Chuyên đề hằng năm

Quang cảnh Hội nghị

Học tập chuyên đề năm 2019 và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 •   30/05/2019 11:43:27 PM
 •   Đã xem: 870
Sáng ngày 30/5, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2019: “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong toàn tỉnh và được truyền hình trực tiếp trên kênh LTV. GS.TS Hoàng Chí Bảo - Nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo các nội dung.
Tôn trọng Nhân dân trong đạo đức Hồ Chí Minh là đề cao ý dân, sức dân

Đạo đức Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân

 •   13/01/2019 10:21:48 PM
 •   Đã xem: 26074
Ý thức tôn trọng Nhân dân ở khía cạnh đạo đức cần phải khai thác ở việc coi trọng, đề cao nhân dân như Hồ Chí Minh đã chỉ ra: “Ý dân là ý trời. Làm đúng ý nguyện của dân thì ắt thành. Làm trái ý nguyện của dân thì ắt bại” . Tôn trọng Nhân dân trong đạo đức Hồ Chí Minh là đề cao ý dân, sức dân, bởi “dễ mười lần không dân cũng chịu. Khó trăm lần dân liệu cũng xong”. Vì vậy, “đối với dân ta đừng có làm điều gì trái ý dân. Dân muốn gì, ta phải làm nấy” . Người yêu cầu cán bộ, đảng viên hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân, yêu kính Nhân dân, thật sự tôn trọng Nhân dân.
Theo Người, “nếu không có nhân dân thì Chính phủ không đủ lực lượng… Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta”

Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân

 •   07/01/2019 09:25:19 PM
 •   Đã xem: 48447
Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân là nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới; đồng thời là giải pháp quan trọng, cấp bách trong xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị giai đoạn hiện nay.
Khi xem xét và quyết định mọi việc đều phải điều tra, nghiên cứu, phân tích toàn diện

Xây dựng phong cách làm việc khoa học cho cán bộ, đảng viên

 •   02/03/2018 09:01:00 AM
 •   Đã xem: 776
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò của đội ngũ cán bộ. Người coi “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy” và đi đến kết luận: “Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Vì thế, Người rất quan tâm đến xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng, trong đó có xây dựng, rèn luyện phong cách làm việc khoa học.
Phong cách làm việc Hồ Chí Minh là những bài học quý báu đối với cán bộ, đảng viên và Nhân dân

Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên

 •   27/02/2018 09:08:00 AM
 •   Đã xem: 317
Để góp phần đưa các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nếp sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị. laichau.dcs.vn trân trọng giới thiệu các nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2018 tới các đồng chi và bạn đọc.
Phong cách dân chủ hay “cách làm việc dân chủ” là phong cách hàng đầu mà người cán bộ cần phải có

Xây dựng phong cách làm việc dân chủ, khách quan của cán bộ, đảng viên

 •   27/02/2018 09:02:00 AM
 •   Đã xem: 340
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò của đội ngũ cán bộ. Người coi “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy” và đi đến kết luận: “Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Vì thế, Người rất quan tâm đến xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng, trong đó có xây dựng, rèn luyện phong cách công tác.
Sức lan tỏa từ những cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nhiệm vụ thường xuyên, hiệu quả thiết thực

 •   31/01/2018 09:22:00 AM
 •   Đã xem: 410
Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), kế hoạch của Ban Bí thư và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, năm 2017, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ tỉnh đảm bảo sâu rộng, thiết thực gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Cần thường xuyên giáo dục đạo đức cách mạng, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức…

Học tập và làm theo Bác để góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

 •   13/04/2017 10:59:00 AM
 •   Đã xem: 375
Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm và trăn trở về những hiện tượng tiêu cực trong Đảng và xã hội, mà Người thường gọi là vấn nạn quan liêu, tham ô, lãng phí. Người đã để lại nhiều bài nói, bài viết về đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Việc nghiên cứu, học tập những tài liệu quý báu đó có ý nghĩa rất lớn trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

Phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo quan niệm Hồ Chí Minh

 •   13/04/2017 10:57:00 AM
 •   Đã xem: 549
Trong các tác phẩm của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần đề cập đến những tiêu cực nảy sinh trong nội bộ Đảng, chính quyền và trong xã hội. Người không dùng trực tiếp các khái niệm “suy thoái” tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nhưng đã đề cập đến rất nhiều căn bệnh khác nhau thể hiện sự suy thoái đó.
Phong cách nói đi đôi với làm, đi vào lòng người...

