Tiếp tục xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh

Thứ hai - 11/11/2019 09:01 1.460 0
Nhận thức rõ được tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân trong khu vực phòng thủ của tỉnh, những năm qua dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy công tác xây dựng thế trận biên phòng toàn dân tỉnh Lai Châu được triển khai bằng nhiều giải pháp đồng bộ và đạt được những kết quả quan trọng.
Bộ đội Biên phòng cùng dân quân địa phương tuần tra bảo vệ đường biên, mốc giới
Bộ đội Biên phòng cùng dân quân địa phương tuần tra bảo vệ đường biên, mốc giới
Là tỉnh miền núi biên giới phía Tây Bắc của Tổ quốc, có vị trí chiến lược trọng yếu về quân sự - quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc Lai Châu luôn nhận thức rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc, đảm bảo cho sự ổn định và phát triển của tỉnh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia; quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng, an ninh, nhất là bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc, những năm qua Tỉnh ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện đồng bộ nhiệm vụ xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân và “thế trận biên giới lòng dân”, đạt được những kết quả quan trọng và khá toàn diện.

Các đơn vị lực lượng vũ trang trong tỉnh với nòng cốt là bộ đội biên phòng tỉnh đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp cụ thể hóa thành các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch... và lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác biên phòng, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân. Trong đó, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, nhất là khu vực biên giới về các chủ trương, nghị quyết của Trung ương đối với công tác quốc phòng - an ninh; nhiệm vụ xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, bảo vệ chủ quyền biên giới và an ninh quốc gia; tuyên truyền về Luật Biên giới quốc gia, các văn kiện pháp lý về biên giới đất liền giữa Việt Nam - Trung Quốc, Luật Cư trú, âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch... được chú trọng và triển khai bằng nhiều hình thức phong phú. Cùng với việc phát huy tốt vai trò của hệ thống thông tin đại chúng như: mở và duy trì chuyên mục “Vì chủ quyền an ninh biên giới”, “Quốc phòng Lai Châu” trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu; các trang, cổng thông tin điện tử của tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể...; công tác tuyên truyền còn được đẩy mạnh thông qua hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng; lồng ghép trong hoạt động văn hóa, văn nghệ, chiếu bóng vùng cao; các cuộc thi, hội thi phổ biến pháp luật; đặc biệt các đồn biên phòng phát huy có hiệu quả việc tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở... qua đó, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Các phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, “xây dựng biên giới lòng dân”... được triển khai thường xuyên, đồng bộ và hiệu quả. Cùng với đó, hằng năm Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đồn biên phòng phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương khu vực biên giới tổ chức tốt các hoạt động “Ngày biên phòng toàn dân”; thường xuyên đổi mới hình thức, biện pháp tổ chức thực hiện phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự thôn (bản), với phương châm “Ở đâu có đường biên, mốc giới, ở đó có Nhân dân tham gia bảo vệ”.

Quán triệt chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Biên phòng và của Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đồn biên phòng thực hiện tốt công tác tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở khu vực biên giới trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương đưa cán bộ, đảng viên Bộ đội Biên phòng tham gia sinh hoạt và giữ các chức vụ chủ chốt của cấp ủy, chính quyền cơ sở. Hiện nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền 4 huyện biên giới giới thiệu 22 đồng chí cán bộ tăng cường cho 22 xã biên giới, trong đó có 20 đồng chí tham gia cấp ủy (02 đồng chí bí thư, 18 đồng chí phó bí thư); cử 78 đồng chí đảng viên tham gia sinh hoạt tại 78 chi bộ bản; trên 300 cán bộ, đảng viên phụ trách 1.948 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn... Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới, nhất là các chương trình, dự án về nâng cấp, mở đường ra biên giới, đường vành đai, dự án khu kinh tế cửa khẩu, dự án xây dựng hệ thống công trình kè phòng hộ trên sông, suối biên giới. Làm tốt công tác phối hợp tham mưu đẩy mạnh hoạt động đối ngoại của cấp ủy, chính quyền, các ngành, các lực lượng và Nhân dân khu vực biên giới; tăng cường các hoạt động ngoại giao nhân dân với nhiều hình thức, nhất là tiếp tục thực hiện tốt việc kết nghĩa cụm dân cư biên giới. Chỉ đạo các tổ, đội công tác thường xuyên bám, nắm cơ sở tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến đồng bào khu vực biên giới; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn Nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, đẩy lùi các hủ tục lạc hậu, tai, tệ nạn xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân khu vực biên giới. Đặc biệt là các đồn biên phòng đã triển khai thực hiện tốt các phong trào, chương trình hỗ trợ, giúp đỡ Nhân dân khu vực biện giới như: phong trào “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”, “Bò giống cho người nghèo nơi biên giới”, chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Bộ đội Biên phòng chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”...; cán bộ, chiến sỹ bộ đội biên phòng “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc”, “nói cho đồng bào hiểu, làm cho đồng bào tin”... góp phần nâng cao đời sống của Nhân dân các dân tộc, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, không tin, không nghe theo luận điệu tuyên truyền, kích động của kẻ xấu.

