Lai Châu - tiếp tục đưa Chỉ thị 05-CT/TW vào cuộc sống

Chủ nhật - 27/01/2019 17:36 544 0
Với tinh thần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, trong các tổ chức đảng và đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Bước vào năm 2018, Tỉnh ủy Lai Châu tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và đạt được những kết quả khá toàn diện.
Học tập và làm theo Bác từ những việc làm thiết thực
Học tập và làm theo Bác từ những việc làm thiết thực
Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), kế hoạch của Ban Bí thư và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng nhiều hình thức phong phú: hội nghị trực tuyến toàn quốc, hội nghị cán bộ toàn tỉnh bằng hình thức truyền hình trực tiếp trên sóng phát thanh-truyền hình tỉnh (tại hội nghị trực tuyến toàn quốc có 10 điểm cầu là các đảng bộ trực thuộc tỉnh, 214 xã, phường, thị trấn với 11.830 đại biểu). Kết quả, toàn tỉnh đã tổ chức 1.646 hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền chuyên đề năm 2018 cho 107.374 lượt người; 149.393 lượt quần chúng Nhân dân được tuyên truyền. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị duy trì tốt việc học tập chuyên đề gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sinh hoạt định kỳ hằng tháng, quý đảm bảo đúng nội dung, thời gian, chất lượng, hiệu quả. 

Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho phù hợp với từng cơ quan, đơn vị và được niêm yết công khai tại trụ sở để cán bộ, đảng viên, Nhân dân theo dõi, giám sát (toàn tỉnh có 924 cơ quan, đơn vị xây dựng chuẩn mực đạo đức, nghề nghiệp, đạo đức công vụ). Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tổ chức cho cán bộ, đảng viên, CCVC-NLĐ xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2018 theo quy định (có 34.620 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng bản cam kết tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu); thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện nội dung cam kết trong sinh hoạt định kỳ hằng tháng của chi bộ, cơ quan; lấy kết quả thực hiện các nội dung cam kết làm cơ sở nhận xét, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm.  

Công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai đồng bộ bằng nhiều hình thức: sinh hoạt đoàn, đội, các phong trào văn nghệ, thể thao, hội nghị, tập huấn, hội thi, sinh hoạt định kỳ; phát huy vai trò của tuổi trẻ thông qua việc phát động, hưởng ứng nhiều phong trào, cuộc vận động, chương trình, chiến dịch thiết thực, hiệu quả (năm 2018, đoàn thanh niên các cấp đã thực hiện 203 công trình, phần việc thanh niên cấp tỉnh, huyện, cơ sở; tổ chức 260 hoạt động “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” thu hút 26.890 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia…). 

Tiếp tục duy trì việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, học tập và làm theo lời Bác dặn trong “Thư gửi đồng bào và cán bộ Lai Châu” vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên. Năm 2018, Trường Chính trị tỉnh mở 9 lớp trung cấp LLCT với 601 học viên; trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố, các đảng ủy trực thuộc mở 281 lớp/24.718 học viên; 100% cơ sở giáo dục ở các ngành học, bậc học trong toàn tỉnh duy trì việc đưa nội dung tài liệu vào giảng dạy lồng ghép trong các môn Đạo đức, Giáo dục công dân và trong sinh hoạt ngoại khóa.  

Công tác tuyên truyền được triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn: sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, khu dân cư lồng ghép nội dung các cuộc vận động, phong trào thi đua, băng zôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích, thông tin lưu động, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, tổ chức các hội thi, hội diễn (Báo Lai Châu: 129 tác phẩm, tin, bài, ảnh và biên soạn 20 tư liệu về tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đài PT-TH tỉnh phát sóng 98 chuyên mục, hơn 300 tin, bài phóng sự; Đài TT-TH các huyện, thành phố: 261 tin, bài, chuyên mục; lựa chọn, gửi tư liệu 4 tập thể điển hình của tỉnh dự triển lãm tại Bảo tàng Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh Bác Hồ; biên soạn, phát hành 1.000 cuốn sách Làm theo lời Bác tập 5); khuyến khích, cổ vũ đội ngũ văn nghệ sĩ, báo chí, cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng “Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW vào chương trình kiểm tra, giám sát chuyên đề, lồng ghép năm 2018 của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy (năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành 01 cuộc kiểm tra chuyên đề việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 đối với 1 Ban Thường vụ Đảng ủy trực thuộc và 2 đồng chí Bí thư đảng ủy; cấp ủy, UBKT các cấp đã tổ chức 85 cuộc kiểm tra/80 tổ chức đảng, 56 đảng viên; 135 cuộc giám sát/40 tổ chức đảng và 158 đảng viên); phát hiện biểu dương, nhân rộng những gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 128 năm ngày sinh Bác Hồ (năm 2018, toàn tỉnh có 1.190 tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng, trong đó có 276 lượt tập thể, 914 lượt cá nhân được khen thưởng các cấp).

Các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện những nội dung đột phá, trọng tâm là đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội; nêu cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tận tụy, liêm khiết, vì dân phục vụ; chú trọng nâng cao chất lượng ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình, kế hoạch. Xác định rõ những vấn đề còn tồn tại, bức xúc, có dư luận liên quan đến địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết; chấn chỉnh phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ, đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý... góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở Đảng bộ tỉnh cũng còn bộ lộ một số hạn chế cần phải tập trung khắc phục đó là: Một số tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị chưa duy trì thường xuyên việc đưa nội dung chuyên đề năm 2018 gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sinh hoạt định kỳ. Việc kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nội dung cam kết trong sinh hoạt định kỳ hằng tháng của một số ít chi bộ, cơ quan chưa được quan tâm thực hiện; một số cán bộ, đảng viên chưa thật sự nghiêm túc trong tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo; việc đưa nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào giảng dạy trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên và các cấp học, bậc học hiệu quả chưa rõ nét. Công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình có thời điểm còn hạn chế. Công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề việc thực hiện Chỉ thị còn ít; một số chi, đảng bộ cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát chưa cụ thể về nội dung, đối tượng và thời gian thực hiện.

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị cần phải thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trong đó trọng tâm là: Tiếp quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và gắn việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp, các cuộc vận động, phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 phải phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; duy trì nghiêm việc việc học tập chuyên đề trong sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, đoàn thể; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung đột phá, nhất là các chương trình trọng điểm, dự án, kế hoạch mang lại hiệu quả rõ nét trong lãnh đạo, chỉ đạo; gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng các các sự kiện lịch sử của tỉnh năm 2019. Tiếp tục đưa nội dung học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân, các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp; đẩy mạnh giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các phòng trào hành động trong thế hệ trẻ bằng nhiều hình thức, thiết thực, hiệu quả. Tích cực đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền đảm bảo đa dạng, hấp dẫn, chú trọng phát hiện, biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân điến hình trong học tập và làm theo Bác; kịp thời phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm, bệnh hình thức. Thường xuyên nắm tình hình, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thị ở cơ sở./.

Tác giả bài viết: Đức Hiếu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Tài liệu tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồ

Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Chủ tịch nước Lê Đức Anh

lượt xem: 131 | lượt tải:5

ĐC tuyên truyền kỷ niệm 200 năm ngày sinh Ph.Ăng-g

đề cương tuyên truyền kỷ niệm 200 năm ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 – 28/11/2020)

lượt xem: 140 | lượt tải:7

ĐC Tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi ng

Đề cương Tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2020)

lượt xem: 132 | lượt tải:4

Dự Thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và

Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

lượt xem: 453 | lượt tải:22
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down