Tiếp tục hiện thực mục tiêu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Thứ sáu - 02/02/2024 02:24 1.734 0
Năm 2023 đi qua với nhiều khó khăn, thách thức hơn so với dự báo, nhất là ảnh hưởng nặng nề của suy thoái kinh tế toàn cầu, của xung đột và chiến tranh, biến đổi khí hậu và thiên tai. Trên địa bàn tỉnh thời tiết diễn biến bất thường, khô hạn, nắng nóng kéo dài, mưa lũ, sạt lở đất đã ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế và đời sống Nhân dân.
Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, kết nạp đảng viên tiếp tục được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm thực hiện
Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, kết nạp đảng viên tiếp tục được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm thực hiện
Trong điều kiện đó, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Nhiệm vụ xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức được các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thường xuyên, đồng bộ. Tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các văn bản của Trung ương và của tỉnh; chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2023 kịp thời, chất lượng và hiệu quả. Trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện tốt công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, trọng tâm là tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; sơ kết, tổng kết các chủ trương, nghị quyết, đề án của Trung ương, của tỉnh. Triển khai các hoạt động kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh; xây dựng bộ Văn kiện đảng bộ tỉnh Lai Châu và bộ Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu giai đoạn 1949-2020. Thường xuyên, kịp thời định hướng tuyên truyền trong toàn Đảng bộ; theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc. Chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, các âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Trong năm, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân ổn định, đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương.

Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh; trong tâm là sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, cấp ủy cấp huyện theo Quy định mới của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Thực hiện công tác cán bộ đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định, nhất là việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp giữa nhiệm kỳ; quy hoạch, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2025-2030. Cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn; thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách đối với cán bộ; phối hợp mở lớp Bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2023. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, kết nạp đảng viên tiếp tục được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm thực hiện. Khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên; tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên và thẩm định, kết luận tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.

Triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 đảm bảo tiến độ, chất lượng. Nhất là các cuộc kiểm tra về công tác bảo vệ và phát triển rừng, thực hiện các dự án liên quan đến hệ sinh thái AIC theo chỉ đạo của Trung ương. Đánh giá kết quả thực hiện Thông báo kết luận kiểm tra của UBKT Trung ương từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay. Rà soát, thực hiện cấp mới, cấp đổi và thu hồi Thẻ Kiểm tra Đảng. Trong năm, cấp uỷ, UBKT, các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy các cấp đã thực hiện kiểm tra 899 tổ chức đảng, 1.903 đảng viên, giám sát 589 tổ chức đảng, 2081 đảng viên, thi hành kỷ luật 03 tổ chức đảng, 265 đảng viên; thực hiện quyết định xác minh kê khai tài sản, thu nhập đối với 141 đồng chí; đình chỉ sinh hoạt 66 đảng viên. Tiếp nhận xử lý 107 đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính; ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc tiếp nhận, quản lý, xử lý và giải quyết nguồn tin về tội phạm. Theo dõi, chỉ đạo đối với 04 vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Các cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân, đối thoại trực tiếp với dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Chú trong công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy với dân; cho ý kiến xử lý 79 đơn kiến nghị, phản ánh của công dân gửi đến Tỉnh ủy bảo đảm theo quy trình, quy định.

Lãnh đạo quán triệt và triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, định hướng, chỉ đạo của Trung ương về PCTNTC; các quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, PCTNTC trong công tác cán bộ, trong kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, trong hoạt động thanh tra, kiểm toán và trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; các thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC. Hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, trong năm đã cho ý kiến xử lý đối với 06 vụ việc, vụ án theo quy định.

Triển khai thực hiện Chương trình công tác dân vận trong năm gắn với nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Trọng tâm là tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác vận động đối với đồng bào theo tôn giáo; phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tăng cường kiểm tra, nắm tình hình nhân dân, dân tộc, tôn giáo; hướng dẫn, kiểm tra, tự kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND các cấp được nâng lên. Kịp thời cụ thể chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực. Nhiều chính sách phát triển kinh tế - xã hội đã được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới, bám sát quy định, hướng dẫn của Trung ương và phù hợp với thực tiễn của tỉnh. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp có nhiều đổi mới, thiết thực, hiệu quả. Tổng kết 20 năm Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023; tổ chức thành công Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại các huyện, thành phố, nhất là ngày hội Đại đoàn kết Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự tại xã Sà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ.

Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh trong năm 2023 vẫn còn những hạn chế, việc tổ chức quán triệt, học tập, truyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, đề án, kết luận của Trung ương, của tỉnh ở một số cấp ủy, tổ chức đảng chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thấp hơn so với năm 2022. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật  của Nhà nước có thời điểm chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao. Công tác tự kiểm tra, phát hiện vi phạm của một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa kịp thời. Một số cán bộ, công chức, viên chức vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ.

Nguyên nhân của hạn chế trên xuất phát từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cơ quan, đơn vị còn thiếu quyết liệt, chưa sâu sát; công tác phối hợp có việc chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao. Trình độ cán bộ, công chức, viên chức chưa đồng đều, năng lực tham mưu còn hạn chế, còn có hiện tượng đùn đẩy, thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Một số cán bộ, công chức chưa gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện, vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ.

Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng quyết định đến kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Yêu cầu của thực tiễn là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy và tổ chức đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã được các cấp ủy xác định trong sơ kết giữa nhiệm kỳ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc, phát huy vai trò của tập thể, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Tăng cường nắm tình hình, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời định hướng dư luận xã hội, đấu tranh, ngăn chặn thông tin sai trái chống phá Đảng, Nhà nước. Nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương và văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy. Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng và triển khai thực hiện phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo quy định, phù hợp với thực tiễn của tỉnh. Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định về công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở. Đẩy mạnh phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định.

Thực hiện tốt công tác dân vận của hệ thống chính trị; hoạt động kiểm tra, giám sát của các cấp ủy trong năm đảm bảo tiến độ, chất lượng. Tăng cường công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm theo quy định, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Nâng cao hiệu quả chất lượng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, công tác tôn giáo, thông tin đối ngoại, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Phát huy vai trò, trách nhiệm trong quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương. Tập trung chỉ đạo, điều hành sâu sát, quyết liệt; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, nhất là trong các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng hoạt động về cơ sở của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc. Phát động và tổ chức các phong trào thi đua, tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh và thi đua lao động, sản xuất.

Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ chính trị của tỉnh trên tinh thần "Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hành động". Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, tập trung triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ chính trị, quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 cao hơn năm 2023./.

Tác giả: La Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 583 | lượt tải:69

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2233 | lượt tải:71

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3340 | lượt tải:1175

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3378 | lượt tải:455

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3632 | lượt tải:532
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập77
  • Hôm nay14,363
  • Tháng hiện tại644,380
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,406,146
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down