Kết quả công tác xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, cùng với xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân đã góp phần quan trọng xây dựng KVPT của tỉnh vững mạnh. Trong những năm qua, Lai Châu luôn ổn định và phát triển toàn diện; chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững.

Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, khu vực biên giới không chỉ là “phên dậu” mà còn là cửa ngõ, cơ hội để giao lưu, hội nhập, đòi hỏi nhiệm vụ xây dựng thế trận biên phòng toàn dân cần phải được tiếp tục tăng cường và nâng cao hơn nữa, bằng những giải pháp đồng bộ và toàn diện hơn, với trọng tâm là: Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động Nhân dân khu vực biên giới. Tập trung tuyên truyền, giáo dục làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ Tổ quốc, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đồng thời, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc về nhiệm vụ xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Đẩy mạnh tuyên truyền đặc biệt, đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân... Qua đó, làm cho cán bộ, đảng viên, trước hết cán bộ cán bộ chủ chốt các đơn vị biên phòng và Nhân dân khu vực biên giới thấy rõ: thế trận biên phòng toàn dân là hình thái tổ chức, bố trí lực lượng, phương tiện, trong đó bộ đội biên phòng làm nòng cốt, kết hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang, các lực lượng khác và Nhân dân trên từng khu vực biên giới theo một ý định thống nhất, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong quản lý, bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia cả thời bình và thời chiến.

Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh toàn diện. Cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo củng cố xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, nhất là khu vực biên giới vững mạnh. Phát huy tốt vai trò của bộ đội biên phòng trong việc phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp có chủ trương, biện pháp củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể cơ sở, nhất là những nơi còn yếu kém. Tiếp tục thực hiện tốt việc phối hợp tăng cường cán bộ, đảng viên bộ đội biên phòng giúp cơ sở, trọng tâm là tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền cơ sở xây dựng quy chế làm việc, triển khai thực hiện các quy chế, quy định, nguyên tắc xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; đổi mới phương pháp làm việc, cải cách hành chính; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể quần chúng, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị địa phương; tham gia, giúp đỡ Nhân dân khu vực biên giới phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống. Thực hiện tốt công tác củng cố quốc phòng - an ninh, trong tâm là tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 9/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ “về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

Từ những kết quả đạt được và kinh nghiệm đã được rút ra trong thời gian qua, nhất định công tác xây dựng thế trận biên phòng toàn dân và xây dựng biên giới lòng dân sẽ tiếp tục đạt được những kết quả mới tốt đẹp hơn, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới của Tổ quốc, xây dựng Lai Châu ổn định và phát triển toàn diện, bền vững./.

Tác giả: Thanh Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số 04-TB/HĐ

Thông báo kết quả chấm thi kỳ thi nâng ngạch công chức trong cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022

lượt xem: 139 | lượt tải:45

Số:67/2022/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

lượt xem: 2350 | lượt tải:525

Số: 91/2022/NĐ-CP

Nghị định số sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

lượt xem: 2498 | lượt tải:1451

Số: 12/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng màu khô năm 2022-2023

lượt xem: 598 | lượt tải:45

Số: 57/2022/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 148/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ

lượt xem: 1810 | lượt tải:581
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập97
  • Hôm nay40,238
  • Tháng hiện tại1,667,513
  • Tháng trước8,894,895
  • Tổng lượt truy cập16,893,320
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down