Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Thứ ba - 21/04/2020 09:50 3.025 0
Ngày 27/11/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 335-KH/TU thực hiện Kết luận số 51-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (gọi tắt là Kết luận số 51-KL/TW). Ban Biên tập trân trọng giới thiệu những nội dung chính của kế hoạch.
Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh
Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh
1. Mục đích, yêu cầu

- Tiêp tục quán triệt, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của địa phương, xã hội.

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền các ban, ngành, đoàn thể, nhất là ngành giáo dục và đào tạo về việc thực hiện quan điểm "giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân". Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ giáo dục và đào tạo của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

- Việc triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW và Kế hoạch này phải đồng bộ với việc tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 69-CTr/TU, ngày 26/12/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kế hoạch số 2163/KH-UBND, ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh về thực hiện mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục và đào tạo tỉnh Lai Châu giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

2. Nhiệm vụ và giải pháp

2.1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý của chính quyền các cấp; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, đồng bộ của các ban, ngành, đoàn thể trong việc thực hiện Kết luận số 51-KL/TW

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, sự quản lý của chính quyền các cấp trong việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, Chương trình hành động số 69-CTr/TU, Đề án nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020; các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch của Trung ương, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của tỉnh liên quan đến công tác giáo dục và đào tạo.

Thường xuyên đổi mới công tác thông tin và truyền thông để thống nhất về nhận thức, tạo sự đồng thuận và huy động sự tham gia đánh giá, giám sát và phản biện của toàn xã hội đối với quá trình thực hiện đổi mới, phát triển giáo dục, trước hết là việc đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực gặp gỡ, đối thoại, nắm bắt tâm tư, tình cảm, định hướng tư tưởng, đồng thời giải quyết kịp thời nhu cầu, nguyện vọng và chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của đội ngũ cán bộ, giáo viên và trẻ em, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

2.2. Đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW, Kế hoạch số 57- KH/TU, ngày 28/9/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020; Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư (khóa XI) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”.

Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng việc giảng dạy, học tập, kiểm tra, đánh giá các môn lý luận chính trị, giáo dục công dân, giáo dục lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng và văn hóa trong hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng cấp học. Đặc biệt, chú trọng xây dựng môi trường văn hóa học đường ngày càng tốt đẹp, gắn với tăng cường giáo dục đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên trong việc giáo dục, rèn luyện học sinh, sinh viên.

2.3. Nâng cao chất lượng đào tao nguồn nhân lực; củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xoá mù chữ và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở; xây dựng xã hội học tập

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học, hài hòa đức, trí, thể, mỹ; dạy người, dạy chữ và dạy nghề. Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực. Quan tâm dạy tiếng nói và chữ viết của các dân tộc thiểu số; tiếp tục thực hiện hiệu quả việc tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2020-2025 .

Quan tâm đầu tư hỗ trợ phát triển giáo dục phổ thông và các ngành nghề đào tạo phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ kinh phí giáo dục, đào tạo cho những đối tượng chính sách bằng học bổng hoặc cho vay ưu đãi. Khuyến khích các doanh nghiệp và xã hội đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo; thu hút các nguồn lực thông qua hợp tác, liên kết đào tạo trên cơ sở đảm bảo quản lý, giám sát chặt chẽ chất lượng giáo dục.

Củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục và xoá mù chữ, phát triển giáo dục mầm non cho trẻ em dưới 5 tuổi. Tuyên truyền, vận động và tổ chức tốt việc học tập suốt đời cho người lớn, phấn đấu mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và gia đình cán bộ, đảng viên trở thành đơn vị học tập, công dân học tập và gia đình học tập. Quan tâm đào tạo nghề cho lao động nông thôn và người lao động gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

2.4. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; bảo đảm các điều kiện cơ bản để thực hiện tốt chưong trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới

Phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Đồng thời thực hiện tốt Kế hoạch số 122-KH/TU, ngày 22/01/2018 về việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Bảo đảm kinh phí cho các hoạt động giáo dục theo quy định; bố trí đủ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên, đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học phục vụ tốt việc triển khai chương trình và sách giáo khoa mới. Quan tâm ưu tiên đầu tư đối với các trường học có nhiều khó khăn. Bảo đảm đủ phòng học cho học sinh được học 2 buổi/ngày; đủ cơ cấu giáo viên theo quy định; không để tình trạng thừa, thiếu cục bộ giáo viên ở các cấp học; tăng cường sử dụng phương tiện, phương pháp dạy học hiện đại.

2.5. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý; đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát; ngăn chặn, xử lý nghiêm những tiêu cực trong hoạt động giáo dục, đào tạo

Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý, coi trọng quản lý chất lượng, gắn trách nhiệm quản lý chuyên môn với quản lý nhân sự và quản lý tài chính. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền, đặc biệt chú trọng công tác quản trị nội bộ, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong các cơ sở giáo dục và đào tạo, các địa phương. Phân định rõ công tác quản lý nhà nước với quản trị các cơ sở giáo dục, đào tạo.

Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát của cơ quan chức năng với hoạt động giáo dục, đào tạo. Ngăn chặn, xử lý nghiêm những tiêu cực trong tổ chức thi kiểm tra đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục và đào tạo, bảo đảm đúng thực chất, công bằng. Đẩy mạnh các hoạt động giám sát của phụ huynh học sinh và nhân dân trên địa bàn đối với các hoạt động chăm sóc, giáo dục. Tăng cường công tác điều tra mức độ hài lòng của cha mẹ học sinh, nhân dân về công tác quản lý và các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục. Xác định rõ trách nhiệm, vai trò người đứng đầu ngành giáo dục, của từng cơ sở giáo dục về chất lượng giáo dục. Thực hiện miễn nhiệm, bố trí công việc khác hoặc kiên quyết đưa ra khỏi ngành đối với những người không đủ phẩm chất, năng lực, không đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

2.6. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các cơ sở giáo dục và đào tạo

Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, thành lập các nhóm nghiên cứu trong học sinh, sinh viên, cán bộ quản lý, giáo viên; nhân rộng mô hình các câu lạc bộ khoa học kỹ thuật, câu lạc bộ khởi nghiệp, sáng tạo. Thúc đẩy khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo trong học sinh, sinh viên.

Từng bước triển khai chương trình giáo dục STEM trong các trường phổ thông nhằm trang bị cho học sinh kiến thức, kỹ năng để làm việc và phát triển trong thế giới công nghệ hiện đại.

3. Tổ chức thực hiện

3.1. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo cụ thể hóa nội dung Kế hoạch của Tỉnh ủy; chỉ đạo các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện.

3.2. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh, cấp ủy tổ chức đảng cơ sở tổ chức quán triệt, triển khai và tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đáp ứng yêu cầu thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị.

3.3. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tuyên truyền, thực hiện Kết luận số 51-KL/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch này; củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong trường học; thực hiện tốt chức năng giám sát đối với hoạt động quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo.

3.4. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.

Tác giả bài viết: Đức Hiếu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số: 1468/UBND-VX

Công văn về việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa và "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng Covid-19

lượt xem: 733 | lượt tải:158

Số 77-KH/TU

Kế hoạch triển khai Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021-2025

lượt xem: 357 | lượt tải:14

Số 839-CV/TU

Công văn về phối hợp triển khai Chương trình Chắp cánh tương lai cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh Lai Châu

lượt xem: 2021 | lượt tải:513

Số 831-CV/TU

Công văn về việc đặt tượng cá nhân hay công trình tưởng niệm cá nhân khác tại Nghĩa trang liệt sỹ

lượt xem: 2021 | lượt tải:616
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

  • Đang truy cập: 74
  • Hôm nay: 10,408
  • Tổng lượt truy cập: 7,631,506
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down