Xây dựng chuẩn mực người cán bộ cách mạng theo phong cách Hồ Chí Minh

 •   12/04/2017 10:56:00 AM
 •   Đã xem: 358
Nói phong cách Hồ Chí Minh là nói đến những đặc trưng giá trị, mang đậm dấu ấn Hồ Chí Minh, gắn liền với nhân cách trí tuệ lỗi lạc, đạo đức trong sáng của Hồ Chí Minh, với tư cách là một vĩ nhân, một nhà văn hóa kiệt xuất. Đó là một phong cách vừa dân tộc vừa hiện đại, vừa khoa học vừa cách mạng, vừa cao cả vừa thiết thực.
Đạo đức Hồ Chí Minh là đạo đức mới, đạo đức cách mạng, tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong sáng, suốt đời tận trung với nước, tận hiếu với dân, suốt đời tranh đấu cho Đảng, cho cách mạng

Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - tận trung với nước, tận hiếu với dân

 •   09/04/2017 10:55:00 AM
 •   Đã xem: 1395
Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị nếu rõ phải học tập "các quan điểm và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về: tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, dân tộc lên trên tất cả; hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân, tận trung với nước, tận hiếu với dân; hết lòng yêu thương đồng bào, đồng chí, yêu thương con người; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, thật sự là công bộc của nhân dân, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội,...".
Tư tưởng Hồ Chí Minh - tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng, dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi

Tư tưởng Hồ Chí Minh - trường tồn cùng dân tộc và thời đại

 •   08/04/2017 10:52:00 AM
 •   Đã xem: 870
Tư tưởng Hồ Chí Minh là "Một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi”.
Khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị ở huyện Tam Đường

Làm theo tấm gương đạo đức Bác bằng những hành động và việc làm cụ thể

 •   28/08/2016 10:39:00 AM
 •   Đã xem: 304
Phát huy những kết quả đạt được trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc Lai Châu quyết tâm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, theo phương châm: học đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể.
Hội nghị toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đưa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên

 •   18/08/2016 10:36:00 AM
 •   Đã xem: 296
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngày 25/7 Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Kế hoạch 03-KH/TW thực hiện Chỉ thị từ nay đến năm 2021. Mục đích làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên và hội viên.
Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 •   13/08/2016 10:35:00 AM
 •   Đã xem: 292
Ngày 15-5-2016, Bộ Chính trị (khóa XII) đã ban hành Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là sự tiếp nối Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), với nội hàm rộng hơn, sâu sắc hơn, nhằm làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được đẩy mạnh và đạt hiệu quả thiết thực trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.
Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

 •   19/06/2015 08:24:00 AM
 •   Đã xem: 1507
Tư tưởng đoàn kết nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là” “Đoàn kết làm ra sức mạnh”; “Đoàn kết là sức mạnh của chúng ta”; Đoàn kết là thắng lợi”; “Đoàn kết là then chốt của thành công”. “Đoàn kết là điểm mẹ”. “Điểm này mà thực hiện tốt thì đẻ ra con cháu đều tốt”. “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Đảng Cộng sản vừa là thành viên của Mặt trận dân tộc thống nhất, vừa là lực lượng lãnh đạo Mặt trận, có trách nhiệm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc.
Bác Hồ với đại biểu phụ nữ các dân tộc Việt Bắc (năm 1959)

“Trong bầu trời không có gì quý bằng Nhân dân…”

 •   05/05/2015 08:46:00 AM
 •   Đã xem: 831
Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự gắn bó với Nhân dân bắt nguồn từ quan niệm của Người coi Nhân dân là nguồn gốc của mọi sức mạnh. Người viết: “Trong bầu trời không gì quý bằng Nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của Nhân dân”. “Cách mệnh là việc chung cả dân chúng chứ không phải việc một hai người”.
Cùng với tư tưởng vĩ đại, Người là tấm gương về trách nhiệm với nước, với dân

Học tập Bác để sống, làm việc trung thực và trách nhiệm!

 •   25/03/2015 08:39:00 AM
 •   Đã xem: 330
Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng về trung thực, trách nhiệm với mình, với người, với việc, thể hiện trong tư tưởng và lẽ sống của Người.
Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại

Đẩy mạnh học tập chuyên đề năm 2015 “… xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”

 •   26/02/2015 08:37:00 AM
 •   Đã xem: 424
Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bước vào năm 2015 toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong cả nước học tập chuyên đề về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với Nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Tổ chức học tập và thực hiện tốt chuyên đề sẽ góp phần tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down