Xây dựng báo chí Lai Châu chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại

Thứ năm - 15/06/2023 22:56 938 0
Cùng với sự phát triển của báo chí cả nước, những năm qua báo chí Lai Châu luôn được quan tâm đầu tư, từng bước phát triển khá toàn diện, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Trước yêu cầu phát triển của tỉnh trong tình hình mới, đòi hỏi báo chí của tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại.
Đội ngũ phóng viên báo chí Lai Châu bám sát sự kiện phản ánh kịp thời mọi mặt đời sống xã hội
Đội ngũ phóng viên báo chí Lai Châu bám sát sự kiện phản ánh kịp thời mọi mặt đời sống xã hội
Là một bộ phận quan trọng hợp thành của nền báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Lai Châu những năm qua luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, có sự phát triển mạnh mẽ và khá toàn diện. Đến nay Báo Lai Châu thường kỳ đã tăng lên 5 kỳ/tuần (trong đó có 1 số cuối tuần), số lượng phát hành duy trì trên 2.700 tờ/số; báo dành cho đồng bào các dân tộc vùng cao tăng lên 3 kỳ/tháng, Báo Lai Châu điện tử đã được nâng cấp giai đoạn 2 đang tiến hành nâng cấp giai đoạn 3. Lĩnh vực phát thanh, truyền hình được quan tâm đầu tư và có sự phát triển. Toàn tỉnh hiện có 1 Đài PT - TH tỉnh, 7 Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện và 1 Đài Truyền thanh thành phố Lai Châu; 85 trạm phát sóng FM của xã, phường, thị trấn; 73 cụm loa truyền thanh không dây. Truyền hình Lai Châu đã được phát sóng trên vệ tinh (Vinasat), với thời lượng chương trình tự sản xuất lên đến 240 phút/ngày, duy trì các chương trình thời sự phát thanh - truyền hình tiếng phổ thông và 4 tiếng dân tộc Thái, Mông, Dao, Hà Nhì; tổ chức tốt việc tiếp sóng chương trình phát thanh, truyền hình trung ương; phối hợp, cộng tác tuyên truyền về địa phương trên Đài tiếng nói Việt Nam và Đài truyền hình Việt Nam. Cùng với, Tạp chí văn nghệ Lai Châu, 5 ấn phẩm mang tính báo chí và hàng trăm cổng, trang thông tin điện tử của các sở, ngành, đoàn thể, địa phương đã tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức tuyên truyền.

Đội ngũ những người làm báo phát triển về số lượng, được quan tâm đào tạo, rèn luyện có sự tiến bộ về mọi mặt, giữ vững được bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, tích cực, chủ động, bám sát định hướng, sự kiện; lăn lộn với cơ sở, không quản ngại hiểm nguy, hòa mình trong thực tiễn cuộc sống để có những bài viết, phóng sự hay phản ánh kịp thời mọi mặt đời sống xã hội.

Báo chí trong tỉnh đã làm tốt vai trò là nguồn cung cấp thông tin hữu ích, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát hiện nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo, những điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội; trực tiếp tác động đến tâm tư, nguyện vọng của nhân dân các dân tộc; nâng cao lòng yêu nước, tình yêu quê hương bản làng; khơi dậy, phát huy được tinh thần đoàn kết dân tộc, ý chí tự lực tự cường, vượt khó vươn lên của cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc; phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái, tiêu cực, cung cấp thông tin, định hướng dư luận. Đồng thời, báo chí cũng tích cực, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, những khó khăn, bất cập ở cơ sở. Qua đó đã làm cho các cấp, các ngành có thêm căn cứ, điều kiện thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ sở; củng cố niềm tin của Nhân dân các dân tộc đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, xây dựng khối đoàn kết các dân tộc; làm thay đổi nhận thức của người dân, từng bước khắc phục được tính ỷ lại, trông chờ vào Nhà nước; thay đổi nếp nghĩ, cách làm, đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất và cuộc sống; từng bước đẩy lùi các tệ nạn xã hội, các phong tục tập quán lạc hậu, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc, góp phần xây dựng Lai Châu ổn định và từng bước phát triển bền vững.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn một số nội dung, tin, bài của một số loại hình báo chí chưa thực sự hấp dẫn, chưa sinh động, phong phú, chưa giải đáp kịp thời những vấn đề thiết thực đặt ra trong đời sống nhân dân. Số lượng tác phẩm báo chí xuất sắc chưa nhiều. Các tác phẩm báo chí có tính chiến đấu cao còn ít, nhất là việc phản ánh những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ sở và trong đấu tranh phản bác các luận điệu tuyên truyền sai trái, thù địch...

