, 18 đơn kiến nghị, đề nghị; Thanh tra tỉnh tham mưu giải quyết 09 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phán ánh; ngành Công an đã tiếp nhận, xử lý 282 đơn, thư (tăng 97 đơn so với cùng kỳ năm 2018), trong đó đã giải quyết xong 163/165 đơn thuộc thẩm quyền xử lý, tham mưu giải quyết 26 vụ khiếu kiện; ngành Kiểm sát tiếp nhận và giải quyết 97 đơn các loại theo quy định, trong đó có 19 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết; ngành TAND tiếp nhận, giải quyết 54 đơn, thụ lý 13 vụ hành chính và giải quyết 10/13 vụ.

Công tác giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Đoàn ĐBQH, HĐND, MTTQ và các tổ chức chính trị các cấp được quan tâm thường xuyên. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh thực hiện 2 cuộc giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND tỉnh và công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; 1 cuộc khảo sát việc giải quyết đơn kiến nghị của công dân; tiếp nhận 56 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (chuyển 22 đơn đến cơ quan có thẩm quyền và đã được các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết; xếp lưu, theo dõi 30 đơn; tổ chức khảo sát, nắm tình hình 4 nội dung đơn); thực hiện giám sát thường xuyên thông qua việc xem xét báo cáo tình hình tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và hoạt động chất vấn của đại biểu HĐND tại các kỳ họp HĐND... Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể làm tốt vai trò đại diện quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, đoàn viên, kiến nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét, giải quyết khi có tranh chấp; chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ hòa giải ở các thôn, bản, tổ dân phố... góp phần giải quyết kịp thời vướng mắc phát sinh từ cơ sở.

Các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo; bố trí trụ sở, trang bị phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác tiếp công dân. Đội ngũ công chức làm công tác tiếp công dân cơ bản được đào tạo, tập huấn về nghiệp vụ công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, từng bước đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

Phát huy vai trò của các cơ quan thông tin đại chúng trong việc thông tin tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng thời lượng tuyên truyền, phổ biển kiến thức pháp luật lồng ghép với các chương trình thời sự địa phương, góp phần định hướng dư luận xã hội, tuyên truyền vận động Nhân dân và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về khiếu nại, tố cáo một số nơi hiệu quả chưa cao; việc phân loại, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của một số cơ quan, đơn vị chưa đúng quy định; có vụ việc giải quyết chưa kịp thời, chưa đúng trình tự, thủ tục nên công dân khiếu kiện nhiều lần; chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giải quyết khiếu nại, tố cáo của một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa cao; việc theo dõi, đôn đốc cơ quan có thẩm quyền giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh của công dân của một số cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, tạo sự đồng thuận của nhân dân các dân tộc trong tỉnh đòi hỏi cấp ủy, tổ chức đảng các cấp phải tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; tăng cường kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra đối với người đứng đầu cấp ủy, UBND các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm Quy định số 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị và quy định của cấp ủy các cấp về người đứng đầu cấp ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân.

Người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phát huy vai trò, trách nhiệm, thực hiện tiếp công dân theo quy định; chỉ đạo giải quyết đúng chính sách, pháp luật các vụ việc khiếu kiện ngay tại cơ sở; thực hiện công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh khiếu nại, tố cáo.

Các cấp, các ngành tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, tập trung chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế phát hiện qua thanh tra, kiểm tra; đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội vùng sâu, vùng xa, vùng tái định cư, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; nâng cao chất lượng công tác thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp; thực hiện có hiệu quả các chương trình, quy chế phối hợp trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chủ động phối hợp chặt chẽ trong giải quyết những vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp. Quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức cho đội ngũ công chức tham mưu tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Hội đồng nhân dân các cấp tăng cường hoạt động giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và giải quyết các vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài. Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tăng cường nắm bắt tình hình, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp với các cơ quan nhà nước trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước, nhất là trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Phát huy vai trò của trưởng bản, trưởng dòng họ, người có uy tín, vai trò của tổ chức hòa giải trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách, pháp luật về khiếu nại, tố cáo, chấp hành quyết định giải quyết khiếu nại và kết luận, quyết định xử lý đã được xác định là đúng chính sách, pháp luật; góp phần giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, hạn chế những vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, vượt cấp, kéo dài. Thực hiện công khai, minh bạch kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo; tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật./.

 

Tác giả bài viết: Đức Hiếu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số 11-TB/HĐ

Thông báo Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức cơ quan đảng và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022

lượt xem: 9 | lượt tải:1

Số:941/HD-STTTT

Hướng dẫn đăng tải, cung cấp thông tin, bảo đảm ATTT trên Cổng TTĐT; trang TTĐT của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

lượt xem: 878 | lượt tải:247

Số: 34/2022/NĐ-CP

Nghị định Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022

lượt xem: 227 | lượt tải:7

Số 89-KH/TU

Kế hoạch tổ chức Giải báo chí tỉnh Lai Châu về xây dựng Đảng giai đoạn 2022-2025

lượt xem: 431 | lượt tải:14
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 11,090
  • Tổng lượt truy cập: 8,464,065
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down