 Trước yêu cầu phát triển của tỉnh trong tình hình mới với quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu “Xây dựng tỉnh Lai Châu phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc, đến năm 2045 là tỉnh có kinh tế, xã hội đạt mức trung bình của cả nước”. Đòi hỏi báo chí trong tỉnh cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, với trọng tâm:

Một là, chú trọng “Xây dựng báo chí, truyền thông của tỉnh chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại” gắn với chuyển đổi số, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động báo chí, khai thác tối đa nền tảng internet để xây dựng mô hình tòa soạn hội tụ, tích hợp đa phương tiện, truyền dẫn đa nền tảng, trở thành cơ quan báo chí đa phương tiện mạnh.

Hai là, báo chí phải bám sát định hướng tuyên truyền, bám sát sự kiện và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Phản ánh kịp thời, toàn diện mọi hoạt động trong đời sống xã hội; xây dựng niềm tin trong nhân dân các dân tộc; cổ vũ, động viên phát triển các phong trào thi đua, tạo lên sức mạnh tổng hợp toàn xã hội thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

 Ba là, các cơ quan báo chí trong tỉnh cần tiếp tục quan tâm, chăm lo xây dựng, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ phóng viên, biên tập viên. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ những người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, có nghiệp vụ, trung thực và sáng tạo, ngang tầm với yêu cầu của thời kỳ mới. Đặc biệt coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ những người làm báo, nâng cao nhận thức lý luận chính trị, đạo đức nghề nghiệp, thấm nhuần quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng gắn với tiếp tục đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Củng cố, kiện toàn và phát huy vai trò của đội ngũ cộng tác viên cơ sở; cổ vũ, động viên, khích lệ những người làm báo ngày càng có nhiều tác phẩm chất lượng cao.

Bốn là, đội ngũ những người làm báo cần tiếp tục tự tu dưỡng, rèn luyện, học tập, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện đúng 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, lăn lộn, đắm mình trong thực tiễn, sâu sát với cơ sở, phản ánh kịp thời hơi thở cuộc sống, phát hiện kịp thời những nhân tố mới, những vấn đề có ý nghĩa xã hội sâu sắc, có nhiều bài viết, phóng sự hay với hàm lượng thông tin cao, phong phú và hấp dẫn. Đồng thời, tích cực đấu tranh, phản bác, phê phán những quan điểm sai trái, thù địch, các tệ nạn xã hội, các hủ tục lạc hậu, lỗi thời, thể hiện rõ bản lĩnh của người làm báo cách mạng “tâm sáng, lòng trong, bút sắc”.

Năm là, Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại tỉnh và báo chí địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các ấn phẩm, kênh sóng Trung ương, đưa hình ảnh đặc sắc, nét đẹp văn hóa truyền thống, tiềm năng thế mạnh của Lai Châu đến gần hơn với đồng bào cả nước, góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Tự hào kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023), các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo Lai Châu phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị địa phương, góp phần xây dựng Lai Châu phát triển nhanh và bền vững./.

Tác giả: Thanh Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 718 | lượt tải:89

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2316 | lượt tải:71

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3472 | lượt tải:1205

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3507 | lượt tải:477

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3767 | lượt tải:559
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập74
  • Hôm nay24,892
  • Tháng hiện tại714,024
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,475,790
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down